Facebook

Běžet - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu běžet.

Význam: Význam slova běžet je pohybovat se rychle na vlastních nohou, jít nebo jít dlouhou vzdálenost. To může být zamýšleno jako sportovní aktivita, jako je běh, nebo jako způsob přepravy.

utíkat

Utíkat je rychlý pohyb vpřed, obvykle ve snaze uniknout nebo uprchnout z ohrožující situace.

rychle jít

Rychle jít znamená běžet nebo chodit rychle, aby se dosáhlo nějakého cíle v krátkém čase.

stát

Stát je politická organizace, která ovládá vymezenou oblast a zastřešuje občany, jež mají určitá práva a povinnosti.

pohybovat se (chůzí)

Pohybovat se znamená cestovat pohybem těla, obvykle chůzí.

jít

Pohybovat se, chodit, zamířit do určitého místa nebo směru.

fungovat (stroj)

Fungovat (stroj) znamená být schopen provádět svou funkci správně a efektivně.

pracovat

Pracovat znamená vykonávat činnosti nebo aktivity, jako je fyzická a duševní úsilí, za účelem dosáhnout určitého cíle nebo produktu.

být v chodu

Být v chodu znamená být aktivní, efektivní a produktivní v každodenní práci.

pokračovat

Pokračovat: znamená pokračovat ve stejné činnosti nebo ve stejném směru.

plynout

Plynout znamená pohybovat se proudem nebo pomalu přesouvat.

probíhat

Probíhat znamená postupně se ubírat kupředu nebo se odehrávat.

závodit (v běhu)

Závodit znamená soutěžit se s ostatními běžci o co nejrychlejší čas.

mazat

Mazat znamená smazat nebo odstranit něco, například text, obrázek nebo soubor.

zdrhat

Zdrhat je verbální slovo, které znamená rychle odejít nebo utéct z něčeho nebo z někoho.

valit

Valit se znamená pohybovat se, třást se nebo hýbat se rychle a intenzivně. Může se také vztahovat k vlnění nebo kolísání.

hrnout

Rozhodně, spěšně a s námahou něco provádět nebo někam přenášet.

trtat

Trtat je český slangový výraz pro kousání nebo štípání se. Může to být zamýšlené nebo neúmyslné.

plynout (léta)

Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

míjet

Míjet znamená projít nebo projet kolem něčeho či někoho rychle bez zastávky, obvykle z důvodu úspory času nebo úspor energie.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

prchat

Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

Podobná synonyma

rychle

Rychle znamená rychlý pohyb, akce nebo proces; požadavek na rychlost nebo odpověď.

směřovat

Směřovat znamená orientovat se nebo se zaměřovat na nějaký cíl. Znamená to soustředit se na něco a dělat kroky směrem k dosažení cíle.

mazat se

Mazat se je činnost, kdy se něco (např. nechtěné soubory) odstraňuje z počítače.

přestat fungovat

Ukončit provoz; přestat fungovat, být nefunkční, nečinný, nespuštěný.

přestávat fungovat

Přestat fungovat: opustit funkčnost, zastavit provádění úkolů nebo odejít do nefunkčního stavu.

míjet (dny)

Míjet znamená rychle projít či přejít, prožít nebo promarnit čas, dny, či dobu.

projít (rychle)

Projít: absolvovat, dokončit; projet, procházet, překonat.

uběhnout (cesta)

Uběhnout cestu znamená projít ji rychle, rychleji, než je obvyklé.

utíkat (zločinec)

Utíkat: opustit místo, aby se uniklo trestu nebo jinému nebezpečí.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

cesta

Cesta je fyzická cesta nebo trasa, kterou člověk nebo objekt přesouvá z bodu A do bodu B.

pohybovat se (rychle)

Pohybovat se: rychle se pohybovat, dostat se z bodu A do bodu B rychleji.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

uvedení do chodu

Uvedení do chodu je proces zapnutí a inicializace systému/zařízení pro jeho provoz.

pohybovat se

Pohybovat se znamená se pohybovat nebo se pohybovat směrem k něčemu; být aktivní, pohybovat se fyzicky nebo mentálně.

pohybovat se (pěšky)

Chůze; jít pěšky, pohybovat se na nohou.

stát <kde> (s autem)

Stát (s autem) znamená zastavit se, zastavit se na místě a přestat jezdit.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

uvést do chodu (program)

Uvést do chodu znamená spustit program a dát mu příkaz začít běžet.

uvést do chodu

Uvést do chodu znamená aktivovat nějaké zařízení nebo systém, aby bylo připraveno k používání.

míjet se

Míjet se znamená projíždět se navzájem nebo minout se na krátkou vzdálenost.

hrnout se

Hrnout se znamená vystupovat, jednat se silou nebo s velkou horlivostí.

míjet <co>

Míjet: projíždět vedle čehosi nebo někoho, aniž by se zastavilo.

stát^5

Kolektivní územní celky, které zajišťují politickou, právní a ekonomickou kontrolu nad územím a jeho obyvateli.

stát^1

Stát je politická jednotka, která vytváří a udržuje centrální vládu a systém právních předpisů.