Facebook

Běžet - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu běžet.

Význam: Význam slova běžet je pohybovat se rychle na vlastních nohou, jít nebo jít dlouhou vzdálenost. To může být zamýšleno jako sportovní aktivita, jako je běh, nebo jako způsob přepravy.

utíkat

Utíkat je rychlý pohyb vpřed, obvykle ve snaze uniknout nebo uprchnout z ohrožující situace.

rychle jít

Rychle jít znamená běžet nebo chodit rychle, aby se dosáhlo nějakého cíle v krátkém čase.

stát

Stát je politická organizace, která ovládá vymezenou oblast a zastřešuje občany, jež mají určitá práva a povinnosti.

pohybovat se (chůzí)

Pohybovat se znamená cestovat pohybem těla, obvykle chůzí.

jít

Pohybovat se, chodit, zamířit do určitého místa nebo směru.

fungovat (stroj)

Fungovat (stroj) znamená být schopen provádět svou funkci správně a efektivně.

pracovat

Pracovat znamená vykonávat činnosti nebo aktivity, jako je fyzická a duševní úsilí, za účelem dosáhnout určitého cíle nebo produktu.

být v chodu

Být v chodu znamená být aktivní, efektivní a produktivní v každodenní práci.

pokračovat

Pokračovat: znamená pokračovat ve stejné činnosti nebo ve stejném směru.

plynout

Plynout znamená pohybovat se proudem nebo pomalu přesouvat.

probíhat

Probíhat znamená postupně se ubírat kupředu nebo se odehrávat.

závodit (v běhu)

Závodit znamená soutěžit se s ostatními běžci o co nejrychlejší čas.

mazat

Mazat znamená smazat nebo odstranit něco, například text, obrázek nebo soubor.

zdrhat

Zdrhat je verbální slovo, které znamená rychle odejít nebo utéct z něčeho nebo z někoho.

valit

Valit se znamená pohybovat se, třást se nebo hýbat se rychle a intenzivně. Může se také vztahovat k vlnění nebo kolísání.

hrnout

Rozhodně, spěšně a s námahou něco provádět nebo někam přenášet.

trtat

Trtat je český slangový výraz pro kousání nebo štípání se. Může to být zamýšlené nebo neúmyslné.

plynout (léta)

Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

míjet

Míjet znamená projít nebo projet kolem něčeho či někoho rychle bez zastávky, obvykle z důvodu úspory času nebo úspor energie.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

prchat

Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

Podobná synonyma

míjet se

Míjet se znamená procházet kolem sebe, aniž by se dvě osoby či věci dotkly.

stát se

Stát se znamená dosáhnout určitého stavu nebo úrovně, často po určitém procesu nebo události.

pohybovat se (pěšky)

Chůze; jít pěšky, pohybovat se na nohou.

uvést do chodu

Zapnout něco, co již bylo nainstalované nebo nastavené, aby mohlo fungovat.

přestat (fungovat)

Ukončit činnost nebo funkci, přestat existovat nebo fungovat.

cesta

Cesta je stezka nebo trasa, kterou se člověk ubírá, aby se dostal z bodu A do bodu B.

pohybovat se

Pohybovat se znamená se pohybovat nebo se pohybovat směrem k něčemu; být aktivní, pohybovat se fyzicky nebo mentálně.

řídit (stroj)

Řídit stroj znamená ovládat nebo spravovat jeho funkce, aby dosáhlo požadovaných výsledků.

stát^5

Stát je politická jednotka se suverénním územím, vládou a s občany, kteří mají právo na samosprávu.

stát se zřetelným

Stát se zřetelným znamená dosáhnout jasnosti a jednoznačnosti ve vyjádření myšlenek nebo názorů.

pracovat <s čím>

Pracovat znamená vykonávat činnosti nebo činy směřující k dosáhnutí cíle nebo k dosažení plánovaného výsledku.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

stát se trpělivým

Být trpělivým znamená vytrvat v nepříznivých okolnostech a přijmout výsledek s klidem a odvahou.

směřovat

Směřovat znamená usilovat o cíl, za kterým se snažíme směřovat. Znamená to zaměřit se na dosahování něčeho.

rychle

Rychle znamená s velkou rychlostí, rychlostí, která je vyšší než obvyklá.

uvést do chodu (program)

Uvést do chodu znamená spustit program a dát mu příkaz začít běžet.

dávat se do běhu

Začít se rychle pohybovat, připravit se na fyzickou aktivitu.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

stát se (čistým)

Stát se čistým znamená osvobodit se od všech negativních a škodlivých vlivů a získat čistou mysl a srdce.

uvádět do chodu

Spustit/zprovoznit/provést základní nastavení technických zařízení/strojů/systémů.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

stáčet se (cesta)

Stáčet se: oblouk, křivka na cestě; měnit směr jízdy nebo chůze; kolísání směrem nahoru a dolů.

začínat fungovat (motor)

Začínat fungovat (motor): nastartovat, aby motor začal běžet.