Facebook

Makat <na co> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu makat <na co>.

Význam: Makat znamená vynaložit úsilí při práci a soustředit se na dosažení cíle.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

ohmatávat

Ohmatávat znamená prohmatávat dotykem, zkoumat tak rozměry, tvary a pocity předmětu.

omakávat

Omakávat je způsob konzumace potravin, kdy se jídlo omývá s tekutinou.

sahat <na co>

Sahat znamená provádět hmatovou kontrolu nebo manipulaci s něčím.

tápat

Tápat znamená hledat nebo hledat řešení ve stavu nejistoty.

šmátrat

Šmátrat je činnost zkoumání, hledání nebo prohledávání objektu, místa či prostoru, aby byly nalezeny informace nebo předměty.

Podobná synonyma

dávat se <do čeho>

Dávat se: vyvíjet úsilí, obětovat energii a čas pro dosažení cíle.

osvobodit se <z čeho>

Zbavit se něčeho, co omezuje nebo brání, a získat svobodu.

ukázka <čeho>

Ukázka je vzorek či příklad určitého druhu, např. produktu, procesu nebo schopnosti, který je použit pro demonstrování či zkoušení.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvodit pravidla či všeobecné principy z konkrétních příkladů.

vzpamatovat se <z čeho>

Vzpamatovat se: zmobilizovat psychickou energii pro boj s těžkostmi a nesnázemi, vrátit se do normálního stavu.

odstoupení <od čeho>

Odstoupení je proces, při kterém se někdo odvolává od smlouvy nebo závazku.

vyloučit <koho z čeho>

Vyloučit znamená odstranit nebo vyřadit někoho nebo něco z něčeho.

uchránit se <čeho>

Uchránit se: zbavit se nebezpečí, ohrožení, postihů apod., zabránit tomu, aby nastalo.

vážit si <čeho>

Vážit si znamená uznávat a oceňovat hodnotu čeho, vyjadřovat úctu a dávat najevo uznání.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získat myšlenky, informace nebo předpoklady z čehož/čeho.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout znamená přijmout okamžité opatření k boji proti něčemu nebo k omezení škod, které by se mohly vyskytnout.

vtlačovat <co do čeho>

Vtlačovat je tlačit věc do něčeho, aby se vešla nebo aby se do ní zasunula.

zanechávat <čeho>

Zanechávat znamená opouštět, zůstat po něčem, zůstat po někom, nechat něco za sebou.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet něčeho; opustit, zanechat, přestat užívat.

ústit <do čeho>

Ústit znamená vyústit, přecházet z jednoho stavu do jiného.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

upadnout <do čeho>

Upadnout = ztratit vlastní stabilitu a pád do čeho (např. do bezvědomí, do země).

dožadovat se <čeho>

Žádat o něco s upřímností a sebevědomím.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

nezúčastnit se <čeho>

Odmítnout účast na čemkoli.

napovídat <čeho>

Napovídat znamená dávat náznaky nebo nápovědy k určitému tématu či řešení.

vydělovat <co z čeho>

Vydělovat je oddělit část z celku.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jste dosáhli, cíle, úspěchu nebo požadovaného stavu.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

dotýkat se

Fyzicky přidržet, třít nebo jinak fyzicky jednat se něčím nebo s někým.

zbavit se <čeho>

Odstranit či se zbavit čeho, odhodit nebo se zbavit něčeho.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit nebo rozlišit věc nebo činnost od něčeho jiného.

uvolnit <koho z čeho>

Uvolnit znamená odstranit zábrany, překážky a nedostupnost: uvolnit člověka z moci, ze strachu, z omezení.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím nebo nějakou situací.