Facebook

Elitní jednotka - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu elitní jednotka.

Význam: Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

tělesná stráž

Tělesná stráž je ozbrojená jednotka, která je specializovaná na ochranu osob, míst a objektů.

ozbrojený sbor

Ozbrojený sbor je skupina osob s vybavením a schopnostmi pro zachování bezpečnosti a stability.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

družina

Družina je skupina lidí, kteří se dobrovolně sdružili k výkonu společných úkolů nebo k získání společných cílů.

Podobná synonyma

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

sbor

Sbor je skupina lidí sdružená k provádění společných aktivit, jako je hudební tvorba, sdílení nápadů a podpora.

sbor statistů

Sbor statistů je skupina odborníků v oblasti statistiky, kteří společně pracují na statistických analýzách a projektech.

skupina

Skupina je soubor lidí, který je spojenými cíli, zájmy, charakterem nebo jinými vlastnostmi.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

tělesná cvičení

Tělesná cvičení jsou pohybové aktivity, které pomáhají udržovat zdraví a fitness.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

tělesná konstrukce

Tělesná konstrukce: anatomický vzhled, struktura a uspořádání těla.

skupina redaktorů

Skupina redaktorů je sestava osob zodpovědných za přípravu a úpravu mediálních materiálů pro publikování.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

stráž

Stráž je osoba, která bdí nad zabezpečením nějakého místa nebo objektu. Jejím úkolem je chránit místo a předvídat potenciální nebezpečí.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

tělesná schránka (jen v mn.č.)

Tělesné schránky jsou orgány a části těla, které slouží jako ochrana vnitřních orgánů a chrání je před poškozením.

ozbrojený

Ozbrojený - vybavený zbraními nebo jinými bojovými prostředky; silný, odhodlaný, schopný boje.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.