Facebook

Družina - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu družina.

Význam: Družina je skupina lidí, kteří se dobrovolně sdružili k výkonu společných úkolů nebo k získání společných cílů.

doprovod

Doprovod je společník nebo skupina lidí, kteří doprovázejí někoho na cestách či jinou událost.

suita

Suita je soubor nástrojů, aplikací nebo programů, které jsou navrženy tak, aby společně pracovaly pro splnění konkrétního účelu.

průvod

Průvod je skupina lidí, která se pohybuje ve shodném směru, obvykle za účelem oslavy, slavnosti nebo jiného druhu demonstrace.

skupina

Skupina je soubor lidí, kteří se sdružili k tomu, aby dosáhli společného cíle nebo aby sdíleli názor.

společnost

Společnost je skupina lidí sdílejících stejné cíle, hodnoty a zájmy, kteří jsou spojeni vzájemnou závislostí.

sbor

Sbor je skupina lidí, kteří se shromáždí společně pro vykonávání společných činností, jako je zpívání, tanec, umělecké projevy nebo vzdělávání.

školní

Školní: týkající se školy, související s vzděláváním, zahrnující studenty a učitele.

elitní jednotka

Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

tělesná stráž

Tělesná stráž je ozbrojená jednotka, která je specializovaná na ochranu osob, míst a objektů.

ozbrojený sbor

Ozbrojený sbor je skupina osob s vybavením a schopnostmi pro zachování bezpečnosti a stability.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

Podobná synonyma

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

sbor statistů

Sbor statistů je skupina odborníků v oblasti statistiky, kteří společně pracují na statistických analýzách a projektech.

jednotka

Jednotka je hlavní míra, s níž se měří velikosti a vlastnosti fyzikálních veličin.

tisková jednotka

Tisková jednotka je zařízení, které slouží k tisku tiskovin, jako jsou dokumenty, fotografie a další.

schránka (tělesná)

Tělesná schránka je fyzický prostor, který slouží k uchování osobních dokumentů a materiálů.

jednotka (pohotovostní)

Jednotka pohotovostní je skupina vojáků nebo policistů, kteří jsou vysláni na místo, aby zajistili pořádek nebo pomohli při krizové situaci.

budova (školní)

Budova je stavba sloužící k obytným nebo pracovním účelům, například škola, kancelář, obchod nebo domácnost.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

nesourodý (společnost)

Nesourodá společnost je skupina lidí s různými zájmy, věkovými skupinami, vzděláním a různou sociální úrovní.

jít (průvod)

Jít: přemístit se pohybem po dané trase; provádět cestu ve skupině s někým jiným.

stráž

Stráž je osoba, která bdí nad zabezpečením nějakého místa nebo objektu. Jejím úkolem je chránit místo a předvídat potenciální nebezpečí.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

elitní (pluk)

Elitní pluk je vojenský pluk, který je složen z nejvíce schopných vojáků, kteří jsou nejlepší ve svých dovednostech a schopnostech.

skupina (pracovní)

Skupina je shromáždění lidí, kteří společně pracují na dosahování určitých cílů.

doprovod (dívky)

Doprovod znamená doprovázení někoho, obvykle ženy, při společenských událostech.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

sbor (zpěváků)

Sbor je skupina lidí, kteří společně zpívají.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

doprovod (ozbrojený)

Doprovod ozbrojený je skupina lidí, kteří provázejí nějakou osobu, aby ji ochránili.

ozbrojený

Ozbrojený - vybavený zbraními nebo jinými bojovými prostředky; silný, odhodlaný, schopný boje.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

tělesná cvičení

Tělesná cvičení jsou pohybové aktivity, které pomáhají udržovat zdraví a fitness.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

jednotka (vojenská)

Jednotka je vojenská jednotka, obvykle skupina vojáků, vedená oficírem, která plní cíle a úkoly stanovené svým velením.

netřídní (společnost)

Netřídní společnost je společnost, ve které občané mají stejné práva a povinnosti bez ohledu na jejich ekonomický nebo společenský status.

poslanecký sbor

Poslanecký sbor je složený zvolených zástupců z jednotlivých politických stran, kteří zastupují zájmy svých voličů v parlamentu.

náboženská společnost

Náboženská společnost je skupina lidí sdružená kolem společných náboženských vír a praktik.

generační

Generační je označení pro skupinu lidí, které sdílejí společnou historii, kulturu a zkušenosti.