Facebook

Spatřit <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu spatřit <koho n. co>.

Význam: Spatřit: zahlédnout, vidět; pozorovat, objevit; poznat, rozpoznat.

uzřít

Uzřít je pojem označující vidět, spatřit, objevit, viditelně prozkoumat nebo si uvědomit něco.

zpozorovat

Zpozorovat znamená vnímat, všímat si něčeho nebo někoho. Být si vědom a všímat si rozdílů mezi jevy.

postřehnout

Postřehnout znamená pozorovat a vnímat detaily a okolnosti, které jsou jinými lidmi často přehlíženy.

potkat se <s kým>

Setkat se s někým, aby si vyměnili myšlenky a zkušenosti, nebo aby se tyto osoby potkaly z jiných důvodů.

setkat se

Setkat se znamená potkat se, přijít do styku s jinou osobou nebo skupinou lidí.

shledat se

Setkat se, probrat si věci a navázat kontakt.

sejít se

Sejít se znamená shromáždit se na jednom místě, aby se mohli účastnit společné činnosti nebo diskutovat o něčem.

navštívit <koho>

Navštívit = udělat návštěvu, vyplnit čas ve společnosti někoho jiného.

poznat <koho n. co>

Poznat znamená dozvědět se informace o něčem nebo někom, získat znalosti vyplývající z vlastní zkušenosti.

Podobná synonyma

poznat

Poznat znamená získat vědomosti o něčem nebo někom, popř. pochopit jejich vzájemnou souvislost.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho.

vyburcovat <koho>

Vyburcovat znamená vzbudit zájem nebo motivaci k nějaké činnosti či podniknutí nějaké akce.

popudit si <koho>

Provokovat někoho verbálně nebo jiným způsobem, aby se rozzuřil, vyprovokovat někoho k činu.

uvrhovat <koho kam>

Uvrhovat znamená přemístit někoho nebo něco do jiného prostředí, často odlišného od toho původního.

pálit <do koho>

Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

odcházet <od koho>

Odejít od někoho; opustit jeho přítomnost.

hnát^5 <koho> (pryč)

Hnát znamená násilně vyhánět někoho pryč, donutit jej opustit místo.

nevražit <na koho>

Nevražit: nesouhlasit s někým, nemít pro něj úctu a zůstat neutrální během výměny názorů.

opít <koho>

Opít znamená podávat někomu alkoholické nápoje až do stavu opilosti.

dráždit <koho>

Dráždit znamená vyvolávat v druhém silné emoce, např. rozčílení, rozrušení, nespokojenost, zlost.

podpořit <koho>

Podpořit znamená poskytnout podporu druhé osobě, například příspěvkem, radou či pomocí, aby dosáhla svých cílů.

vítat <koho>

Vítat znamená přivítat někoho laskavě a srdečně.

dostat <koho kam>

Dostat znamená přivést někoho do určitého místa nebo situace.

balamutit <koho>

Balamutit koho znamená ponižovat, urážet, očerňovat a podráždit toho člověka.

přemluvit <koho>

Přesvědčit někoho, aby udělal něco, co by jinak neudělal.

pomluvit <koho>

Pomluvit koho znamená šířit nepravdivé a zkreslené informace o tomto člověku, které ho znevažují.

působit <na koho> (silně)

Působit na někoho silně: vyvolat na něj významný, zřetelný a trvalý vliv.

sledovat <koho>

Sledovat: dávat pozor a pečlivě pozorovat pohyb, vývoj nebo postup někoho nebo něčeho.

upřednostnit <koho n. co>

Upřednostnit znamená vybrat si něco nebo někoho jako prioritu a dát mu přednost před ostatními.

ohrožovat <koho>

Ohrožovat znamená ublížit, nebo poškodit někoho nebo něco.

zastihnout <koho>

Zastihnout někoho znamená narazit či potkat ho náhodou, když se právě nachází na určitém místě.

vyslechnout <koho n. co>

Vyslechnout znamená poslouchat a vyhodnocovat informace, které někdo říká.

chytat se <koho>

Chytat se někoho znamená držet se ho, být v jeho blízkosti a případně se na něj spoléhat.

zamilovat si <koho n. co>

Cítit silnou lásku k někomu nebo něčemu, prožívat silné city a touhu být s ním/s ním.

uctívat <koho>

Uctívat je vyjádřením úcty a úcta k někomu nebo něčemu. Je to projev úcty, cti a uznání.

připravit <koho o co>

Připravit: předem přizpůsobit nebo předem připravit něco pro budoucí použití.

narazit <na koho>

Narazit na někoho znamená fyzicky se s ním setkat nebo se s ním potkat, obvykle nečekaně.

získat <koho pro co>

Získat: vyhrát, dosáhnout, získat něco (např. informace, práva, zkušenosti, dovednosti).