Facebook

Spatřit <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu spatřit <koho n. co>.

Význam: Spatřit: zahlédnout, vidět; pozorovat, objevit; poznat, rozpoznat.

uzřít

Uzřít je pojem označující vidět, spatřit, objevit, viditelně prozkoumat nebo si uvědomit něco.

zpozorovat

Zpozorovat znamená vnímat, všímat si něčeho nebo někoho. Být si vědom a všímat si rozdílů mezi jevy.

postřehnout

Postřehnout znamená pozorovat a vnímat detaily a okolnosti, které jsou jinými lidmi často přehlíženy.

potkat se <s kým>

Setkat se s někým, aby si vyměnili myšlenky a zkušenosti, nebo aby se tyto osoby potkaly z jiných důvodů.

setkat se

Setkat se znamená potkat se, přijít do styku s jinou osobou nebo skupinou lidí.

shledat se

Setkat se, probrat si věci a navázat kontakt.

sejít se

Sejít se znamená shromáždit se na jednom místě, aby se mohli účastnit společné činnosti nebo diskutovat o něčem.

navštívit <koho>

Navštívit = udělat návštěvu, vyplnit čas ve společnosti někoho jiného.

poznat <koho n. co>

Poznat znamená dozvědět se informace o něčem nebo někom, získat znalosti vyplývající z vlastní zkušenosti.

Podobná synonyma

přezírat <koho>

Přezírat znamená posuzovat jej s nadřazeností a povýšeností.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

nasytit <koho>

Nasytit znamená uspokojit jeho hlad; dostatečně ho nakrmit, aby byl spokojený.

utlouci <koho>

Utlouci znamená fyzicky nebo psychicky donutit někoho k něčemu.

potupit <koho>

Potupit znamená učinit toho člověka poníženým a podřadným, očerňovat ho a ponižovat.

štvát <koho>

Štvát znamená šikanovačně, urážlivě nebo vyhrožujícím způsobem napadat, kritizovat nebo provokovat kohokoli.

uškrtit <koho>

Uškrtit znamená fyzicky zabít ho tím, že se přitiskne krk k oběšení, přehnutí nebo stlačení.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená nabádat někoho k něčemu, napomínat ho k činu nebo činnosti.

hledět si <koho>

Hledět si někoho znamená pečovat o něj, pečovat o jeho dobro a dobře se o něj starat.

ponoukat <koho k čemu>

Vybízet k úkonu, motivovat.

přitlačit <koho> (ke zdi)

Fyzicky donutit osobu, aby se dostala co nejblíže ke zdi.

ztrestat <koho>

Ztrestat: udělit někomu trest za provedenou nezákonnou činnost, nebo za porušení pravidel.

najít <koho n. co>

Najít: hledat a objevit požadovanou věc nebo osobu.

rozčarovat <koho n. co>

Rozčarovat je vyjádření, které znamená zklamat očekávání nebo naděje někoho nebo něčeho.

oklamat <koho>

Oklamat znamená uvést ho v omyl, zmást ho lží nebo podvodem.

zohyzďovat <koho n. co>

Zohyzďovat znamená činit něco nevzhledným a ošklivým.

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

potkat

Potkat se s někým nebo s něčím: setkat se, potkat se, narazit, potkat štěstí/neštěstí.

zlehčit <koho n. co>

Zlehčit znamená snížit intenzitu nebo závažnost něčeho. Zlehčit můžeme například tíhu, únavu nebo stres.

poslechnout <koho>

Slyšet a vyhovět žádosti, požadavkům nebo názorům dané osoby.

ochránit <koho n. co>

Zabránit poškození nebo újmě člověka či věci.

usměrnit <koho>

Usměrnit znamená vést ho po správné cestě, aby se choval a řídil se správnými pravidly.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená úplně vyčerpat fyzické nebo psychické síly, energii nebo odhodlání dané osoby.

posuzovat <koho n. co>

Posuzovat znamená analyzovat, zkoumat nebo hodnotit něco nebo někoho.

omrzet <koho co>

Omrzet: znechutit; přestat bavit, unavovat; nudit, otrávit.

nahnat <koho kam>

Nahnat se vyjadřuje jako donutit někoho jít někam, přimět někoho k něčemu, obvykle s násilím.

rozladit <koho>

Rozladit znamená vyvolat v někom smutek, zlost či neklid.

zaučit <koho>

Zaučit znamená provést někoho trénováním nebo výukou na určitou úroveň znalostí a dovednosti.

rozhněvat se <na koho>

Rozhněvat se: projevit hněv, vztek na koho/co.

zasvěcovat <koho> Bohu

Zasvěcovat se doporučuje jako osobní volba, aby člověk mohl ve svém životě přijímat Boží milost a pomoc.