Facebook

Cesta - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu cesta.

Význam: Cesta je fyzická cesta nebo trasa, kterou člověk nebo objekt přesouvá z bodu A do bodu B.

vozovka

Vozovka je konstrukce pro vozidla, která je udržována pro bezpečnou a pohodlnou jízdu.

silnice

Silnice je veřejná komunikace, sloužící pro pohyb osob a vozidel, obvykle vedená po souvislé ploše.

dráha

Dráha označuje trasu účastníka nebo předmětu určenou pro jednorázový pohyb po vymezené oblasti.

trasa

Cesta nebo dráha vedoucí z bodu A do bodu B; často se používá pro označení cesty letadla, autobusu nebo vlaku.

pouť

Pouť je výlet nebo zájezd za zábavou, slavnostmi nebo návštěvou poutních míst.

putování

Putování je cestování, při kterém se zastavujete na různých místech. Je to skvělý způsob, jak zažít nové kultury, lidi, jazyky a zkušenosti.

cestování

Cestování je aktivita, při které se lidé vydávají do jiných míst, aby poznávali nové kultury, zkušenosti a nádherná místa.

způsob

Způsob je postup, který se používá ke splnění účelu nebo k dosažení cíle.

směr

Směr je určení, ve kterém se něco pohybuje nebo ve kterém je něco umístěno. Může také označovat řízení, plán nebo cíl.

prostředek (jednání)

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.

komunikace

Komunikace je proces výměny informací mezi lidmi, který může probíhat prostřednictvím různých médií a kanálů.

Podobná synonyma

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

místní dráha

Místní dráha je drahá pro osobní dopravu nebo nákladní dopravu ve vymezené oblasti.

prostředek

Prostředek je cokoli, co slouží jako prostředník ke splnění určitého cíle.

pouť (bludná)

Pouť (bludná) je obřadní cesta zbožných přívrženců k nějakému svatému místu, kde modlí a prosí o Boží milost.

budovat se (silnice)

Budování se silnice znamená vybudovat, opravit nebo modernizovat silnici. To zahrnuje práci s povrchem, stavbu mostů a obrubníků a zajištění bezpečnosti.

možný způsob

Možný způsob je činnost, postup nebo strategie, která se používá k dosáhnutí určitého cíle.

měnit směr

Měnit směr znamená změnit předem stanovenou trasu nebo cestu, přeorientovat se na nový směr.

závodní dráha

Specializovaná dráha, na které se závodí, obvykle v motorových a jízdních sportech.

čestné jednání

Čestné jednání zahrnuje jednání s úctou k druhým a dodržování základních etických principů.

jednání

Jednání je činnost nebo proces učinění něčeho, jako je zastupování nebo vyjednávání.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

povrch silnice (asfaltový)

Povrch silnice je typicky asfaltový, což je tvrdý, trvanlivý a pevný materiál, který se používá k vytváření rovného a bezpečného povrchu pro vozidla.

naznačit (směr)

Naznačit znamená dát náznak, dát nějaký nesouvislý signál nebo událost, který může naznačovat směr nebo cíl.

protahovat (jednání)

Prodlužovat, omezovat časovou náročnost, zvyšovat délku trvání jednání.

směr (politický)

Směr je politické slovo pro konkrétní cíle, politickou ideologii nebo politickou platformu.

určovat způsob léčení

Určovat způsob léčení: rozhodování o metodách léčby nebo terapii, které nejvíce vyhovují pacientovi.

směr (výtvarný)

Směr je koncept, který se vztahuje k výtvarnému umění a říká se, že určuje, jak bude umělecké dílo vypadat.

pravidlo (jednání)

Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.

obratnost (v jednání)

Obratnost je schopnost přizpůsobovat se změnám situací a vytvářet šikovná řešení.

visutá dráha

Visutá dráha je sportovní zařízení, které skládá z částí s pevnými dráhami umístěnými ve vyšší výšce a jež jsou používány pro adrenalinové aktivity.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

vymanit se (z pout)

Uvolnit se z nežádoucího nebo nežádoucího stavu; získat nezávislost.

dráha (závodní)

Dráha je trasa nebo drážka, po které se pohybují vozidla k provádění závodů.

neprozíravý (jednání)

Neprozíravé jednání je jednání, které není obezřetné a rozvážné a může mít za následek škodu.