Facebook

Komunikace - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu komunikace.

Význam: Komunikace je proces výměny informací mezi lidmi, který může probíhat prostřednictvím různých médií a kanálů.

spojení

Jako prostý text: Spojení znamená součinnost nebo spojení věcí nebo lidí navzájem.

styk

Styk je vzájemný kontakt mezi dvěma osobami nebo skupinami osob, při němž se vytváří nebo udržuje vzájemný vztah.

sdělování

Sdělování je proces přenášení informací mezi dvěma nebo více stranami.

dorozumívání

Dorozumívání je proces komunikace mezi dvěma nebo více stranami, který pomáhá překonat jazykové, kulturní nebo jiné bariéry.

silnice

Silnice je cesta pro pohyb vozidel. Slouží k přepravě osob a nákladů mezi místy.

cesta

Cesta je přirozený nebo uměle vybudovaný pohybový prostředek, kterým se lidé mohou dostat z místa na místo.

veřejná doprava

Veřejná doprava je systém transportu, který slouží k přepravě osob z místa na místo. Zahrnuje autobusy, tramvaje, metra, vlaky a další.

Podobná synonyma

veřejná informovanost

Veřejná informovanost je stav, kdy jsou lidé informováni o událostech, které se týkají veřejnosti.

pohlavní styk

Pohlavní styk je fyzická aktivita, při které dochází k pohlavnímu styku mezi dvěma osobami.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat znamená určit směr pohybu, jít nebo se ubírat určitým směrem.

doprava

Doprava je obecný pojem pro pohyb lidí, zboží a informací mezi místy. Zahrnuje pohyb na silnici, železnici, vzduchu, vodě a ve vesmíru.

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

korespondenční (styk)

Korespondenční styk je forma komunikace mezi dvěma stranami prostřednictvím dopisů, e-mailů nebo jiných způsobů písemné komunikace.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

zaprášený (cesta)

Zaprášený - zapadaný prachem, popel a nečistotami; cesta - přístup nebo průchod, který je znečištěný.

cesta (zpět)

Cesta je trasa nebo cíl, který se musí projít nebo dosáhnout; je to přechod od jednoho bodu k druhému.

intimní (styk)

Intimní styk je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma osobami.

veřejná pocta

Veřejná pocta je oslava, která vyjadřuje úctu a uznání pro někoho, kdo něco udělal nebo dosáhl.

zvedat se (cesta)

Zvedat se znamená vystoupat, zvýšit se, zdolat, překonat výšku, jako například vystoupat po cestě.

stoupat (cesta)

Stoupat znamená jít nahoru, zvyšovat se; např. cesta stoupá k vrcholu.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

podpora (veřejná)

Podpora veřejnosti je poskytování finančních, materiálních nebo jiných prostředků k podpoře určitého cíle nebo projektu.

procházková cesta

Procházková cesta je cesta nebo trasa určená k procházkám, turistickým výletům nebo jízdě na kole.

uběhnout (cesta)

Uběhnout cestu znamená projít ji rychle, rychleji, než je obvyklé.

mít pohlavní styk

Pohlavní styk je intimní akt, kterým se dvě osoby propojují fyzicky a emocionálně.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

cesta (letadlem)

Cesta letadlem je přeprava osob nebo zboží z jednoho místa na druhé pomocí letadla.

písemný styk

Komunikace prostřednictvím psaní; písemná forma sdělení nebo konverzace.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.