Facebook

Jednání - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu jednání.

Význam: Jednání je to, co se děje během jednání nebo diskuze mezi dvěma nebo více stranami.

počínání

Počínání je obecné označení pro chování, akce nebo jednání.

konání

Konání je provedení nebo uskutečnění něčeho. Může to být akce nebo čin.

čin

Čin znamená jednání, akci nebo úkon, který má určité důsledky nebo účinky.

počin

Počin je čin, akce nebo činnost, která byla provedena s úmyslem dosáhnout něčeho.

vystupování

Vystupování znamená jakékoliv veřejné chování člověka, jeho jednání nebo postoje.

chování

Chování je způsob, jakým se lidé chovají, jak se vyjadřují a jak se zachovávají ve vztahu k ostatním.

postup

Postup je proces, který se skládá z kroků a který má vést k cíli.

zacházení

Zacházení je chování k někomu nebo něčemu, které je založeno na úctě, respektu a ohleduplnosti.

styk

Styk je vzájemné setkání nebo spojení mezi dvěma nebo více lidmi, věcmi nebo entitami.

obcování

Obcování je výraz pro vzájemné vztahy a vzájemnou komunikaci mezi lidmi.

vyjednávání

Vyjednávání je proces, při kterém se obě strany snaží dosáhnout dohody, která oběma stranám přinese výhody.

projednávání

Projednávání: proces diskutování a vyhodnocování informací a případných řešení.

rokování

Rokování je jednání, ve kterém se účastníci snaží dosáhnout dohody nebo řešení.

dohadování

Domněnka, že něco může být pravdivé, aniž by se mělo jasné důkazy nebo informace.

dějství

Dějství je souhrn akcí, událostí a dialogů vyprávěných ve vyprávění.

akt

Akt je činnost, úkon nebo výkon, který má určitý význam, smysl nebo cíl.

vedení

Vedení je proces správy, řízení a řízení činností, člověka nebo skupiny, který pomáhá dosáhnout cílů.

správa

Správa je sdělení, informace nebo zpráva o čemkoli - od oznámení po osobní dopis.

vláda

Vláda je úřednický orgán, který zastřešuje zákonné, politické a správní záležitosti státu a vytváří a provádí politiku.

dispečink

Dispečink je místo, kde se řídí a řízení všech funkcí, jako je doprava, logistika nebo řízení zdrojů.

procedura

Procedura je postup kroků, který se používá k řešení určitého problému nebo úkolu.

volant

Volant je volně se otáčející část kolem které řidič ovládá auto.

Podobná synonyma

mít pohlavní styk

Pohlavní styk je intimní akt, kterým se dvě osoby propojují fyzicky a emocionálně.

způsob vedení boje

Způsob vedení boje je strategie a taktika, kterou armáda používá k dosáhnutí vítězství v bitvě.

přepojovat (vedení)

Přepojování je proces připojování různých vedení, například elektrických, optických nebo hydraulických.

pravidla chování

Pravidla chování jsou pravidla, která stanovují, co je a co není přijatelné v určité společenské situaci.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

intimní (styk)

Intimní styk je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma osobami.

vedení podniku

Vedení podniku je proces řízení a organizace, ve kterém manažeři využívají prostředky a zdroje ke splnění cílů a zajištění úspěchu společnosti.

konání (nezištné)

Nezištné konání je jednání, které je vykonáváno bez očekávání nějakého osobního prospěchu.

elektrické vedení

Elektrické vedení je schopnost materiálu přenášet elektrický proud. Může to být kov, kapalina nebo tuhá látka.

hrubost (v chování)

Hrubost je neomalené, nezdvořilé chování, které může být zraňující a nepříjemné.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.

obecný postup

Obecný postup je série kroků k dosažení cíle. Je to jednoduchý proces, který může být použit pro různé účely.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

vytříbit (chování)

Vytříbit znamená vybrousit a zdokonalit chování, aby se dostalo na vyšší úroveň.

korespondenční (styk)

Korespondenční styk je forma komunikace mezi dvěma stranami prostřednictvím dopisů, e-mailů nebo jiných způsobů písemné komunikace.

státní správa

Státní správa je organizovaný systém vlády, který je zodpovědný za implementaci a udržování zákonů a politik ve veřejném zájmu.

vystupování (okázalé)

Vystupování je okázalé chování, které má za cíl zvýšit sebevědomí a získat pozornost.

jemnost (chování)

Jemnost je chování založené na ohleduplnosti, citlivosti a soucítění s druhými.

změnit (vedení)

Změnit znamená převést něco do jiného stavu, podoby nebo formy; činit změny v organizaci, plánu, systému nebo praxi.

vláda (vojenská)

Vláda vojenského charakteru je systém, který je řízen armádou nebo vládnoucí elitou.

unfair (chování)

Nespravedlivé chování, které nerespektuje obecné zásady spravedlnosti a férovosti.

vláda starců

Vláda starců je starobylý systém vlády, kdy místní starší muži spolu spravovali obec.

systém vedení podniku

Systém vedení podniku je uspořádání procesů a struktur, které pomáhají řídit chování zaměstnanců, práce a rozhodování v podniku.

dohadování se

Dohadování se je proces hledání kompromisu mezi dvěma stranami, kdy obě strany komunikují a vyjednávají tak, aby našly shodu.

tříbit (chování)

Tříbit znamená vyvíjet pečlivou péči, aby se chování nebo schopnosti zlepšily.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s obecně uznávanými standardy a může být potenciálně škodlivý.

písemný styk

Komunikace prostřednictvím psaní; písemná forma sdělení nebo konverzace.