Facebook

Odsunout (jednání) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu odsunout (jednání).

Význam: Odsunutí znamená odstranit, odstranit nebo přesunout něco na jiné místo.

položit (pero)

Položit pero znamená umístit jej na místo, kde může být bezpečně uloženo.

dát stranou

Uložit něco stranou, nechat být, věnovat se čemu jinému.

odročit

Odročit znamená prodloužit časový limit pro nějakou činnost, jednání nebo plnění povinnosti.

oddálit

Oddálit znamená odložit, odložit (čas) do budoucnosti; prodlužovat, prodloužit (čas).

posunout

Přesunout něco na jiné místo nebo čas. Přesun se může týkat času, místa nebo jakékoli jiné situace.

svléknout (plášť)

Odstranit oblečení, odhalit nahotu; obnažit (tělo, část těla).

sundat

Sundat: odstraňovat, snímat, vyndávat.

nenosit

Nenosí se, nedrží se, nevyužívá se. Je to opak pojmu nosit.

vzdát se <čeho>

Přestat se něčeho držet; odmítnout, vzdát se.

zbavit se (ostychu)

Uvolnit se, odhodit pochybnosti a obavy, uvědomit si své silné stránky a získat odvahu.

Podobná synonyma

vzdát se

Vzdát se znamená opustit, odevzdat nebo odmítnout něco, co je mít.

posunout (zápas)

Přesunout něco, např. zápas, na pozdější datum nebo čas.

položit se

Lehnout si; relaxovat; uvolnit se; odpočívat.

vyluhovat <co z čeho>

Vyluhování je proces, který se používá k extrahování látek z jedné směsi do druhé pomocí rozpouštědla.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jste dosáhli, cíle, úspěchu nebo požadovaného stavu.

vžít se <do čeho>

Vžít se: přijmout, prožít, identifikovat se s .

dát se <do čeho>

Začít se něčím zabývat nebo se nějak zapojit.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získávat informace, inspiraci nebo podporu z něčeho.

použít <čeho n. co>

Použít: využít k něčemu; používat nějakou osobu, věc, službu nebo prostředky.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se do čeho znamená získat kontrolu, vládnout, zaměřit se nebo se angažovat.

účastnit se <čeho>

Být součástí čehosi; dělat něco společně s ostatními nebo se na něm podílet.

užít <čeho n. co>

Užít: využít, zrealizovat, zúročit.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho znamená dbát na to, aby se o něco staralo nebo se o ně postaralo.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvodit pravidla či všeobecné principy z konkrétních příkladů.

stranou

Strana: nezávislá skupina lidí, kteří sdílejí stejný názor, postoj nebo zájem.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

obviňovat <koho z čeho>

Obvinovat znamená obžalovat někoho z provedení deliktu či protiprávního jednání.

zaplést se <do čeho>

Do něčeho se zaplést = vložit se do něčeho, do čeho se ještě nedávno nezapojovalo.

zbavit <koho> (moci)

Odstranit moc nebo autoritu nad někým; zbavit koho možnosti být autoritou nebo mít moc.

využít <čeho> (negativně)

Využít negativně znamená činit zneužití, využívat nezákonně, či bez souhlasu.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená přesvědčovat někoho, aby se vyhnul či zdržel určitého jednání.

zmocňovat se <čeho>

Užívat si něčeho nezákonně, bez povolení nebo oprávnění.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco (nárokovat, požadovat, vyžadovat).

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout znamená přijmout okamžité opatření k boji proti něčemu nebo k omezení škod, které by se mohly vyskytnout.

investovat <do čeho>

Investovat je vložit peníze do něčeho, co vám přinese budoucí zisky nebo užitek.

plynout <co z čeho>

Plynout je pohyb něčeho proudem, jako například voda v řece.

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

želet <čeho>

Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařadit, umístit něco do jiného.