Facebook

Akce - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu akce.

Význam: Akce je činnost, která má určité cíle a obvykle vyžaduje úsilí a zapojení.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

podnik

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

Podobná synonyma

odložit (jednání)

Odložit jednání znamená odložit jeho dokončení na pozdější dobu.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

nutit <koho> (do práce)

Nutit (do práce) znamená vyžadovat od někoho, aby vykonával danou práci, případně aby ji vykonával v daném čase nebo délce.

způsoby práce

Způsoby práce jsou metody a postupy, které se používají k dosažení požadovaných cílů a výsledků.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

vytrhnout <koho> (z práce)

Vytrhnout znamená odstranit z místa nebo situace, ve které se nachází.

podnikání na licenci

Podnikání na licenci je druh podnikání, při kterém je firma oprávněna využívat práva k určitému produktu nebo službě, které jsou určeny majitelem licence.

výdělečná činnost

Výdělečná činnost je práce, která produkuje zisk nebo příjem.

obecný postup

Obecný postup je série kroků k dosažení cíle. Je to jednoduchý proces, který může být použit pro různé účely.

menší podnik

Menší podnik je malá firma nebo společnost s omezeným počtem zaměstnanců a obratem.

pouštět se do (práce)

Začít se systematicky věnovat nějaké práci; pustit se do ní s plnou vervou.

volno (z práce)

Volno je doba, ve které člověk nemusí pracovat a může si užít volného času.

činnost (horlivá)

Horlivá činnost je aktivita, která je prováděna s odhodláním a intenzitou.

noční podnik

Noční podnik je veřejné místo otevřené v noci až do brzkých ranních hodin, kde se prodávají alkoholické nápoje a konají se různé akce.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.

znásobit (působení)

Znásobit znamená zvýšit nebo zesílit, či posílit účinek, výsledek, množství nebo sílu.

doktorská práce

Doktorská práce je vědecký dokument, který musí být úspěšně obhájen před porotou před promocí doktora věd.

disertační (práce)

Disertační práce je vysokoškolská obhajovaná práce, která je vypracována na získání doktorského titulu.

vzít (do práce)

Vzít znamená získat nebo přijmout do práce, pověřit někoho nebo něco, zavázat se k něčemu nebo převzít odpovědnost.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

vytrhovat (z práce)

Odstraňovat nebo vyřazovat části ze zdroje informací nebo textu.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

práce (těžká)

Práce je úkol nebo činnost, kterou je nutné vykonat, a bývá často fyzicky náročná.

prospívat (podnik)

Prospívat podniku znamená dosahovat významných výsledků, které přispívají ke zvýšení jeho obchodního úspěchu.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

pokoutní práce

Pokoutní práce je práce prováděná bez oficiálního povolení a bez zajištění pracovních práv.

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

prostředek (jednání)

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.