Facebook

Akce - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu akce.

Význam: Akce je činnost, která má určité cíle a obvykle vyžaduje úsilí a zapojení.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

podnik

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

Podobná synonyma

činnost stran

Činnost stran je proces, při kterém skupiny lidí nebo organizace sdílejí stejné cíle a spolupracují na jejich dosažení.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.

vytrhnout <koho> (z práce)

Vytrhnout znamená odstranit z místa nebo situace, ve které se nachází.

zřídit si (podnik)

Zřídit si podnik znamená založit a provozovat komerční činnost za účelem získání zisku.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

práce (těžká)

Práce je úkol nebo činnost, kterou je nutné vykonat, a bývá často fyzicky náročná.

odsunout (jednání)

Odsunutí znamená odstranit, odstranit nebo přesunout něco na jiné místo.

pozitivní jednání

Pozitivní jednání je forma chování, která přináší kladné výsledky a podporuje pozitivní vztahy mezi lidmi.

pouštět se do (práce)

Začít se systematicky věnovat nějaké práci; pustit se do ní s plnou vervou.

postupovat (jednání)

Postupovat znamená jednat systematicky a s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

zmařit (jednání)

Zmařit znamená zrušit, zahodit, zneplatnit nebo znemožnit, aby činnost měla nějaký účinek.

dopadnout <na koho> (práce)

Dopadnout znamená vyvinout na danou osobu určitý vliv jejího jednání, činů, rozhodnutí nebo výsledků.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt činnosti, který byl dosáhl po určitém úsilí.

vyrušit (z práce)

Narušit práci, konverzaci, činnost přítomných lidí nečekaným vstupem nebo událostí.

činnost (horlivá)

Horlivá činnost je aktivita, která je prováděna s odhodláním a intenzitou.

obratnost (v jednání)

Obratnost je schopnost přizpůsobovat se změnám situací a vytvářet šikovná řešení.

nezdařit se (jednání)

Neúspěch, selhání; nedosáhnutí požadovaného výsledku nebo cíle.

zdrženlivost (v jednání)

Zdrženlivost v jednání znamená mít opatrnost, aby se zabránilo udělení příliš velkého příslibu nebo závazku.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

důkladný (práce)

Důkladný: pečlivý, detailní, přísný, s pozorností provedený.

ukončit (činnost parlamentu)

Ukončit = zastavit činnost; parlament = zastavit debaty a schválit přijaté zákony.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

činnost vlád n. států

Činnost vlád n. států je souhrnem politik, které stát používá k řízení společnosti a uskutečňování veřejného zájmu.

podnik (obchodní)

Podnik je obchodní subjekt, který provozuje činnost pro získávání zisku. Je to organizace, která se zabývá výrobou, prodejem, distribucí a poskytováním služeb.

nucené práce (v Rusku)

Nucená práce v Rusku je práce, kterou je nutné provádět za podmínek, které jsou neúměrné její výši odměny nebo její zdravotnímu stavu.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

odložit (jednání)

Odložit jednání znamená odložit jeho dokončení na pozdější dobu.

vyhodit (z práce)

Vyhodit znamená propustit z práce, definitivně se zbavit něčí služby.