Facebook

Zapomenout - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zapomenout.

Význam: Zapomenout znamená vymazat si z paměti, nevzpomenout si na něco, co se stalo, nebo na někoho, koho jsme znali.

upamatovat se

Upamatovat se znamená vstřebat informace za účelem jejich dlouhodobého uchování v paměti.

vzpomenout si

Vzpomenout si znamená připomenout si něco, co bylo dříve zapomenuto.

uvědomit si

Uvědomit si znamená pochopit, vyhlédnout si a být si vědom čeho, co máme nebo co se děje.

přestat vědět

Ukončit nebo odložit myšlení, poznávání nebo vědění o něčem.

ztratit z paměti

Zapomenout na informace, které kdysi byly člověku známé.

přestat dbát <o koho n. co>

Přestat dbát o někoho/něco znamená nepřikládat tomu žádnou váhu, přestat o to pečovat a obecně se o to nezajímat.

vyhladit z paměti <co>

Vymazat z paměti, zapomenout.

opomenout <co>

Opomenout znamená zapomenout nebo přehlédnout něco, co by mělo být učiněno nebo vzato v úvahu.

nechat <co kde>

Nechat: ponechat, opustit, dovolit; ponechat (něco) na místě, nechat být (něco); nechat někoho, aby dělal něco; přestat se starat o něco.

Podobná synonyma

nechat se uplatit

Nechat se uplatnit znamená najít si práci, kde můžete uplatnit své zkušenosti a dovednosti.

nechat vystoupit

Odejít, opustit místo, nebo situaci.

zbít <koho>

Zbít koho: fyzickým násilím na někoho způsobit zranění nebo bolest.

rozzlobit <koho>

Rozzlobit znamená rozčílit; vyvolat v někom zlost nebo rozhořčení.

upřednostnit <koho n. co>

Upřednostnit znamená vybrat si něco nebo někoho jako prioritu a dát mu přednost před ostatními.

přestat

Ukončit, přestat s činností; opustit, ukončit něco, co se dělalo, činilo; přerušit, prestat.

nalákat <koho>

Nalákat: přitáhnout (někoho) slibem čehosi, aby učinil to, co se po něm požaduje.

obětovat <koho> (Bohu)

Přinést/oddat Božímu kultu něco, co má pro nás osobní hodnotu.

starat se <o koho>

Starat se o koho znamená dbát o jeho potřeby a zajistit, aby jim bylo dostatečně dostáno.

přestat (vánice)

Ukončit, skončit; odmítnout dělat něco, čemu se dříve věnovalo.

parodovat <koho n. co>

Parodovat znamená vytvářet humornou imitaci něčeho či někoho.

považovat <koho> (za přítele)

Považovat osobu za přítele, znamená mít s ní silné přátelské vztahy a důvěru.

hrát kopanou <za koho>

Hrát kopanou je aktivita, při které se hráči snaží skórovat góly do branky soupeře. Je to týmová hra, kde hráči hrají za vybraný tým.

zpravit <koho o čem>

Informovat někoho o něčem.

dohlédnout <na koho>

Dohlédnout na někoho znamená být pozorným a dbát na to, aby se co nejlépe zvládl úkol nebo situace.

ničit <koho n. co>

Ničit znamená fyzicky nebo psychicky poškozovat, znehodnocovat nebo dokonce zcela zničit.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyžadovat něco intenzivně a trvalou formou. Něco, na co je někdo vyzýván, jehož požadavky jsou silně zdůrazňovány.

vyjídat <koho n. co>

Vyjídat znamená intenzivně se ptát, vyptávat se, dotazovat se.

ztropit si žert <z koho>

Ztropit si žert: dělat si legraci z někoho, často s použitím nadsázky.

chlácholit <koho>

Chlácholit znamená uklidňovat a ujišťovat koho.

vyhodit <koho>

Vyhodit: odstranit, vyloučit, vyřadit, vyřídit, poslat pryč.

rozesmutnit <koho>

Ztratit naději a smutek; rozesmutnit znamená vyvolat smutek, zklamání a zoufalství u člověka.

infikovat <koho čím>

Infikovat znamená proniknout něčím (např. bakteriemi) do těla, organismu nebo systému a způsobit nemoc, poruchu nebo škodu.

dorážet <na koho>

Dorážet na někoho znamená opakovaně ho napadat nebo mu činit problémy.

vytlačit <koho> (z řady)

Vytlačit někoho z řady znamená vyřadit ho z nízké pozice a přesunout ho do vyšší pozice.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu směřovat k určitému cíli.

urazit se <na koho>

Rozhořčit se kvůli něčemu, co někdo řekl nebo udělal; jde o reakci na to, co bylo vnímáno jako útok nebo urážka.

posoudit <koho n. co>

Udělat si názor na někoho nebo něco a podle toho na ně či to jeho činění zaujmout postoj.