Facebook

Poznat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu poznat <koho n. co>.

Význam: Poznat znamená dozvědět se informace o něčem nebo někom, získat znalosti vyplývající z vlastní zkušenosti.

spatřit <koho n. co>

Spatřit: zahlédnout, vidět; pozorovat, objevit; poznat, rozpoznat.

uzřít

Uzřít je pojem označující vidět, spatřit, objevit, viditelně prozkoumat nebo si uvědomit něco.

zpozorovat

Zpozorovat znamená vnímat, všímat si něčeho nebo někoho. Být si vědom a všímat si rozdílů mezi jevy.

postřehnout

Postřehnout znamená pozorovat a vnímat detaily a okolnosti, které jsou jinými lidmi často přehlíženy.

potkat se <s kým>

Setkat se s někým, aby si vyměnili myšlenky a zkušenosti, nebo aby se tyto osoby potkaly z jiných důvodů.

setkat se

Setkat se znamená potkat se, přijít do styku s jinou osobou nebo skupinou lidí.

shledat se

Setkat se, probrat si věci a navázat kontakt.

sejít se

Sejít se znamená shromáždit se na jednom místě, aby se mohli účastnit společné činnosti nebo diskutovat o něčem.

navštívit <koho>

Navštívit = udělat návštěvu, vyplnit čas ve společnosti někoho jiného.

Podobná synonyma

urazit <koho>

Urazit znamená narušit jeho důstojnost nebo cítit újmu slovními či fyzickými útoky.

zamilovat si <koho n. co>

Cítit silnou lásku k někomu nebo něčemu, prožívat silné city a touhu být s ním/s ním.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo verbálně útočit na někoho nebo něco.

učit <koho>

Učit se rozumí jako poskytnout někomu informace, znalosti nebo dovednosti tím, že se s ním tráví společný čas.

intervenovat <za koho>

Intervenovat znamená zasáhnout do něčí situace nebo záležitosti, aby se změnila nebo zlepšila.

zahrnout <koho čím>

Zahrnout znamená začlenit, zapojit nebo zahrát někoho či něco do něčeho.

spatřit

Vidět, pozorovat, zahlédnout, objevit, nalézt.

informovat <koho>

Informovat: sdělit někomu nové informace, data či znalosti.

cenit si <koho n. čeho>

Cenit si: připisovat hodnotu, vážit si a uznávat pozitivní vlastnosti někoho nebo něčeho.

upíjet <koho>

Upíjet znamená konzumovat nějakou tekutinu (např. alkohol) nezdravě často a ve velkých množstvích.

odcházet <od koho>

Odejít od někoho; opustit jeho přítomnost.

zkopat <koho>

Zkopat znamená přemoci někoho fyzicky a zasáhnout ho, obvykle s cílem způsobit bolest.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či verbálně útočit na někoho, například při bitce nebo nařčením.

naklonit si <koho>

Naklonit si znamená získat jeho laskavost a přízeň.

upozornit <koho na co>

Upozornit = informovat o něčem, co je potřeba vědět; zdůraznit povinnost či zásadu.

dojít <na koho>

Dojít znamená fyzicky se dostat do blízkosti někoho.

uklidnit <koho>

Usmířit, ukonejšit, uvolnit napětí, uklidnit člověka, který je ve stresu nebo rozrušený.

najmout <koho n. co>

Najmout znamená získat něčí služby nebo věci za účelem jeho využití, např. najmout pracovníka nebo pronajmout byt.

obrátit se <na koho>

Zeptat se, žádat o radu nebo pomoc od někoho.

doprovázet <koho>

Doprovázet znamená provázet někoho, držet se s ním a provádět ho po celou dobu.

preferovat <koho n. co>

Vybrat si, upřednostnit, dát přednost.

odvádět <koho>

Odvádět znamená přesměrovat nebo odstranit nějakou osobu nebo věc z místa, kde se nachází.

zpravit <koho>

Zpravit někoho znamená informovat ho o něčem.

sočit <na koho>

Sočit na někoho znamená vyjadřovat nespokojenost nebo nesouhlas s jeho činy nebo postoji.

vytlačit <koho n. co>

Odsunout, vyhnat, vyhnout, vyřadit.

očarovat <koho>

Učinit někoho nadšeným nebo fascinovaným svou přítomností či jednáním.

ošetřovat <koho>

Ošetřovat znamená poskytovat péči, léčit a starat se o někoho, aby dosáhl nebo udržel dobrou fyzickou, duševní a emocionální pohodu.

zneužít <koho n. co>

Zneužít znamená použít někoho nebo něco k vlastnímu prospěchu bez souhlasu druhé strany.

usadit <koho>

Usadit znamená ustálit jeho pozici, případně zajistit jeho trvalé bydlení.