Facebook

Vyjádřit se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vyjádřit se.

Význam: Vyjádřit se znamená sdělit svůj názor, pocity, myšlenky nebo stanovisko.

ukázat se jako (odborník)

Ukázat se jako odborník: dokázat svou odbornou způsobilost a schopnosti v dané oblasti.

prokázat se

Prokázat se je dokázat svou kvalitu, způsobilost a schopnosti, aby nějaký úkol byl splněn.

vyslovit se

Vyjádřit se vlastními slovy, vyjádřit svůj názor, postoj nebo emoce.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit svůj názor, stanovit si svůj postoj k něčemu.

ozvat se

Ozvat se znamená odpovědět na něco, co se nás týká, nebo reagovat na něčí slova nebo činy.

projevit se

Projevit se znamená dát najevo svůj názor, postoj nebo emoce.

Podobná synonyma

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

uniknout <čemu>

Uniknout <čemu> znamená uprchnout nebo se vyhnout situaci nebo útoku.

odpovídat <čemu>

Odpovídat znamená dávat reakci na něco, co předtím bylo řečeno nebo se stalo.

ukázat <komu>

Ukázat znamená poukázat na něco, co je viditelné, a ukázat to někomu jinému.

přimknout se <k čemu>

Připojit se k čemu, pevně se držet, být odhodlaný.

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

odborník

Odborník je osoba, která má vysokou úroveň znalostí a zkušeností ve svém oboru.

oddat se <čemu>

Oddat se čemu znamená upřít svou pozornost, energii a čas jedné činnosti nebo osobě.

ukázat se

Ukázat se znamená předvést se, ukázat se zájemcům, zřetelně se projevit.

přiřazovat <čemu> (číselnou hodnotu)

Přiřazování je proces, ve kterém se číselná hodnota přiřazuje k něčemu.

přidat <co k čemu>

Přidat: připojit něco k něčemu, přičemž to k něčemu již existuje.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená nabádat někoho k něčemu, napomínat ho k činu nebo činnosti.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

zaujmout jiné stanovisko

Změnit názor, přijmout nové stanovisko.

stanovisko

Stanovisko je oficiální vyjádření názoru na záležitost; jeho cílem je vyjádřit postoj organizace nebo jednotlivce.

ukázat

Ukázat znamená prezentovat, demonstrovat nebo montovat něco někomu nebo něčemu.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat, nebo se bránit čemu nebo proti něčemu.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit fyzicky nebo virtuálně dvě či více částí dohromady.

zaujmout (kniha)

Zaujmout znamená upoutat pozornost, vzbudit zájem nebo vyvolat emoce.

uvést <co> ve vztah <k čemu>

Uvést co ve vztah k čemu znamená přiřadit co do pozice nebo vztahu k čemu jinému.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

projevit se (politicky)

Projevit se politicky znamená zúčastnit se politických aktivit a prezentovat své názory.

dát ráz <čemu>

Dát ráz čemu je dát tomu silnou osobní energii a rozhodnost, obnovit či vyřešit problém.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se znamená uniknout nebo se vyvarovat něčeho.

podivovat se <čemu>

Podivovat se znamená vyjadřovat překvapení nebo nesouhlas k čemukoli.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit myšlenku, smysl nebo význam toho, co se říká nebo co se děje.

prokázat <komu> (službu)

Prokázat službu znamená poskytnout mu výhody, pomoc či podporu.

odvyknout <čemu>

Zbavit se závislosti na něčem; zvyknout si na nepoužívání, zrušení dané činnosti.