Facebook

Prokázat se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu prokázat se.

Význam: Prokázat se je dokázat svou kvalitu, způsobilost a schopnosti, aby nějaký úkol byl splněn.

ukázat se jako (odborník)

Ukázat se jako odborník: dokázat svou odbornou způsobilost a schopnosti v dané oblasti.

vyslovit se

Vyjádřit se vlastními slovy, vyjádřit svůj názor, postoj nebo emoce.

vyjádřit se

Vyjádřit se znamená sdělit svůj názor, pocity, myšlenky nebo stanovisko.

projevit se jako (hrdina)

Vykonat hrdinský čin a ukázat odvahu.

osvědčit se

Udělat dojem na někoho a získat si jeho uznání a důvěru.

vykázat se (průkazem)

Vykázat se je vystěhovat se z určitého místa nebo budovy s potvrzením o tom, že se to stalo.

legitimovat se

Legitimovat se znamená prokázat svou totožnost dokladem a získat tak přístup do budovy nebo její části.

Podobná synonyma

projevit se

Projevit se znamená vyjádřit své pocity, názory či myšlenky.

projevit (cit)

Projevit cit znamená vyjádřit své city a city druhých.

jako kdyby

Jako kdyby znamená "stejně jako", má význam přirovnávat něco k něčemu jinému, co se již stalo nebo se očekává.

ukázat se (na chvilku)

Ukázat se znamená vyjevit se, objevit se, přijít na chvilku do pozornosti.

vykázat místo

Vykázat místo znamená vyhoštění, nucený odchod, bez možnosti návratu.

projevit reakci

Vyjádřit postoj, reakci nebo emoce na něco.

osvědčit

Potvrdit pravdivost, správnost nebo pravost něčeho.

hrdina

Hrdina je osoba, která se odvážně zachovává a obětuje svůj čas, úsilí a/nebo život, aby pomohla druhým.

uznávaný odborník

Uznávaný odborník je někdo, kdo je považován za odborníka v jeho oboru a má mezi kolegami a ostatními vysokou míru důvěry.

projevit

Projevit znamená vyjádřit nějaký pocit nebo názor, často ve formě slov, gest nebo jiných projevů.

odborník

Odborník je člověk, který má dlouhodobé a hluboké znalosti a zkušenosti v určité oblasti.

ukázat zuby

Ukázat zuby znamená vyjádřit hněv nebo agresi, často při štěkání, vrčení nebo zakření.

tak jako tak

Tak jako tak znamená, že se něco stane nezávisle na okolnostech, ať už jsou ty okolnosti pozitivní či negativní.

projevit se <v čem>

Projevit se: vyjádřit osobní postoj, názor nebo pocity.

vyjádřit

Vyjádřit je vyjádřit svůj názor, postoj, myšlenky nebo emoce slovy nebo jinou formou vyjádření.

vyslovit

Vyjádřit nahlas ve slovech, vyslovit.

vyjádřit (přesně)

Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

vykázat <koho>

Vykázat: odejmout někoho z místa bez práva se do něj vrátit.

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

chovat se jako (hulvát)

Chovat se jako hulvát znamená jednat nezdvořile, nerespektovat ostatní a chovat se nezodpovědně.