Facebook

Prokázat se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu prokázat se.

Význam: Prokázat se je dokázat svou kvalitu, způsobilost a schopnosti, aby nějaký úkol byl splněn.

ukázat se jako (odborník)

Ukázat se jako odborník: dokázat svou odbornou způsobilost a schopnosti v dané oblasti.

vyslovit se

Vyjádřit se vlastními slovy, vyjádřit svůj názor, postoj nebo emoce.

vyjádřit se

Vyjádřit se znamená sdělit svůj názor, pocity, myšlenky nebo stanovisko.

projevit se jako (hrdina)

Vykonat hrdinský čin a ukázat odvahu.

osvědčit se

Udělat dojem na někoho a získat si jeho uznání a důvěru.

vykázat se (průkazem)

Vykázat se je vystěhovat se z určitého místa nebo budovy s potvrzením o tom, že se to stalo.

legitimovat se

Legitimovat se znamená prokázat svou totožnost dokladem a získat tak přístup do budovy nebo její části.

Podobná synonyma

vyjádřit <co> (přesně)

Vyjádřit znamená vyjadřovat názor, myšlenky, pocity nebo skutečnosti slovy nebo jinými způsoby.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

ukázat se <co>

Ukázat se jako něco, stát se veřejně viditelným, přijít na veřejnost.

vyjádřit

Vyjádřit znamená říci, sdělit nebo dát najevo něco slovy nebo činy.

ukázat se

Ukázat se znamená předvést se, ukázat se zájemcům, zřetelně se projevit.

projevit se

Projevit se znamená dát najevo své myšlenky, city nebo pocity.

projevit (odvahu)

Odvážit se jednat nebo mluvit, i když je to obtížné nebo nebezpečné.

odborník

Odborník je člověk s vysoce specializovanými znalostmi v určité oblasti.

hrdina

Hrdina je osoba, která se odvážně zachovává a obětuje svůj čas, úsilí a/nebo život, aby pomohla druhým.

ukázat se v pravé podobě

Ukázat se v pravé podobě znamená odhalit skutečnou povahu, charakter a stav mysli.

vyslovit

Vyslovit je vyjádřit nahlas, mluvit, říci.

ukázat <co komu>

Ukázat znamená předvést, předložit, ukázat druhému něco konkrétního.

ukázat se <jak>

Ukázat se: předvést se, ukázat se veřejnosti, dokázat, že existuješ, něco dokázat.

vyjádřit <co>

Vyjádřit znamená vyjádřit své myšlenky, názory nebo pocity slovy nebo jiným způsobem.

fungovat jako (nástroj)

Fungovat jako nástroj znamená být efektivní a užitečný ve splnění cíle.

ukázat <komu> (cestu)

Ukázat cestu: dát pokyny, ukázat správný směr, aby se dotyčný dostal do cíle.

být činný (jako funkcionář)

Být činný znamená aktivně se podílet na organizaci či zajišťování činností ve vybrané organizaci, skupině nebo instituci.

vykázat

Vykázat znamená vyloučit, vyhostit, vyhnat nebo propustit.

ukázat

Ukázat: představit, demonstrovat, ukázat; předvést, naznačit, odhalit.

vyslovit (otázku)

Vyslovit znamená vyjádřit nahlas, vyřčením, co si myslíme či co chceme říct.