Facebook

Připojit <co k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu připojit <co k čemu>.

Význam: Připojit se rozumí spojení dvou věcí dohromady.

přitisknout (ke zdi)

Přitisknout znamená tělesnou silou tlačit něco tvrdého proti něčemu jinému, např. osobu ke zdi.

zatlačit <na koho>

Vyvinout tlak na někoho fyzicky nebo psychicky, aby učinil něco, co nechtěl.

stlačit

Stlačit znamená zmenšit nebo zhutnit, stisknout do menšího prostoru nebo tvaru.

zmáčknout

Stisknout, aplikovat nátlak, použít sílu, aby se dosáhlo požadovaného účinku.

dopomoci <komu>

Pomoci někomu s něčím, co je pro něj důležité nebo potřebné.

podpořit <koho>

Podpořit znamená pomoci jim v něčem, co dělají, aby dosáhli úspěchu.

Podobná synonyma

objasnit <co komu>

Vysvětlit co komu: vysvětlit nebo popsat jakýkoli pojem nebo problém, aby to druhá osoba pochopila.

útočit <na koho>

Útočit je provádět útok na někoho, aby se dosáhlo určitého cíle.

vštěpovat <co komu> důrazně

Učit/předávat někomu něco silně a důrazně.

vyrozumět <koho>

Pochopit, porozumět, uvědomit si, co dotyčná osoba říká nebo myslí.

půjčit <komu>

Půjčit znamená poskytnout mu nějaký věcný majetek nebo služby na dobu určitou, které se musí po uplynutí této doby vrátit.

zdolat <koho>

Zdolat : dosáhnout vítězství nad , porazit a ukončit jeho nadvládu.

zakročit <proti komu>

Zakročit znamená podniknout kroky k prevenci nebo nápravě něčeho, obzvláště pokud je to proti někomu.

vyloučit <koho z čeho>

Vyloučit znamená odstranit nebo vyřadit někoho nebo něco z něčeho.

dát možnost <komu>

Dát možnost znamená poskytnout příležitost nebo šanci někomu jinému.

svléci <koho>

Svléci znamená odstranit oblečení nebo zbavit něčího jiného jeho vybavení.

vybudit <koho n. co>

Vybudit: probudit (z postele, z letargie); probudit/rozproudit/vyvolat/rozdmýchat činnost, city apod.

strašit <koho>

Strašit: děsit, vyděšovat, vyvolávat strach u ostatních.

dát zprávu <komu>

Předat informaci nebo sdělení někomu.

zavděčit se <komu>

Udělat něco, čím se dotyčné osobě zavděčíme, abychom jí projevili naši vděčnost.

odporovat <komu>

Odporovat znamená jednat proti jeho přání nebo názoru; projevovat nesouhlas nebo odpor.

píchat <koho n. s kým>

Píchat se vyjadřuje jako verbální útok na koho nebo s kým: šikana, kritika, výsměch nebo narážky.

odvolávat <koho>

Odvolávat znamená požádat o ukončení činnosti, např. funkce, práce, mandátu, odpovědnosti apod.

dávat <komu> cenu

Oceňovat někoho za jeho činy nebo výkon, dávat mu cenu.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená vzít něco od někoho nebo něčeho.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo psychicky útočit na osobu, aby se jí ublížilo nebo aby se jí vzala její svoboda.

vybírat <koho n. co>

Vybírat znamená vybrat si z možností něco nebo někoho, zvolit na základě vlastních preferencí.

zahrnout <koho čím>

Zahrnout znamená začlenit, zapojit nebo zahrát někoho či něco do něčeho.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout do práce a uzavřít s ním pracovní smlouvu.

pobíjet <koho>

Pobíjet znamená fyzicky zabíjet, usmrcovat, likvidovat lidi nebo zvířata.

podporovat <koho>

Podporovat znamená pomoci této osobě, aby dosáhla jejích cílů a snů, poskytnout jí podporu a podporovat ji ve všem, co dělá.

zasvěcovat <koho> Bohu

Zasvěcovat se doporučuje jako osobní volba, aby člověk mohl ve svém životě přijímat Boží milost a pomoc.

rozdrtit <koho>

Rozdrtit znamená fyzicky přemoci člověka silou nebo jeho psychiku.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: přivést někoho do úžasu či údivu; oslnit; okouzlit; ohromit.