Facebook

Vyslovit se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vyslovit se.

Význam: Vyjádřit se vlastními slovy, vyjádřit svůj názor, postoj nebo emoce.

ukázat se jako (odborník)

Ukázat se jako odborník: dokázat svou odbornou způsobilost a schopnosti v dané oblasti.

prokázat se

Prokázat se je dokázat svou kvalitu, způsobilost a schopnosti, aby nějaký úkol byl splněn.

vyjádřit se

Vyjádřit se znamená sdělit svůj názor, pocity, myšlenky nebo stanovisko.

Podobná synonyma

prokázat (talent)

Dokázat, že máte talent.

odborník

Osoba s vysoce kvalifikovanými znalostmi a zkušenostmi na konkrétním poli.

ukázat

Ukázat: představit, demonstrovat, ukázat; předvést, naznačit, odhalit.

ukázat se

Ukázat se znamená ukázat se jako něco nebo někdo, prezentovat se nebo se objevit.

fungovat jako (nástroj)

Fungovat jako nástroj znamená být efektivní a užitečný ve splnění cíle.

vyjádřit

Vyjádřit znamená vyjádřit názor, pocity, myšlenky nebo představy slovy, obrazy nebo jinými způsoby.

mít jako základ

Mít jako základ znamená mít něco jako základ pro další postup nebo rozhodnutí.

prokázat

Prokázat znamená doložit, potvrdit nebo dokázat oprávněnost nebo pravdivost něčeho.

prokázat se <čím>

Prokázat se: předvést své schopnosti, dovednosti nebo úspěchy a dokázat, že jsou dostatečné.

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

být zaměstnán (jako lékař)

Být zaměstnán jako lékař znamená poskytovat lékařskou péči pacientům, řídit diagnostické postupy a předepisovat potřebné léčby.

přidat (jako doklad)

Přidat znamená připojit nějakou informaci, doklad nebo jiný materiál k existujícímu souboru.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

jako

Jako: spojovací slovo pro srovnávání, podobnost nebo paralelu mezi dvěma věcmi.

ukazovat se jako <co>

Ukazovat se jako: projevovat se, chovat se.

ukázat se (na chvilku)

Ukázat se: přijít na krátkou návštěvu, zjevit se na chvíli.

mít (jako obsah)

Mít znamená vlastnit, kontrolovat nebo něčeho dosáhnout.

(zdatný) odborník

Osoba s vysokou úrovní znalostí a zkušeností v oboru, schopná rychle a účinně řešit problémy.