Facebook

Vyslovit se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vyslovit se.

Význam: Vyjádřit se vlastními slovy, vyjádřit svůj názor, postoj nebo emoce.

ukázat se jako (odborník)

Ukázat se jako odborník: dokázat svou odbornou způsobilost a schopnosti v dané oblasti.

prokázat se

Prokázat se je dokázat svou kvalitu, způsobilost a schopnosti, aby nějaký úkol byl splněn.

vyjádřit se

Vyjádřit se znamená sdělit svůj názor, pocity, myšlenky nebo stanovisko.

Podobná synonyma

odborník

Odborník je člověk, který má dlouhodobé a hluboké znalosti a zkušenosti v určité oblasti.

vyjádřit <co>

Vyjádřit znamená vyjádřit své myšlenky, názory nebo pocity slovy nebo jiným způsobem.

ukázat se

Ukázat se znamená projevit se, vystoupit na scénu, ukázat se veřejnosti.

ukázat se (na chvilku)

Ukázat se znamená vyjevit se, objevit se, přijít na chvilku do pozornosti.

ukázat

Ukázat znamená prezentovat, demonstrovat nebo montovat něco někomu nebo něčemu.

posloužit <jako co>

Posloužit: pomoci, sloužit k něčemu, být užitečný.

stanovit si <co> (jako cíl)

Stanovit si znamená určit si cíl, který chceme dosáhnout.

prokázat

Prokázat znamená dokázat správnost či pravdivost něčeho.

fungovat jako (nástroj)

Fungovat jako nástroj znamená být efektivní a užitečný ve splnění cíle.

tak jako tak

Tak jako tak znamená "ať se děje cokoli, výsledek bude stejný".

jako

Jako: spojovací slovo pro srovnávání, podobnost nebo paralelu mezi dvěma věcmi.

ukázat se <jak>

Ukázat se: předvést se, ukázat se veřejnosti, dokázat, že existuješ, něco dokázat.

vyjádřit

Vyjádřit znamená vyjádřit názor, pocity, myšlenky nebo představy slovy, obrazy nebo jinými způsoby.

dělat jako mistr

Dělat jako mistr znamená plnit práci s profesionální přesností a kvalitou.

chovat se jako (hulvát)

Chovat se jako hulvát znamená jednat nezdvořile, nerespektovat ostatní a chovat se nezodpovědně.

ukázat se jako (spolehlivý)

Být spolehlivý, důvěryhodný a dodržovat své sliby.