Facebook

Vyslovit se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vyslovit se.

Význam: Vyjádřit se vlastními slovy, vyjádřit svůj názor, postoj nebo emoce.

ukázat se jako (odborník)

Ukázat se jako odborník: dokázat svou odbornou způsobilost a schopnosti v dané oblasti.

prokázat se

Prokázat se je dokázat svou kvalitu, způsobilost a schopnosti, aby nějaký úkol byl splněn.

vyjádřit se

Vyjádřit se znamená sdělit svůj názor, pocity, myšlenky nebo stanovisko.

Podobná synonyma

ukázat

Ukázat: předvést, ukázat něco někomu; dokázat nebo prokázat něco.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

vyjádřit soucit

Projev přirozeného soucitu; soucitné chování, které vychází z porozumění a lásky.

vyjádřit

Vyjádřit je vyjádřit myšlenky, pocity nebo názory jasně a jednoznačně.

odborník

Odborník je člověk s vysoce specializovanými znalostmi a zkušenostmi v určité oblasti.

ukázat se

Ukázat se znamená projevit se nebo se zobrazit; být veřejnosti viditelný, aby se ostatní dozvěděli o vaší přítomnosti.

ukázat se jako (spolehlivý)

Být spolehlivý, důvěryhodný a dodržovat své sliby.

(zdatný) odborník

Osoba s vysokou úrovní znalostí a zkušeností v oboru, schopná rychle a účinně řešit problémy.

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

mít jako povinnost

Mít povinnost znamená být povinen plnit něco, co je předepsáno nebo něčím zavazováno.

vyjádřit (přesně)

Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

uznávaný odborník

Uznávaný odborník je někdo, kdo je považován za odborníka v jeho oboru a má mezi kolegami a ostatními vysokou míru důvěry.

ukázat <co komu>

Ukázat znamená předvést, předložit, ukázat druhému něco konkrétního.

vyjádřit <co>

Vyjádřit: formou slov nebo činů vyjádřit něco, co si myslíte nebo cítíte.

vyjádřit souhlas

Souhlasit, přijmout, schválit.

jako

Jako: spojovací slovo pro srovnávání, podobnost nebo paralelu mezi dvěma věcmi.

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.

projevit se jako (hrdina)

Vykonat hrdinský čin a ukázat odvahu.