Facebook

Vycvičit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vycvičit.

Význam: Vycvičit znamená trénovat, vyučovat a vzdělávat někoho nebo něco, aby se dosáhlo určitého cíle.

naučit dělat <koho co>

Naučit dělat něco: získat dovednosti nebo informace nezbytné k vykonávání činnosti nebo k plnění úkolu.

vyškolit

Vyškolit znamená proškolit a připravit osobu pro práci nebo činnost. Cílem je předat znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné k tomu, aby se úspěšně zúčastnila určité činnosti.

vytrénovat <koho>

Vytrénovat: získat, rozvíjet a zdokonalovat určité dovednosti, schopnosti nebo znalosti cvičením a tréninkem.

Podobná synonyma

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená zmírnit jeho/její úzkost, hněv nebo vztek, aby se cítili lépe.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout ho, obvykle rány nebo údery, nebo jinými silnými způsoby, aby se mu ublížilo.

parádit <koho>

Parádit se znamená chovat se sebevědomě, přehnaně se chlubit a zdůrazňovat svou pozici a schopnosti.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

podceňovat <koho>

Podceňovat znamená znevažovat jeho schopnosti, úspěchy nebo vlastnosti.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená vyzývat někoho něco udělat, například změnit postoj nebo vykonat nějakou činnost.

vykupovat <koho n. co>

Koupit něco nebo někoho za určitou cenu, aby se ochránilo proti ztrátě nebo ublížení.

ošetřovat <koho>

Ošetřovat znamená poskytovat péči, léčit a starat se o někoho, aby dosáhl nebo udržel dobrou fyzickou, duševní a emocionální pohodu.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat nebo tlouci člověka nebo zvíře.

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

nasytit <koho>

Nasytit znamená naplnit, uspokojit jeho hlad nebo žízeň.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

zaujmout <koho>

Zaujmout znamená upoutat jeho pozornost a zapůsobit na něj.

lovit <koho n. co>

Lovit: sbírat, hledat a obecně snažit se nalézt či získat cokoliv, často zvířata.

líbat <koho>

Líbat je fyzická a obvykle romantická činnost, kdy se dva lidé dotýkají rty.

sekýrovat <koho>

Sekýrovat znamená přísně a důsledně kritizovat, napadat nebo hodnotit.

zatknout <koho>

Zatknout znamená vzít do vazby a odevzdat ho k vyšetřování a trestnímu stíhání.

obveselovat <koho>

Udělat někomu radost, potěšit ho; způsobit mu příjemný pocit.

oslavit <koho>

Oslavit: projevit někomu uznání a pozornost; vyjádřit radost a úctu.

pustit se <do koho>

Pustit se do někoho/čeho znamená začít pracovat na tomto někom/čem, věnovat mu svou pozornost a úsilí.

informovat <koho o čem>

Informovat znamená sdělit někomu určité informace nebo znalosti o něčem.

svalit <co na koho>

Svalit zodpovědnost za něco na někoho, převést odpovědnost, obvinit někoho za něco, připsat něco na vrub někomu.

vystrojit <koho>

Vystrojit znamená připravit nebo obléknout někoho do obleku či jiného formálního oděvu.

uškrtit <koho>

Uškrtit znamená fyzicky zabít člověka tím, že se mu zaškrtí krk.

mírnit <koho>

Mírnit znamená omezovat, potlačovat nebo utlumovat něčí chování, názory nebo emoce.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí.