Facebook

Vyškolit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyškolit.

Význam: Vyškolit znamená proškolit a připravit osobu pro práci nebo činnost. Cílem je předat znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné k tomu, aby se úspěšně zúčastnila určité činnosti.

naučit dělat <koho co>

Naučit dělat něco: získat dovednosti nebo informace nezbytné k vykonávání činnosti nebo k plnění úkolu.

vytrénovat <koho>

Vytrénovat: získat, rozvíjet a zdokonalovat určité dovednosti, schopnosti nebo znalosti cvičením a tréninkem.

vzdělat <koho>

Vzdělat: poskytnout někomu kvalitní vzdělání/vzdělávací zkušenosti.

instruovat

Instruovat znamená vysvětlit, jak něco provést nebo jak s něčím zacházet.

poučit

Poučit znamená poskytnout informace nebo výuku někomu, aby se naučil něco nového nebo aby se o něco poučil.

vycvičit

Vycvičit znamená trénovat, vychovat nebo vyvinout schopnosti a dovednosti.

Podobná synonyma

odvléci <koho kam>

Odvléci: přesunout někoho nebo něco jinam; přenést někoho nebo něco někam jinam.

nastražit <co na koho>

Nastražit - připravit past nebo jiné zařízení na lov nebo na chytání něčeho.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat znamená vyjednávat, prosit o něco nebo naléhat na někoho, aby učinil určitou činnost.

potrestat <koho>

Potrestat znamená trestat, udělit trest někomu za provinění.

zaútočit <na koho>

Fyzicky, psychicky či verbálně napadnout někoho.

svést <na koho> (vinu)

Svést (vinu) znamená obviňovat někoho jiného z trestného činu nebo provinění.

uctívat <koho>

Uctívat je vyjádřením úcty a úcta k někomu nebo něčemu. Je to projev úcty, cti a uznání.

zamilovat si <koho n. co>

Cítit silnou lásku k někomu nebo něčemu, prožívat silné city a touhu být s ním/s ním.

útočit <na koho>

Útočit je cílené použití síly nebo nátlaku na někoho, aby se dosáhlo nějakého cíle.

otřít se <o koho>

Setkat se (konfliktně), narazit, mít nějaký kontakt s někým nebo s něčím.

vyvolat <koho> (ve škole)

Vyvolat znamená vyžádat si přítomnost někoho ve škole, obvykle na požádání ředitele.

dostat <co z koho>

Dostat: obdržet něco (zboží, peníze, informace apod.) od někoho.

vyléčit <koho>

Vyléčit znamená učinit ho zdravým a zbavit ho jakéhokoli trápení nebo nemoci.

pohřbít <koho n. co>

Pohřbít znamená provést rituál, kterým se symbolicky uzavírá život člověka nebo zvířete.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená omezit jeho svobodu pohybu a vzít jeho práva.

ničit <koho n. co>

Ničit: způsobovat destrukci, zničit, poškozovat.

naučit se

Získat nové dovednosti nebo informace a znalosti tím, že se soustředíme na studium, výuku nebo trénink.

podporovat <koho>

Podporovat znamená dát mu pomoc, motivaci a důvěru, aby dosáhl jeho cílů.

využívat <koho n. co>

Využívat znamená využití času, prostředků nebo schopností k dosažení nějakého cíle.

mírnit <koho>

Mírnit znamená omezovat, potlačovat nebo utlumovat něčí chování, názory nebo emoce.

otírat se <o koho>

Otírat se znamená upínat pozornost, aby se získal něčí přízeň nebo pozornost.

zaujímat <co koho>

Zaujímat je vyjadřovat názor nebo stanovisko k něčemu, zaujmout postoj, vyvolat pozornost.

zavřít <koho>

Zavřít: uzavřít (dveře, okno, oči, knihu atd.) nebo ukončit (diskusi, společné setkání atd.).

vychvalovat <koho n. co>

Vychvalovat znamená hodnotit něco nebo někoho pozitivně, oslavovat a chválit.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená vést k němu neutrální, nebo přátelský vztah, bez jakýchkoli negativních pocitů.

vyjídat <koho n. co>

Vyjídat znamená intenzivně se ptát, vyptávat se, dotazovat se.

ukrýt <koho>

Ukrýt znamená schovat člověka nebo věc před zrakem jiných lidí.

postarat se <o koho>

Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

utrápit <koho>

Utrápit znamená fyzicky či psychicky mu ublížit, trápit ho, způsobit mu bolest a utrpení.

ochlazovat <koho n. co>

Ochlazovat znamená snižovat teplotu něčeho nebo někoho.