Facebook

Klasifikovat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu klasifikovat <koho n. co>.

Význam: Klasifikovat je proces rozdělení do skupin dle určitých charakteristik.

cenit <co>

Cenit: oceňovat, vážit si, vysoce si cenit.

oceňovat <koho n. co>

Oceňovat znamená chválit nebo vyjadřovat uznání člověku nebo věci.

posuzovat

Pochopení, hodnocení a klasifikace věcí nebo situací na základě jejich vlastností.

kritizovat

Kritizovat znamená posuzovat něco nebo někoho s cílem odhalit jeho nedostatky.

řadit <co kam>

Řadit znamená uspořádat, posečkat nebo uspořádat věci do logického pořadí.

cenit si <čeho>

Uvážit, ocenit a vážit si čeho/koho. Vyjádřit to nejvyšším uznáním.

Podobná synonyma

dopřát si <čeho>

Dopřát si znamená vychutnat si konkrétní věc nebo činnost, která nás těší a dodává nám energii.

hnát^5 <koho> ven

Hnát někoho ven znamená donutit ho odejít, vyhnat ho, zbavit ho přístupu.

potupit <koho n. co>

Potupit je pokořit, ponížit, přivést k zármutku nebo zahanbení.

mámit <co z koho>

Mámit je vyvolat u někoho pocit, který není autentický nebo je založen na nesprávných informacích.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout a ublížit mu fyzicky nebo psychicky, často mluvíme o bití nebo bicí.

provdat se <za koho>

Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

rozladit <koho>

Rozladit znamená vyvolat v někom smutek, zlost či neklid.

nakazit <koho>

Nakazit znamená infikovat nějakou nemocí, infekcí či jinou patogenní látkou.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit trest za nějaký čin nebo jednání.

vyloudit <co z koho>

Vyloudit z někoho něco: vyžadovat nebo donutit někoho, aby něco udělal nebo něco odevzdal.

chytat se <koho>

Chytat se někoho znamená držet se ho, být v jeho blízkosti a případně se na něj spoléhat.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená omezit jeho svobodu pohybu a vzít jeho práva.

pokárat <koho>

Udělit někomu trest za jeho nesprávné chování; upozornit na chybu a následné požadovat změnu.

potěšit <koho>

Potěšit = uspokojit, udělat radost, přinést pocit štěstí; uspokojit touhu, snažit se uspokojit potřeby.

pokropit <koho n. co>

Pokropit: rozprostřít co, padnout na něco (např. kapky nebo prášek).

odvádět <koho>

Odvádět znamená přesměrovat nebo odstranit nějakou osobu nebo věc z místa, kde se nachází.

pošvihat <koho>

Pošvihat znamená dát člověku najevo, že mu schvalujete jeho čin nebo rozhodnutí.

nacpat <co do čeho>

Nacpat znamená vměstnat co nejvíce něčeho do čeho se to vejde.

pečovat <o koho>

V starostlivě se postarat o někoho; podpořit jeho zdraví a potřeby; dbát na jeho dobro a pohodu.

utrhovat se <na koho>

Utrhovat se znamená účelově vyhledávat osobu, s níž chceme mít kontakt.

zohyzdit <koho n. co>

Zohyzdit je vyjadřovací slovo, které znamená ošklivit, znehodnotit, zhoršit či zneuctít.

posuzovat <co jak>

Vyhodnocovat, srovnávat a hodnotit vzhledem k určitému kritériu.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, zanechat, přenechat; dopustit, aby se něco stalo, nepřekážet.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

poslat <koho ke komu>

Poslat = odeslat, zaslat; ke komu = k cílovému adresátovi.

nedostávat se <čeho>

Nedostávat se: jít proti směru, nedosáhnout cíle, neuspět.

zkrátit <koho>

Zkrátit znamená učinit osobu kratší nebo kompaktnější.

obrátit se <na koho>

Zeptat se, žádat o radu nebo pomoc od někoho.

budit <koho>

Budit znamená probouzet koho nebo něco, vzbuzovat či oživovat.

difamovat <koho n. co>

Difamovat znamená šířit nepravdivé informace o někom či něčem, aby se jeho či jeho reputace poškodila.