Facebook

Tvar - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu tvar.

Význam: Tvar je aspekt vnějšího vzhledu, velikosti, formy nebo struktury něčeho.

podoba

Podoba je vzhled nebo vyjádření čehokoliv; může se jednat o fyzickou podobu, myšlenku, symbol nebo koncept.

forma

Forma je tvar, podoba nebo struktura něčeho. Označuje se také jako fyzická nebo matematická představa, jak by měla nějaká věc vypadat.

formát

Formát je struktura nebo rozvržení dat, dokumentu nebo souboru.

tvářnost

Tvářnost je schopnost představit se jiným lidem jako přátelský a přijímající.

vzhled

Vzhled je vnímání vnějšího vyzařování osoby nebo věci, které je vyjádřeno jeho vizuálními aspekty.

způsob

Způsob je způsob jak činit něco, jak se chovat nebo konat; je to postup, kterým lze dosáhnout určitého cíle.

ráz

Ráz je charakteristický způsob vyjadřování, chování či jednání, který je typický pro danou osobu nebo skupinu.

útvar

Útvar je organizovaná skupina osob nebo věcí určená k provádění určitého úkolu nebo cíle.

celek

Celkem je celý soubor nebo soubor jednotlivých částí, které tvoří jednotnou a funkční celistvost.

soubor (hornin)

Soubor hornin je skupina hornin, které mají určité vlastnosti a jsou vyplňovány v určitém prostoru.

formace

Formace je tvar nebo skupina objektů, které jsou uspořádány do určitého tvaru nebo uspořádání.

instituce

Instituce je organizace či institut, který má určitou moc a pravomoc.

odbor

Odbor je část organizace, která má své vlastní cíle a úkoly a je odpovědná za určitou oblast činnosti.

oddíl (vojenský)

Oddíl je vojenská jednotka menší než brigáda, skládající se obvykle z několika štábů a rot.

žánr

Žánr je umělecky definované kategorie pojednávající o stylu hudby, literatury, filmu nebo jiného uměleckého díla.

seskupení

Seskupení je skupina lidí či věcí sdružených kolem společného cíle.

Podobná synonyma

oddíl

Oddíl je skupina lidí sdílejících stejný zájem nebo cíl, kterou spojuje vedoucí nebo vůdce.

forma akumulace kapitálu

Forma akumulace kapitálu je proces sběru finančních prostředků, které jsou investovány do aktiv, aby se dosáhlo finančního zisku.

instituce (zdravotní)

Instituce je organizace, která poskytuje služby a podporu ve veřejných oblastech, jako je zdravotnictví.

datový soubor

Datový soubor je počítačový soubor, který obsahuje informace, data nebo programy.

oddíl (kulturní)

Skupina lidí sdružující se v určitém prostoru a čase, kteří se společně věnují kulturním aktivitám.

soubor zásad

Soubor zásad je souhrn pravidel a postupů, které určují, jak se v dané situaci nebo kontextu má postupovat.

soubor

Soubor je datová jednotka (souborový systém) s informacemi, která může být uložena a přístupná počítačem.

forma organizace

Forma organizace je struktura, systém nebo proces, kterým je řízena organizace.

způsob dosažení cíle

Strategické plánování a provedení činností potřebných k dosažení cíle.

způsob provedení díla (uměleckého)

Způsob provedení díla je konkrétní technika, kterou umělec používá k vyjádření svého umění.

soubor map

Soubor map je souhrn informací, které jsou zobrazeny na mapě, včetně cest, míst, obrysových linií, textu a různých symbolů.

pozdrav (vojenský)

Vojenský pozdrav je formální způsob oslovení, kterým se vojáci navzájem salutují a projevují úctu.

způsob provádění (činnosti)

Způsob provádění je proces realizace činností nebo úkolů; jde o konkrétní postupy, které vedou k cíli.

tah (vojenský)

Tah je vojenská operace, při které vojska pohybují z jednoho místa na druhé, aby dosáhla strategických cílů.

seskupení (hvězd)

Seskupení hvězd je skupina hvězd, které jsou fyzicky propojené a vytvářejí společnou strukturu.

(drobný) literární útvar

Drobný literární útvar je krátký text (nejčastěji jednorádkový) s výraznou myšlenkou, který je často využíván jako citát.

vědecká instituce (vrcholná)

Vědecká instituce je organizace s vysokou mezinárodní prestiží, která se zabývá výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti vědy a techniky.

celek (hierarchický)

Celkem je hierarchický termín označující vzájemně propojené součásti nebo části, které tvoří celek.

vojenský

Vojenský znamená spojené s ozbrojenými silami, týkající se armády, válečného výcviku nebo válečného umění.

soubor genů (organismu)

Soubor genů je skupina genů, která definuje určité vlastnosti organismu, jako je například fyziologie, struktura a chování.

možný způsob

Možný způsob je činnost, postup nebo strategie, která se používá k dosáhnutí určitého cíle.

soubor věcí

Soubor je skupina souvisejících věcí nebo informací.

soubor ministrů

Soubor ministrů je skupina vládních úředníků, která se stará o politiku a provádění vládních rozhodnutí.

semknutý útvar

Semknutý útvar je skupina objektů nebo částic, které jsou spojené a drženy pohromadě.

seskupení (politické)

Seskupení je skupina lidí sdružující se za určitým společným politickým cílem.