Facebook

žánr - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu žánr.

Význam: Žánr je umělecky definované kategorie pojednávající o stylu hudby, literatury, filmu nebo jiného uměleckého díla.

celek

Celkem je celý soubor nebo soubor jednotlivých částí, které tvoří jednotnou a funkční celistvost.

soubor (hornin)

Soubor hornin je skupina hornin, které mají určité vlastnosti a jsou vyplňovány v určitém prostoru.

formace

Formace je tvar nebo skupina objektů, které jsou uspořádány do určitého tvaru nebo uspořádání.

instituce

Instituce je organizace či institut, který má určitou moc a pravomoc.

odbor

Odbor je část organizace, která má své vlastní cíle a úkoly a je odpovědná za určitou oblast činnosti.

oddíl (vojenský)

Oddíl je vojenská jednotka menší než brigáda, skládající se obvykle z několika štábů a rot.

forma

Forma je pojem označující tvar, strukturu nebo vzhled něčeho.

tvar

Tvar je aspekt vnějšího vzhledu, velikosti, formy nebo struktury něčeho.

seskupení

Seskupení je skupina lidí či věcí sdružených kolem společného cíle.

obraz

Obraz je vizuální reprezentace něčeho, co může být objektivní (fotografie, malba) nebo subjektivní (představivost).

útvar

Útvar je obecný název pro jakýkoli složitější tvar nebo strukturu, který může být fyzický, biologický nebo společenský.

způsob

Způsob je cesta nebo metoda, kterou lze dosáhnout určitého cíle. Je to postup, jakým se dělá něco nebo se dosahuje určitého výsledku.

obor

Obor je souhrn činností, věd a profesí spojených kolem stejného tématu nebo oboru zájmu.

druh

Druh je označení pro skupiny organismů, které jsou podobné a mohou mezi sebou přenášet genetickou informaci.

Podobná synonyma

soubor pravidel

Soubor pravidel je sada pravidel, která se používají k řízení chování nebo k definování systému.

sestavovat (celek)

Sestavovat znamená skládat jednotlivé části dohromady do celku.

soubor věcí

Soubor je skupina souvisejících věcí nebo informací.

oddíl

Význam slova oddíl je část něčeho, např. knihy, článku, organizace nebo jiného, která je oddělena od zbytku.

vpád (vojenský)

Vpád je vojenská operace, kdy jednotky napadajícího státu nebo skupiny vtrhnou do území bránícího se státu nebo skupiny.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

oznamovací způsob

Oznamovací způsob je označení gramatického tvaru, který se používá k vyjadřování přímého názoru, zjištění nebo sdělení.

mohutný celek

Velká skupina, která má silnou sílu a vliv, nebo objekt, který je velký a majestátní.

druh (botanický)

Druh je taxonomická jednotka, která se používá pro rozlišení jedinců stejného druhu. Znamená to, že všichni jedinci stejného druhu mají stejné genetické vlastnosti.

způsob provedení díla (uměleckého)

Způsob provedení díla je konkrétní technika, kterou umělec používá k vyjádření svého umění.

soubor písemností

Soubor písemností je souhrn dokumentů, které jsou spojeny s určitou událostí nebo transakcí.

sestavení (v celek)

Sestavení se vztahuje k procesu spojení několika součástí dohromady, aby vytvořilo jeden celek.

oddíl (knihy)

Oddíl je část knihy, jejíž obsah je odlišný od ostatních částí knihy a obvykle se týká jednoho nebo více témat.

druh zboží

Druh zboží je typ nebo kategorie produktu. Označuje specifický typ výrobku, který je prodáván v obchodech.

taneční soubor

Taneční soubor je skupina tanečníků, kteří společně předvádějí taneční vystoupení.

soubor

Soubor je počítačový objekt, který obsahuje data, jako jsou texty, obrázky, zvuk nebo video.

soubor znaků

Soubor znaků je skupina symbolů, písmen, čísel nebo jiných znaků, které se používají k reprezentaci informací ve formě prostého textu.

soubor dopravních prostředků

Soubor dopravních prostředků je skupina různých způsobů dopravy, jako jsou auta, vlaky, autobusy, letadla, lodě a jiné.

soubor nástrojů (výrobních)

Soubor nástrojů je sada nástrojů určených k výrobě produktů nebo jiných materiálů.

rozmnožovat (obraz)

Rozmnožovat znamená vytvářet kopie, např. fotografií, obrazů či jiných materiálů.

obor působnosti

Obor působnosti je oblast činností, ve které se někdo specializuje nebo se mu věnuje.

stínový obraz

Stínový obraz je obraz nebo jiná forma uměleckého díla, která vytváří iluzi tří rozměrů pomocí stínů na stěně nebo jiné ploše.

obor (působnosti)

Obor je oblast činnosti nebo studia s definovanými cíli, principy a postupy.