Facebook

Seskupení - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu seskupení.

Význam: Seskupení je skupina lidí či věcí sdružených kolem společného cíle.

shromáždění

Shromáždění se obvykle označuje jako společné setkání lidí za účelem diskuze, výměny informací nebo prosazování společných cílů.

spojení

Jako prostý text: "Spojení" znamená propojení a sdílení informací.

sdružení

Sdružení je společenství nebo organizace, která sdružuje lidi nebo organizace s podobnou misí, cílem nebo zájmy.

sestava

Sestava je soubor prvků (např. součástí, částí nebo členů) složených do jednoho celku.

celek

Celkem je celý soubor nebo soubor jednotlivých částí, které tvoří jednotnou a funkční celistvost.

soubor (hornin)

Soubor hornin je skupina hornin, které mají určité vlastnosti a jsou vyplňovány v určitém prostoru.

formace

Formace je tvar nebo skupina objektů, které jsou uspořádány do určitého tvaru nebo uspořádání.

instituce

Instituce je organizace či institut, který má určitou moc a pravomoc.

odbor

Odbor je část organizace, která má své vlastní cíle a úkoly a je odpovědná za určitou oblast činnosti.

oddíl (vojenský)

Oddíl je vojenská jednotka menší než brigáda, skládající se obvykle z několika štábů a rot.

žánr

Žánr je umělecky definované kategorie pojednávající o stylu hudby, literatury, filmu nebo jiného uměleckého díla.

forma

Forma je pojem označující tvar, strukturu nebo vzhled něčeho.

tvar

Tvar je aspekt vnějšího vzhledu, velikosti, formy nebo struktury něčeho.

Podobná synonyma

forma akumulace kapitálu

Forma akumulace kapitálu je proces sběru finančních prostředků, které jsou investovány do aktiv, aby se dosáhlo finančního zisku.

oddíl

Oddíl je část, skupina nebo členění něčeho, obvykle většího celku.

soubor

Soubor je pojem pro logickou jednotku dat, která je uložena na počítači nebo jiném paměťovém médiu.

forma (fyzická)

Forma je tvar, vzhled nebo struktura nějakého objektu nebo materiálu. Je to jakýsi obecný výraz pro fyzickou podobu.

vojenský

Vojenský se týká státní armády, obrany, válečných akcí a zabezpečování národní bezpečnosti.

celek (hierarchický)

Celkem je hierarchický termín označující vzájemně propojené součásti nebo části, které tvoří celek.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

soubor (známek)

Soubor je souhrn dat, který lze uložit na pevný disk nebo na jiném médiu.

instituce (státní)

Instituce (státní) je organizace nebo institut, který představuje vládu a má vliv na fungování společnosti.

tvar (datového souboru)

Tvar datového souboru je struktura, ve které jsou data uložena.

shromáždění (církevní)

Shromáždění je společná náboženská shoda, která se koná za účelem modlitby, zpěvu, sdílení a uctívání Boha.

konat shromáždění <kde>

Konat shromáždění znamená svolat lidi a uskutečnit schůzku nebo setkání na určeném místě.

soubor buněk

Soubor buněk je skupina buněk, které spolu úzce souvisejí a jsou vzájemně propojené.

soubor ministrů

Soubor ministrů je skupina vládních úředníků, která se stará o politiku a provádění vládních rozhodnutí.

dávat tvar <čemu>

Dávat tvar: přizpůsobovat něco tak, aby vyhovovalo určitému účelu nebo požadavkům.

tvar prvního pádu

Tvar prvního pádu je obvykle označen jako nominativ, je to forma slova, ve které se slovo používá jako předmět věty.

soubor znaků

Soubor znaků je skupina symbolů, písmen, čísel nebo jiných znaků, které se používají k reprezentaci informací ve formě prostého textu.

instituce (právní)

Instituce je organizace s právním postavením, která má konkrétní cíl a úkoly.

soubor dopravních prostředků

Soubor dopravních prostředků je skupina různých způsobů dopravy, jako jsou auta, vlaky, autobusy, letadla, lodě a jiné.

oblý (tvar)

Oblý je tvar, který je zakřivený a protáhlý. Může to být ve formě kulatého oblouku nebo dlouhého oblouku.

ponechat si (tvar)

Zachovat si něco; udržet si něco; vlastnit něco.

soubor květů

Soubor květů je skupina květin ve stejném stylu, které jsou použity pro vytvoření dekorace.

počítačový soubor

Soubor: informace uložené v počítači, které mohou být použity, uloženy nebo sdíleny.