Facebook

Tančit - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu tančit.

Význam: Tančit je umění pohybů, které se provádějí rytmem a hudbou, aby se vyjadřovaly emoce, výrazy a myšlenky.

plesat

Radostně tancovat a slavit.

křepčit

Křepčit znamená projevovat mnoho aktivity a energie; být veselý, uvolněný a pozitivní.

trsat

Trsat je označení pro vyšší a silnější travní porost, který se vyskytuje v některých oblastech.

trdlovat

Trdlovat znamená dělat něco opakovaně, nebo se neustále soustředit na jednu věc, aniž by se dosáhlo plného výsledku.

baletit

Balet je taneční umění, baletovat je vyjadřovat se pohyby těla a používat techniky baletu.

pobíhat

Pobíhat: náhlé, rychlé pohyby v různých směrech; obvykle prováděné v návalu energie či nadšení.

poskakovat

Skákat rychle až do výšky, nebo přes překážky hravě, anebo být v pohybu s rychlými krátkými skoky - poskakovat.

skákat

Skákat je pohybovat se vysokými skoky a může být použito jako fyzická aktivita, sportovní disciplína nebo způsob dopravy.

otáčet se

Otáčet se znamená pohybovat se, obracet se nebo se měnit směrem, úhlem nebo místem.

natáčet se

Natáčet se znamená nahrávat obraz či zvuk na určité médium, např. kamerou, mikrofonem či jinou technikou.

točit se

Pohybovat se otáčením nebo kroužením kolem své osy.

vymlouvat se

Vymlouvat se znamená hledat omluvu nebo se zbavit zodpovědnosti za něco.

vykrucovat se

Vykroutit se z něčeho, odpovídat nebo se chovat způsobem, který vyhýbá odpovědnosti nebo přiznání viny.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

rozčilovat se

Rozčilovat se znamená vyjádřit silnou nespokojenost a odpor vůči něčemu.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat silnou a nenávistnou úzkost, hněv, nebo odpor.

nasírat se

Nasírat se znamená vyjadřovat svou nespokojenost a rozčilení nad něčím, co se nám nelíbí.

Podobná synonyma

vrývat <co do čeho>

Vrývat znamená vrtat nebo šroubovat s použitím šroubováku.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.

používat <čeho>

Používat: vyžadovat, využívat nebo využívat něco k danému účelu; použití něčeho pro vlastní potřebu.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se do čeho znamená získat kontrolu, vládnout, zaměřit se nebo se angažovat.

skákat (do vody)

Skákat do vody znamená skákat do vody z výšky, skákat do ní s obrazem a skákat do ní jako do bazénu.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

točit

Točit znamená otáčet nebo otočit.

zasvětit <koho do čeho>

Posvětit někoho do čeho, znamená vyjádřit víru a důvěru a uznat někoho jako oficiálního člena nebo činitel ve věci.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat moc nebo kontrolu nad čím.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco (nárokovat, požadovat, vyžadovat).

otáčet

Otáčet znamená obracet, otočit, orotovat, otáčet se nebo se otočit.

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat: odtrhnout silou nebo prudkým pohybem, oddělit co z čeho.

natáčet

Natáčet znamená zachycovat obrazový a zvukový materiál pomocí technických zařízení.

včleňovat <co do čeho>

Včleňovat znamená zahrnout nebo začlenit něco do něčeho jiného.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se angažovat; zapojit se; začít se věnovat.

ujíst <čeho>

Ujíst je získat, zvládnout či zažít něco, co bylo vyčerpávající nebo obtížné.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.

ohledně čeho

Ohled je pozornost k něčemu nebo někomu; respektování zájmů a přání druhých, na základě důstojnosti a úcty.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

vzdát se <čeho>

Opustit, zříci se čeho; odříct si čeho.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho nežádoucího.

těžit <z čeho>

Těžit znamená získávat nebo vytěžit něco, co je užitečné, jako jsou suroviny, surový materiál nebo energie.

emancipovaný <od čeho>

Emancipovaný člověk je osoba, která získala plnou svobodu a práva, zbavila se omezujících předsudků a získala nezávislost.

vložit <co do čeho>

Vložit je umístit něco do něčeho. Např. vložit klíč do zámku.

ubrat <z čeho>

Ubrat znamená snížit množství nebo intenzitu čehokoli.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím nebo nějakou situací.

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijmout na sebe riziko nebo odpovědnost za něco.

vžít se <do čeho>

Vstoupit do čeho, zaujmout pozici, cítit se součástí něčeho.