Facebook

Nasírat se - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nasírat se.

Význam: Nasírat se znamená vyjadřovat svou nespokojenost a rozčilení nad něčím, co se nám nelíbí.

otáčet se

Otáčet se znamená pohybovat se, obracet se nebo se měnit směrem, úhlem nebo místem.

natáčet se

Natáčet se znamená nahrávat obraz či zvuk na určité médium, např. kamerou, mikrofonem či jinou technikou.

točit se

Pohybovat se otáčením nebo kroužením kolem své osy.

vymlouvat se

Vymlouvat se znamená hledat omluvu nebo se zbavit zodpovědnosti za něco.

vykrucovat se

Vykroutit se z něčeho, odpovídat nebo se chovat způsobem, který vyhýbá odpovědnosti nebo přiznání viny.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

rozčilovat se

Rozčilovat se znamená vyjádřit silnou nespokojenost a odpor vůči něčemu.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat silnou a nenávistnou úzkost, hněv, nebo odpor.

tančit

Tančit je umění pohybů, které se provádějí rytmem a hudbou, aby se vyjadřovaly emoce, výrazy a myšlenky.

Podobná synonyma

nedbat <čeho>

Nedbat: ignorovat, nevšímat si, opomíjet, přehlížet.

vžít se <do čeho>

Vžít se: přijmout, prožít, identifikovat se s .

plést se <do čeho>

Plést se znamená míchat se nebo se mezi něčím zamotat, obvykle do něčeho komplikovaného.

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho je dosažení něčeho požadovaného; dosáhnout cíle, výsledku nebo určitého stavu.

mít užitek <z čeho>

Mít užitek z čeho znamená získat obecnou výhodu, přínos nebo prospěch z čeho.

vyprostit se <z čeho>

Vyprostit se z něčeho znamená uniknout z dané situace nebo okolností.

odloučit se <od koho n. od čeho>

Odejít nebo se oddělit od někoho/čeho.

vyvléci se <z čeho>

Vyvléci se: odstranit oblečení, obuvi či jiného předmětu z těla nebo z části těla.

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se čeho - fyzicky kontaktovat, případně se dotýkat částí těla; obecně, prožívat něčí přítomnost či zkušenost.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získávat informace, inspiraci nebo podporu z něčeho.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená vycházet z určité skutečnosti nebo informace a dospět k určité závěrečné myšlence.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho znamená získat právo, moc nebo kontrolu nad čímsi.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se na detaily, sledovat.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí daného dění, aktivně se do něj zapojovat a podílet se na něm.

uvarovat se <čeho>

Vyvarovat se nebezpečí, rizika nebo škodlivých situací.

natáčet

Natáčet je zaznamenávání zvuku nebo obrazu na pásku, disk nebo jiný záznamový médium.

dopřát si <čeho>

Dopřát si znamená vychutnat si konkrétní věc nebo činnost, která nás těší a dodává nám energii.

zrazovat <od čeho>

Zrazovat znamená donutit někoho přestat se chovat určitým způsobem nebo se vyhnout určitému jednání.

rozčilovat

Vyvolávat hněv, zuřivost nebo rozčarování.

vydolovat <co z čeho>

Vydolovat znamená získat něco z něčeho díky úsilí a pracovnímu výkonu.

cpát <co do čeho>

Cpát znamená vhánět něco do něčeho, například vhánět jídlo do úst, vháňet něco do prostoru nebo vháňet informace do mozku.

stát se členem <čeho>

Přijmout členství v něčem, co zahrnuje jistá práva a povinnosti.

vtěsnávat <co do čeho>

Vtěsnávat znamená silou zasouvat něco do něčeho, co nebude dolehnutelné.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, zanechat, přenechat; dopustit, aby se něco stalo, nepřekážet.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

cenit si <čeho>

Uvážit, ocenit a vážit si čeho/koho. Vyjádřit to nejvyšším uznáním.

tančit (bujně)

Tančit znamená provádět pohybové kreace s rytmem hudby, energičtěji a bujněji než běžné chůze.