Facebook

Společnost - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu společnost.

Význam: Společnost je skupina lidí či organizací, která je propojena zájmy nebo cíli. Obecně se zahrnuje také mezilidské vztahy nebo sociální strukturu, které lidé vytvářejí.

společenství

Společenství je skupina lidí, kteří mají něco společného a sdílejí stejné cíle a hodnoty. Ve společenství se lidé navzájem podporují, pomáhají si a udržují mezi sebou silné vztahy.

pospolitost

Pospolitost je pojem, který zahrnuje míru spolupráce mezi lidmi. Znamená to, že lidé se podílejí na společných cílech, sdílejí společné hodnoty a vytvářejí společnost, která je silnější než suma jejíc

societa

Societa je latinské slovo, které označuje společenství lidí, skupinu nebo společnost. Používá se také pro označení společností, korporací, organizací nebo společenských institucí.

instituce

Instituce jsou obecně organizace, které jsou zodpovědné za provádění určitých funkcí pro veřejnost nebo soukromou organizaci. Mohou se týkat různých oblastí, jako je vzdělávání, zdraví, sociální péče,

organizace

Organizace je skupina lidí, která spolu pracuje na společném cíli nebo úkolu; je to uspořádání lidí, které jsou organizované do hierarchie, která je určena pro úspěšné dosažení cílů.

Podobná synonyma

metody řízení organizace

Metody řízení organizace jsou techniky, které se používají ke zlepšení efektivnosti a účinnosti činností a procesů spojených s organizací.

mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace jsou celosvětové tělesa, která provádějí právní a politické akce, aby řešila problémy mezi jednotlivými státy a regiony.

forma organizace

Forma organizace je struktura, systém nebo proces, kterým je řízena organizace.

instituce (státní)

Instituce (státní) je organizace nebo institut, který představuje vládu a má vliv na fungování společnosti.

organizace (politická)

Organizace je skupina lidí, kteří společně pracují na realizaci jednotného politického cíle.

instituce (kulturní)

Instituce je organizace nebo společnost s ustavenou autoritou, která usiluje o dosažení kulturních cílů.

instituce (zdravotní)

Instituce je organizace, která poskytuje služby a podporu ve veřejných oblastech, jako je zdravotnictví.

organizace (vládní)

Organizace je skupina lidí, která má určité cíle a činnosti a která vykonává společné úkoly.

pevné společenství

Pevné společenství je spojení mezi členskými státy, které sdílí společné hodnoty, posiluje bezpečnost a posiluje prosperitu.

odborové organizace

Odborové organizace jsou skupiny pracovníků sdružené k ochraně svých pracovních práv a zajištění lepšího pracovního prostředí.

instituce (právní)

Instituce je organizace s právním postavením, která má konkrétní cíl a úkoly.

pověření organizace

Pověření organizace je proces delegování pravomocí od konkrétní osoby nebo skupiny k jiné osobě nebo skupině, aby mohl být splněn určitý úkol.

soudní instituce

Soudní instituce jsou veřejné orgány, jejichž úkolem je vyšetřovat a soudit případy trestního práva, občanských sporů a dalších právních záležitostí.

váznout (organizace)

Váznout znamená selhat v plnění úkolů nebo se zdržet v provedení nějakého úkolu či činnosti.

organizace (společenská)

Organizace je uspořádání lidí s cílem dosáhnout společného cíle.

instituce (u soudu)

Instituce je organizace, která má konkrétní postavení a povinnosti ve společnosti. U soudu je to orgán, který je zodpovědný za dodržování práva a vymáhání spravedlnosti.

teroristická organizace

Teroristická organizace je skupina lidí, kteří používají násilí a vydírání k dosahování politických cílů.

vědecká instituce (vrcholná)

Vědecká instituce je organizace s vysokou mezinárodní prestiží, která se zabývá výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti vědy a techniky.