Facebook

Societa - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu societa.

Význam: Societa je latinské slovo, které označuje společenství lidí, skupinu nebo společnost. Používá se také pro označení společností, korporací, organizací nebo společenských institucí.

společenství

Společenství je skupina lidí, kteří mají něco společného a sdílejí stejné cíle a hodnoty. Ve společenství se lidé navzájem podporují, pomáhají si a udržují mezi sebou silné vztahy.

pospolitost

Pospolitost je pojem, který zahrnuje míru spolupráce mezi lidmi. Znamená to, že lidé se podílejí na společných cílech, sdílejí společné hodnoty a vytvářejí společnost, která je silnější než suma jejíc

instituce

Instituce jsou obecně organizace, které jsou zodpovědné za provádění určitých funkcí pro veřejnost nebo soukromou organizaci. Mohou se týkat různých oblastí, jako je vzdělávání, zdraví, sociální péče,

organizace

Organizace je skupina lidí, která spolu pracuje na společném cíli nebo úkolu; je to uspořádání lidí, které jsou organizované do hierarchie, která je určena pro úspěšné dosažení cílů.

Podobná synonyma

organizace (politická)

Organizace je skupina lidí, kteří společně pracují na realizaci jednotného politického cíle.

organizace (vládní)

Organizace je skupina lidí, která má určité cíle a činnosti a která vykonává společné úkoly.

soudní instituce

Soudní instituce jsou veřejné orgány, jejichž úkolem je vyšetřovat a soudit případy trestního práva, občanských sporů a dalších právních záležitostí.

instituce (kulturní)

Instituce je organizace nebo společnost s ustavenou autoritou, která usiluje o dosažení kulturních cílů.

metody řízení organizace

Metody řízení organizace jsou techniky, které se používají ke zlepšení efektivnosti a účinnosti činností a procesů spojených s organizací.

forma organizace

Forma organizace je struktura, systém nebo proces, kterým je řízena organizace.

teroristická organizace

Teroristická organizace je skupina lidí, kteří používají násilí a vydírání k dosahování politických cílů.

instituce (zdravotní)

Instituce je organizace, která poskytuje služby a podporu ve veřejných oblastech, jako je zdravotnictví.

pevné společenství

Pevné společenství je spojení mezi členskými státy, které sdílí společné hodnoty, posiluje bezpečnost a posiluje prosperitu.

vědecká instituce (vrcholná)

Vědecká instituce je organizace s vysokou mezinárodní prestiží, která se zabývá výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti vědy a techniky.

váznout (organizace)

Váznout znamená selhat v plnění úkolů nebo se zdržet v provedení nějakého úkolu či činnosti.

instituce (státní)

Instituce (státní) je organizace nebo institut, který představuje vládu a má vliv na fungování společnosti.

pověření organizace

Pověření organizace je proces delegování pravomocí od konkrétní osoby nebo skupiny k jiné osobě nebo skupině, aby mohl být splněn určitý úkol.

instituce (u soudu)

Instituce je organizace, která má konkrétní postavení a povinnosti ve společnosti. U soudu je to orgán, který je zodpovědný za dodržování práva a vymáhání spravedlnosti.

mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace jsou celosvětové tělesa, která provádějí právní a politické akce, aby řešila problémy mezi jednotlivými státy a regiony.

instituce (právní)

Instituce je organizace s právním postavením, která má konkrétní cíl a úkoly.

odborové organizace

Odborové organizace jsou skupiny pracovníků sdružené k ochraně svých pracovních práv a zajištění lepšího pracovního prostředí.

organizace (společenská)

Organizace je uspořádání lidí s cílem dosáhnout společného cíle.