Facebook

Instituce - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu instituce.

Význam: Instituce jsou obecně organizace, které jsou zodpovědné za provádění určitých funkcí pro veřejnost nebo soukromou organizaci. Mohou se týkat různých oblastí, jako je vzdělávání, zdraví, sociální péče,

zařízení

Zařízení je souhrn prvků, které lze použít k provádění určitých úkonů nebo k výrobě produktu.

ústav

Ústav je instituce, která poskytuje péči, vzdělávání nebo služby pro osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněnými skupinami.

orgán

Orgán je součást lidského nebo zvířecího těla, která plní specifickou funkci.

podnik

Podnik je organizovaná činnost prováděná za účelem získání zisku.

společenství

Společenství je skupina lidí, kteří mají něco společného a sdílejí stejné cíle a hodnoty. Ve společenství se lidé navzájem podporují, pomáhají si a udržují mezi sebou silné vztahy.

pospolitost

Pospolitost je pojem, který zahrnuje míru spolupráce mezi lidmi. Znamená to, že lidé se podílejí na společných cílech, sdílejí společné hodnoty a vytvářejí společnost, která je silnější než suma jejíc

societa

Societa je latinské slovo, které označuje společenství lidí, skupinu nebo společnost. Používá se také pro označení společností, korporací, organizací nebo společenských institucí.

organizace

Organizace je skupina lidí, která spolu pracuje na společném cíli nebo úkolu; je to uspořádání lidí, které jsou organizované do hierarchie, která je určena pro úspěšné dosažení cílů.

Podobná synonyma

mužský orgán

Mužský orgán je pohlavní orgán, který slouží k pohlavnímu styku a produkci spermatu.

zřídit si (podnik)

Zřídit si podnik znamená založit a provozovat komerční činnost za účelem získání zisku.

vnitřní zařízení

Vnitřní zařízení jsou počítačové součásti, které poskytují počítači výkon, např. procesory, grafické karty, pevné disky a další.

zábavní podnik

Zábavní podnik je místo, kam můžeš přijít pro zábavu, např. do kina, bowlingu, lasergame nebo jiného podobného místa.

pověření organizace

Pověření organizace je proces delegování pravomocí od konkrétní osoby nebo skupiny k jiné osobě nebo skupině, aby mohl být splněn určitý úkol.

odborové organizace

Odborové organizace jsou skupiny pracovníků sdružené k ochraně svých pracovních práv a zajištění lepšího pracovního prostředí.

řídící orgán (továrny)

Řídící orgán továrny je orgán, který řídí a řízení operací továrny, aby se dosáhlo vytyčených cílů.

ústav (léčebný)

Ústav (léčebný) je zdravotnické zařízení poskytující odbornou lékařskou péči pacientům s chronickými zdravotními problémy.

řídit (podnik)

Řídit podnik znamená vést a spravovat jeho činnost, aby byly dosahovány stanovené cíle.

tiskový orgán

Tiskový orgán je médium, které se věnuje vydávání novin, časopisů a jiných publikací.

mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace jsou celosvětové tělesa, která provádějí právní a politické akce, aby řešila problémy mezi jednotlivými státy a regiony.

bezpečnostní orgán

Bezpečnostní orgán je instituce nebo jednotka zodpovědná za ochranu bezpečnosti obyvatelstva a jeho aktiv a může zahrnovat policii, vojenské síly a jiné bezpečnostní služby.

organizace (společenská)

Organizace je uspořádání lidí s cílem dosáhnout společného cíle.

zařízení (destilační)

Zařízení (destilační): zařízení sloužící k oddělování složek látek za použití destilace.

revizní orgán

Revizní orgán je nezávislý orgán zodpovědný za provedení auditu, který má za cíl zkontrolovat správnost účetních záznamů a výkonnost organizace.

teroristická organizace

Teroristická organizace je skupina lidí, kteří používají násilí a vydírání k dosahování politických cílů.

menší podnik

Menší podnik je malá firma nebo společnost s omezeným počtem zaměstnanců a obratem.

ústav (pojišťovací)

Ústav pojištění je instituce, která poskytuje lidem pojištění, které jim pomáhá chránit jejich majetek a představuje finanční záruku v případě finanční ztráty.

vystřelovací zařízení

Vystřelovací zařízení je mechanismus, který slouží k odesílání nákladů do vesmíru.

opotřebovávat se (zařízení)

Používat se často až do únavy, s postupnou ztrátou kvality.

začínat podnik

Začínat podnik znamená začít obchodní činnost, která zahrnuje plánování, organizování, řízení a kontrolu činnosti.

peněžní ústav

Peněžní ústav je finanční instituce, která poskytuje finanční služby, jako jsou úvěry, účty, spoření, investice a platební služby.

orgán (vládní)

Orgán je instituce nebo orgán veřejné moci, jako je vláda nebo její úřady, které mají za úkol vyřešit jednotlivé problémy.

váznout (organizace)

Váznout znamená selhat v plnění úkolů nebo se zdržet v provedení nějakého úkolu či činnosti.

organizace (politická)

Organizace je skupina lidí, kteří společně pracují na realizaci jednotného politického cíle.

otáčecí zařízení

Otáčecí zařízení je mechanický přístroj pro otočení nebo rotaci předmětu o stanovený úhel.

ústav (universitní)

Ústav je organizační jednotka univerzity, která se zabývá výzkumnou činností nebo výukou v jedné či více oblastech.

metody řízení organizace

Metody řízení organizace jsou techniky, které se používají ke zlepšení efektivnosti a účinnosti činností a procesů spojených s organizací.

orgán chuti

Orgán chuti je smyslový orgán, který umožňuje rozpoznat chuť jídla a příjemné pocity, které z něj můžeme získat.

organizace (vládní)

Organizace je skupina lidí, která má určité cíle a činnosti a která vykonává společné úkoly.