Facebook

Společenství - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu společenství.

Význam: Společenství je skupina lidí, kteří mají něco společného a sdílejí stejné cíle a hodnoty. Ve společenství se lidé navzájem podporují, pomáhají si a udržují mezi sebou silné vztahy.

svazek

Svazek je sestavení nebo shromáždění knih, časopisů, dokumentů nebo jiných materiálů s podobnou tématikou.

pospolitost

Pospolitost označuje společenství lidí, kteří jsou spojeni jedním cílem nebo zájmem.

společnost

Společnost je skupina lidí, kteří spolupracují, sdílejí vzájemné hodnoty, cíle a zájmy.

societa

Societa je italský výraz pro „společnost“ nebo „společenství“. Jedná se o skupinu lidí, kteří se spojili, aby společně pracovali na dosažení společných cílů.

instituce

Instituce jsou obecně organizace, které jsou zodpovědné za provádění určitých funkcí pro veřejnost nebo soukromou organizaci. Mohou se týkat různých oblastí, jako je vzdělávání, zdraví, sociální péče,

organizace

Organizace je skupina lidí, která spolu pracuje na společném cíli nebo úkolu; je to uspořádání lidí, které jsou organizované do hierarchie, která je určena pro úspěšné dosažení cílů.

Podobná synonyma

svazek (vlasů)

Svazek je zhutněná skupina vlasů nebo chlupů, které vytváří jeden celek.

instituce (zdravotní)

Instituce je organizace, která poskytuje služby a podporu ve veřejných oblastech, jako je zdravotnictví.

organizace (vládní)

Organizace je skupina lidí, která má určité cíle a činnosti a která vykonává společné úkoly.

nesourodý (společnost)

Nesourodá společnost je skupina lidí s různými zájmy, věkovými skupinami, vzděláním a různou sociální úrovní.

netřídní (společnost)

Netřídní společnost je společnost, ve které občané mají stejné práva a povinnosti bez ohledu na jejich ekonomický nebo společenský status.

instituce (právní)

Instituce je organizace s právním postavením, která má konkrétní cíl a úkoly.

svazek (úřední)

Svazek je soubor souvisejících úředních dokumentů, které jsou spojeny s jednou záležitostí.

organizace (společenská)

Organizace je uspořádání lidí s cílem dosáhnout společného cíle.

odborové organizace

Odborové organizace jsou skupiny pracovníků sdružené k ochraně svých pracovních práv a zajištění lepšího pracovního prostředí.

organizace (politická)

Organizace je skupina lidí, kteří společně pracují na realizaci jednotného politického cíle.

náboženská společnost

Náboženská společnost je skupina lidí sdružená kolem společných náboženských vír a praktik.

instituce (státní)

Instituce (státní) je organizace nebo institut, který představuje vládu a má vliv na fungování společnosti.

svazek (manželský)

Svazek manželský je vážný a na celý život trvající vztah mezi manželi, který je vyjádřený ve smlouvě nebo obřadu.

váznout (organizace)

Váznout znamená selhat v plnění úkolů nebo se zdržet v provedení nějakého úkolu či činnosti.

forma organizace

Forma organizace je struktura, systém nebo proces, kterým je řízena organizace.

teroristická organizace

Teroristická organizace je skupina lidí, kteří používají násilí a vydírání k dosahování politických cílů.

pověření organizace

Pověření organizace je proces delegování pravomocí od konkrétní osoby nebo skupiny k jiné osobě nebo skupině, aby mohl být splněn určitý úkol.

mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace jsou celosvětové tělesa, která provádějí právní a politické akce, aby řešila problémy mezi jednotlivými státy a regiony.

instituce (kulturní)

Instituce je organizace nebo společnost s ustavenou autoritou, která usiluje o dosažení kulturních cílů.

metody řízení organizace

Metody řízení organizace jsou techniky, které se používají ke zlepšení efektivnosti a účinnosti činností a procesů spojených s organizací.

soudní instituce

Soudní instituce jsou veřejné orgány, jejichž úkolem je vyšetřovat a soudit případy trestního práva, občanských sporů a dalších právních záležitostí.

svazek lodí

Svazek lodí je skupina lodí, které plují společně ve stejném směru a často mají společný cíl.

svazek (států)

Svazek je skupina států, které se dohodly sdílet určité politické, ekonomické a kulturní vztahy.

nelegitimní (svazek)

Nelegitimní svazek je svazek bez oficiálního uznání, který není osvobozen od právních předpisů.

vědecká instituce (vrcholná)

Vědecká instituce je organizace s vysokou mezinárodní prestiží, která se zabývá výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti vědy a techniky.

instituce (u soudu)

Instituce je organizace, která má konkrétní postavení a povinnosti ve společnosti. U soudu je to orgán, který je zodpovědný za dodržování práva a vymáhání spravedlnosti.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

probrat (svazek)

Probrat znamená zkoumat, analyzovat a hledat významy, které se skrývají uvnitř textu.