Facebook

Pospolitost - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu pospolitost.

Význam: Pospolitost je pojem, který zahrnuje míru spolupráce mezi lidmi. Znamená to, že lidé se podílejí na společných cílech, sdílejí společné hodnoty a vytvářejí společnost, která je silnější než suma jejíc

společenství

Společenství je skupina lidí, kteří se sdružují na základě sdílených cílů a hodnot.

komunita

Komunita je skupina lidí, která se spojuje kolem společných cílů, zájmů a hodnot.

kolektiv

Kolektiv je skupina lidí, kteří spolupracují na sdílených cílech a komunikují na základě vzájemného respektu a podpory.

jednota

Jednota je spojení nebo seskupení několika částí dohromady, které se mohou sjednotit ve výsledku.

sounáležitost

Sounáležitost je vztah nebo vazba mezi dvěma nebo více věcmi, které mají něco společného.

vzájemnost

Vzájemnost je vztah mezi lidmi, ve kterém obě strany jsou ochotny dávat a dostávat stejnou měrou.

solidarita

Solidarita je společná vůle lidí, aby se navzájem podporovali a společně se snažili o lepší budoucnost.

societa

Societa je latinské slovo, které označuje společenství lidí, skupinu nebo společnost. Používá se také pro označení společností, korporací, organizací nebo společenských institucí.

instituce

Instituce jsou obecně organizace, které jsou zodpovědné za provádění určitých funkcí pro veřejnost nebo soukromou organizaci. Mohou se týkat různých oblastí, jako je vzdělávání, zdraví, sociální péče,

organizace

Organizace je skupina lidí, která spolu pracuje na společném cíli nebo úkolu; je to uspořádání lidí, které jsou organizované do hierarchie, která je určena pro úspěšné dosažení cílů.

Podobná synonyma

organizace (společenská)

Organizace je uspořádání lidí s cílem dosáhnout společného cíle.

instituce (právní)

Instituce je organizace s právním postavením, která má konkrétní cíl a úkoly.

pevné společenství

Pevné společenství je spojení mezi členskými státy, které sdílí společné hodnoty, posiluje bezpečnost a posiluje prosperitu.

mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace jsou celosvětové tělesa, která provádějí právní a politické akce, aby řešila problémy mezi jednotlivými státy a regiony.

soudní instituce

Soudní instituce jsou veřejné orgány, jejichž úkolem je vyšetřovat a soudit případy trestního práva, občanských sporů a dalších právních záležitostí.

váznout (organizace)

Váznout znamená selhat v plnění úkolů nebo se zdržet v provedení nějakého úkolu či činnosti.

teroristická organizace

Teroristická organizace je skupina lidí, kteří používají násilí a vydírání k dosahování politických cílů.

forma organizace

Forma organizace je struktura, systém nebo proces, kterým je řízena organizace.

vědecká instituce (vrcholná)

Vědecká instituce je organizace s vysokou mezinárodní prestiží, která se zabývá výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti vědy a techniky.

instituce (u soudu)

Instituce je organizace, která má konkrétní postavení a povinnosti ve společnosti. U soudu je to orgán, který je zodpovědný za dodržování práva a vymáhání spravedlnosti.

organizace (politická)

Organizace je skupina lidí, kteří společně pracují na realizaci jednotného politického cíle.

pověření organizace

Pověření organizace je proces delegování pravomocí od konkrétní osoby nebo skupiny k jiné osobě nebo skupině, aby mohl být splněn určitý úkol.

instituce (kulturní)

Instituce je organizace nebo společnost s ustavenou autoritou, která usiluje o dosažení kulturních cílů.

instituce (státní)

Instituce (státní) je organizace nebo institut, který představuje vládu a má vliv na fungování společnosti.

organizace (vládní)

Organizace je skupina lidí, která má určité cíle a činnosti a která vykonává společné úkoly.

instituce (zdravotní)

Instituce je organizace, která poskytuje služby a podporu ve veřejných oblastech, jako je zdravotnictví.

odborové organizace

Odborové organizace jsou skupiny pracovníků sdružené k ochraně svých pracovních práv a zajištění lepšího pracovního prostředí.

metody řízení organizace

Metody řízení organizace jsou techniky, které se používají ke zlepšení efektivnosti a účinnosti činností a procesů spojených s organizací.