Facebook

Shlukování - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu shlukování.

Význam: Shlukování je technika pro třídění dat do skupin podle podobnosti. Používá se pro analýzu velkých datových množin.

sdružování (pojmů)

Sdružování je proces spojování pojmů dohromady, aby byly vytvářeny nové, užitečné pochopení.

sdružení

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili, aby dosáhli stejného cíle, zlepšili svůj život a uskutečnili společné aktivity.

společenství

Sdružení lidí, kteří sdílejí společné hodnoty, postoje a zájmy, nebo se navzájem podporují.

seskupení

Seskupení je souhrn několika prvků, které jsou organizovány, aby se dosáhlo určitého cíle.

spojení

Spojení: Vyčerpávající odpověď. Význam: Odpověď, která obsahuje veškeré potřebné informace a žádné další nejsou potřeba.

Podobná synonyma

pevné společenství

Pevné společenství je spojení mezi členskými státy, které sdílí společné hodnoty, posiluje bezpečnost a posiluje prosperitu.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

seskupení (volební)

Seskupení (volební) je termín pro skupinu lidí, kteří se sdruží, aby společně podpořili kandidáta nebo skupinu kandidátů vyhlašujících se na veřejný úřad.

sdružování

Sdružování je proces spojování lidí či skupin k řešení společných problémů nebo cílů.

stavovské sdružení (obchodní)

Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

rozsah (pojmu)

Rozsah je míra, do jaké míry jsou veškeré prvky nebo činnosti zahrnuty.

zmatení (pojmů)

Nesourodost, zmatek a zmatení; stav, kdy není jasné, co se děje nebo co se má udělat.

seskupení (domů)

Seskupení znamená skupinu lidí, kteří se společně shromáždí, aby se vrátili domů.

seskupení (politické)

Seskupení je skupina lidí sdružující se za určitým společným politickým cílem.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.

sdružení (osob)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili s cílem dosáhnout společných cílů.

seskupení (hvězd)

Seskupení hvězd je skupina hvězd, které jsou fyzicky propojené a vytvářejí společnou strukturu.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

sdružení (politické)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojují kvůli prosazování společných politických cílů a hodnot.

seskupení (mezinárodní)

Seskupení je skupina mezinárodních subjektů (např. států, organizací), které se dohodly na společném postupu.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.