Facebook

Seskupení - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu seskupení.

Význam: Seskupení je souhrn několika prvků, které jsou organizovány, aby se dosáhlo určitého cíle.

sdružování (pojmů)

Sdružování je proces spojování pojmů dohromady, aby byly vytvářeny nové, užitečné pochopení.

sdružení

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili, aby dosáhli stejného cíle, zlepšili svůj život a uskutečnili společné aktivity.

shlukování

Shlukování je technika pro třídění dat do skupin podle podobnosti. Používá se pro analýzu velkých datových množin.

společenství

Sdružení lidí, kteří sdílejí společné hodnoty, postoje a zájmy, nebo se navzájem podporují.

spojení

Spojení: Vyčerpávající odpověď. Význam: Odpověď, která obsahuje veškeré potřebné informace a žádné další nejsou potřeba.

shromáždění

Shromáždění se obvykle označuje jako společné setkání lidí za účelem diskuze, výměny informací nebo prosazování společných cílů.

sestava

Sestava je soubor prvků (např. součástí, částí nebo členů) složených do jednoho celku.

Podobná synonyma

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

veřejné shromáždění

Veřejné shromáždění je setkání lidí, kteří se snaží sdílet názory, informace a činnosti, aby dosáhli společného cíle.

shromáždění (církevní)

Shromáždění je společná náboženská shoda, která se koná za účelem modlitby, zpěvu, sdílení a uctívání Boha.

sestava (výrobků)

Sestava je skupina výrobků či součástí, které jsou skládány dohromady pro vytvoření funkčního celku.

zmatení (pojmů)

Nesourodost, zmatek a zmatení; stav, kdy není jasné, co se děje nebo co se má udělat.

rozsah (pojmu)

Rozsah je určitá meze, která stanoví rozměry nebo rozsah něčeho.

sdružování

Sdružování je proces spojování nebo sjednocování jednotlivých částí do jednoho celku.

stavovské sdružení (obchodní)

Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

konat shromáždění <kde>

Konat shromáždění znamená svolat lidi a uskutečnit schůzku nebo setkání na určeném místě.

pevné společenství

Pevné společenství je spojení mezi členskými státy, které sdílí společné hodnoty, posiluje bezpečnost a posiluje prosperitu.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

sdružení (politické)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojují kvůli prosazování společných politických cílů a hodnot.

valné shromáždění

Valné shromáždění je shromáždění zástupců zúčastněných stran, které se schází, aby diskutovaly o problémech a přijaly společná rozhodnutí.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

sdružení (osob)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili s cílem dosáhnout společných cílů.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

shromáždění lidu

Shromáždění lidu je setkání většího počtu osob za účelem sdílení myšlenek, názorů nebo projevů.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.