Facebook

Seskupení - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu seskupení.

Význam: Seskupení je souhrn několika prvků, které jsou organizovány, aby se dosáhlo určitého cíle.

sdružování (pojmů)

Sdružování je proces spojování pojmů dohromady, aby byly vytvářeny nové, užitečné pochopení.

sdružení

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili, aby dosáhli stejného cíle, zlepšili svůj život a uskutečnili společné aktivity.

shlukování

Shlukování je technika pro třídění dat do skupin podle podobnosti. Používá se pro analýzu velkých datových množin.

společenství

Sdružení lidí, kteří sdílejí společné hodnoty, postoje a zájmy, nebo se navzájem podporují.

spojení

Spojení: Vyčerpávající odpověď. Význam: Odpověď, která obsahuje veškeré potřebné informace a žádné další nejsou potřeba.

shromáždění

Shromáždění se obvykle označuje jako společné setkání lidí za účelem diskuze, výměny informací nebo prosazování společných cílů.

sestava

Sestava je soubor prvků (např. součástí, částí nebo členů) složených do jednoho celku.

Podobná synonyma

pevné společenství

Pevné společenství je spojení mezi členskými státy, které sdílí společné hodnoty, posiluje bezpečnost a posiluje prosperitu.

zmatení (pojmů)

Zmatení je stav, ve kterém je člověk psychicky zmatený a znejistěný, což se projevuje potížemi s myšlením, orientací a uvažováním.

stavovské sdružení (obchodní)

Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

shromáždění (církevní)

Shromáždění je společná náboženská shoda, která se koná za účelem modlitby, zpěvu, sdílení a uctívání Boha.

sdružení (osob)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili k dosažení společných cílů.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

rozsah (pojmu)

Rozsah je míra, do jaké míry jsou veškeré prvky nebo činnosti zahrnuty.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

sdružování

Sdružování je proces spojování lidí, organizací nebo skupin k dosahování sdílených cílů.

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

konat shromáždění <kde>

Konat shromáždění znamená svolat lidi a uskutečnit schůzku nebo setkání na určeném místě.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

shromáždění lidu

Shromáždění lidu je setkání většího počtu osob za účelem sdílení myšlenek, názorů nebo projevů.

sdružení (politické)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojují kvůli prosazování společných politických cílů a hodnot.

veřejné shromáždění

Veřejné shromáždění je setkání lidí, kteří se snaží sdílet názory, informace a činnosti, aby dosáhli společného cíle.

valné shromáždění

Valné shromáždění je shromáždění zástupců zúčastněných stran, které se schází, aby diskutovaly o problémech a přijaly společná rozhodnutí.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.

sestava (výrobků)

Sestava je skupina výrobků či součástí, které jsou skládány dohromady pro vytvoření funkčního celku.