Facebook

Spojení - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu spojení.

Význam: Spojení: Vyčerpávající odpověď. Význam: Odpověď, která obsahuje veškeré potřebné informace a žádné další nejsou potřeba.

sdružování (pojmů)

Sdružování je proces spojování pojmů dohromady, aby byly vytvářeny nové, užitečné pochopení.

sdružení

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili, aby dosáhli stejného cíle, zlepšili svůj život a uskutečnili společné aktivity.

shlukování

Shlukování je technika pro třídění dat do skupin podle podobnosti. Používá se pro analýzu velkých datových množin.

společenství

Sdružení lidí, kteří sdílejí společné hodnoty, postoje a zájmy, nebo se navzájem podporují.

seskupení

Seskupení je souhrn několika prvků, které jsou organizovány, aby se dosáhlo určitého cíle.

vztah

Vztah je vazba mezi dvěma nebo více osobami, která je založena na emocionálních, fyzických nebo intelektuálních propojeních.

souvislost

Souvislost je spojení mezi dvěma nebo více věcmi, idejemi nebo jevy.

spojitost

Spojitost je vztah mezi dvěma nebo více objekty, které jsou propojeny, sdílejí něco společného nebo jsou přímo nebo nepřímo související.

styk

Styk je spojení mezi dvěma nebo více objekty, lidmi nebo skupinami.

kontakt

Kontakt je obecně používaný pojem pro vzájemný styk dvou nebo více osob nebo subjektů. Může to být komunikace, fyzický dotek, porozumění nebo vztah.

svazek (manželský)

Svazek manželský je vážný a na celý život trvající vztah mezi manželi, který je vyjádřený ve smlouvě nebo obřadu.

Podobná synonyma

ztratit kontakt

Ztratit kontakt znamená přerušit komunikaci s někým, přestat s ním mluvit a nezůstat v kontaktu.

souvislost (významová)

Souvislost je spojení mezi dvěma nebo více jevy, které mají nějakou formu vzájemného vztahu.

vztah (utajovaný)

Utajovaný vztah je vztah, který je skrytý před veřejností a ostatními lidmi.

nelegitimní (svazek)

Nelegitimní svazek je svazek bez oficiálního uznání, který není osvobozen od právních předpisů.

seskupení (domů)

Seskupení znamená skupinu lidí, kteří se společně shromáždí, aby se vrátili domů.

probrat (svazek)

Probrat znamená zkoumat, analyzovat a hledat významy, které se skrývají uvnitř textu.

svazek

Svazek je souhrn knih, časopisů nebo jiných materiálů, které spolu souvisí.

sdružení (politické)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojují kvůli prosazování společných politických cílů a hodnot.

souvislost (skrytá)

Souvislost je skryté propojení mezi jevy, které může být odhaleno až po důkladném zkoumání.

svazek (úřední)

Svazek je soubor souvisejících úředních dokumentů, které jsou spojeny s jednou záležitostí.

seskupení (politické)

Seskupení je skupina lidí sdružující se za určitým společným politickým cílem.

navazovat kontakt (s dívkou)

Navazovat kontakt je otevírat komunikační kanály mezi lidmi, aby se mohli spojit.

sdružování

Sdružování je proces spojování lidí nebo věcí dohromady, aby společně dosáhly cíle.

svazek lodí

Svazek lodí je skupina lodí, které plují společně ve stejném směru a často mají společný cíl.

seskupení (volební)

Seskupení (volební) je termín pro skupinu lidí, kteří se sdruží, aby společně podpořili kandidáta nebo skupinu kandidátů vyhlašujících se na veřejný úřad.

svazek (států)

Svazek je skupina států, které se dohodly sdílet určité politické, ekonomické a kulturní vztahy.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

hypotaktický (vztah)

Hypotaktický vztah je vztah, ve kterém jeden člen je závislý na druhém členu.

pohlavní styk

Pohlavní styk je fyzická aktivita, při které dochází k pohlavnímu styku mezi dvěma osobami.

uvádět ve vztah

Uvádět ve vztah znamená porovnávat nebo kombinovat informace, aby bylo možné dospět k společnému závěru.

zostřit (vztah)

Zostřit znamená vylepšit, prohloubit nebo zintenzivnit vztah.

stavovské sdružení (obchodní)

Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

rozsah (pojmu)

Rozsah je určitá meze, která stanoví rozměry nebo rozsah něčeho.