Facebook

Spojení - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu spojení.

Význam: Spojení: Vyčerpávající odpověď. Význam: Odpověď, která obsahuje veškeré potřebné informace a žádné další nejsou potřeba.

sdružování (pojmů)

Sdružování je proces spojování pojmů dohromady, aby byly vytvářeny nové, užitečné pochopení.

sdružení

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili, aby dosáhli stejného cíle, zlepšili svůj život a uskutečnili společné aktivity.

shlukování

Shlukování je technika pro třídění dat do skupin podle podobnosti. Používá se pro analýzu velkých datových množin.

společenství

Sdružení lidí, kteří sdílejí společné hodnoty, postoje a zájmy, nebo se navzájem podporují.

seskupení

Seskupení je souhrn několika prvků, které jsou organizovány, aby se dosáhlo určitého cíle.

vztah

Vztah je vazba mezi dvěma nebo více osobami, která je založena na emocionálních, fyzických nebo intelektuálních propojeních.

souvislost

Souvislost je spojení mezi dvěma nebo více věcmi, idejemi nebo jevy.

spojitost

Spojitost je vztah mezi dvěma nebo více objekty, které jsou propojeny, sdílejí něco společného nebo jsou přímo nebo nepřímo související.

styk

Styk je spojení mezi dvěma nebo více objekty, lidmi nebo skupinami.

kontakt

Kontakt je obecně používaný pojem pro vzájemný styk dvou nebo více osob nebo subjektů. Může to být komunikace, fyzický dotek, porozumění nebo vztah.

svazek (manželský)

Svazek manželský je vážný a na celý život trvající vztah mezi manželi, který je vyjádřený ve smlouvě nebo obřadu.

Podobná synonyma

mít vztah <k čemu>

Mít vztah k něčemu znamená být propojený s něčím, být spojený s něčím prostřednictvím citů, přátelství, vzájemného respektu nebo lásky.

svazek

Svazek je soubor věcí nebo lidí udržovaných pohromadě. Může to být kniha, sada dokumentů, skupina organizací nebo jiná shromážděná skupina.

sdružení (osob)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili k dosažení společných cílů.

seskupení (mezinárodní)

Seskupení je skupina mezinárodních subjektů (např. států, organizací), které se dohodly na společném postupu.

svazek (vlasů)

Hromada vlasů spojená dohromady; může být jakýmkoli způsobem, který je vhodný pro usměrnění a udržení vlasů pohromadě.

souvislost (příčinná)

Souvislost je vztah mezi dvěma nebo více věcmi, které jsou navzájem propojeny, aby vytvořily systém, který může být pochopen jako celek.

vyostřený (vztah)

Vyostřený vztah znamená, že vztah je napjatý a oba partneři jsou znepokojení a na pozoru.

sdružování

Sdružování je proces spojování lidí, organizací nebo skupin k dosahování sdílených cílů.

uvádět ve vztah

Uvádět ve vztah znamená porovnávat nebo kombinovat informace, aby bylo možné dospět k společnému závěru.

intimní (styk)

Intimní styk je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma osobami.

probrat (svazek)

Probrat znamená zkoumat, analyzovat a hledat významy, které se skrývají uvnitř textu.

svazek (úřední)

Svazek je soubor souvisejících úředních dokumentů, které jsou spojeny s jednou záležitostí.

zostřený (vztah)

Zostření vztahu je proces, při kterém se dvě strany snaží posílit svůj vztah a otevřít si cestu k hlubšímu porozumění.

korespondenční (styk)

Korespondenční styk je forma komunikace mezi dvěma stranami prostřednictvím dopisů, e-mailů nebo jiných způsobů písemné komunikace.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

nelegitimní (svazek)

Nelegitimní svazek je svazek bez oficiálního uznání, který není osvobozen od právních předpisů.

zostřit (vztah)

Zostřit znamená vylepšit, prohloubit nebo zintenzivnit vztah.

vzájemný vztah

Vzájemný vztah je vztah mezi dvěma lidmi, ve kterém jsou obě strany otevřené komunikaci, sdílení a vzájemné podpoře.

navazovat kontakt (s dívkou)

Navazovat kontakt je otevírat komunikační kanály mezi lidmi, aby se mohli spojit.

stavovské sdružení (obchodní)

Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

zmatení (pojmů)

Nesourodost, zmatek a zmatení; stav, kdy není jasné, co se děje nebo co se má udělat.

manželský

Manželský se týká vztahu mezi manželem a manželkou, stejně jako povinnosti a práva, které vznikají mezi manželi po uzavření sňatku.

uvést <co> ve vztah <k čemu>

Uvést co ve vztah k čemu znamená přiřadit co do pozice nebo vztahu k čemu jinému.

souvislost (skrytá)

Souvislost je skryté propojení mezi jevy, které může být odhaleno až po důkladném zkoumání.

upřímný (vztah)

Upřímný vztah je vztah založený na důvěře, otevřenosti a autentičnosti, ve kterém se osoby mohou svobodně vyjádřit bez obav z kritiky.