Facebook

Překážet si - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu překážet si.

Význam: Překážet si: ztěžovat nebo omezovat jeden druhého sebekontrolou, obtížnou komunikací nebo nefunkčními procesy.

křížit se

Křížit se znamená vzájemně se střetnout, narazit a vzniklý konflikt řešit.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

střetat se <co s čím>

Střetat se znamená doslovně narazit nebo se odrazit od něčeho nebo někoho, často konfliktně.

Podobná synonyma

uzpůsobený <k čemu>

Uzpůsobený: upravený tak, aby odpovídal požadavkům nebo okolnostem.

podivit se <čemu>

Podivit se čemu znamená zírat, divit se nebo udělat gesto zděšení.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená soustředit energii a čas na něco, zaměřit se na to a věnovat se tomu.

odporovat

Odporovat znamená vyjadřovat nesouhlas nebo protiargumenty k něčemu, čemu se někdo jiný brání.

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

se zřetelem <k čemu>

Význam slova závisí na kontextu, ve kterém je použito. Obecně je to však uskutečňování činností nebo vytváření stavů s cílem dosáhnout určitého cíle.

protestovat <proti čemu>

Protestovat znamená vyjádřit nesouhlas nebo nespokojenost s něčím. To může být uplatněno prostřednictvím jednotlivců nebo skupin s cílem změnit situaci nebo politiky.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

povzbuzovat <k čemu>

Povzbuzovat znamená podporovat a inspirovat někoho k něčemu.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět čemu, uchopit význam a smysl daného tématu.

uvykat <čemu>

Uvykat: postupně si zvykat na něco, přizpůsobit se něčemu, adaptovat se; stát se obvyklým, běžným.

znát se <k čemu>

Být obeznámeni s něčím/někým; mít osobní zkušenost s člověkem/věcí.

postavit se <proti čemu>

Stavět se proti něčemu, znamená zaujmout odpor, odmítnout, bojovat s tím.

oddávat se <čemu>

Přikládat se něčemu; prožívat to s intenzitou.

přizpůsobit <čemu>

Přizpůsobovat se, předvídat potřeby a způsoby, jak změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům nebo okolnostem.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

schylovat se <k čemu>

Schylovat se je vyjadřovat se k něčemu nedobrovolně, neochotně, s odmítnutím.

dát popud <k čemu>

Dát popud k činu nebo k jednání; dát impulz.

urazit <čemu> (hrot)

Urazit čemu hrotem znamená fyzicky poškodit jemnou nebo citlivou část tím, že na ni někdo tlačí, tře, bodá nebo čehokoli jiného.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se k čemukoliv znamená odvážit se překonat strach, obavy a nejistotu a udělat to, co je třeba.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená unikat, obcházet, vyvarovat se.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu či přehlížet to, co je relevantní.

odolávat <čemu>

Odolávat znamená vystavovat se odporu nebo odmítat, jít proti čemu nebo se tomu bránit.

zabránit <čemu>

Zabránit <čemu> znamená předcházet aby se něco nestalo nebo neprovedlo.

přizpůsobit se <čemu>

Adaptovat se k situaci; přizpůsobit se podmínkám.

zpronevěřit se <čemu>

Přestat dodržovat či se odmítnout zavázat k něčemu, co bylo dříve slíbeno, či přijato.

přijít <k čemu>

Přijít: přibližovat se k čemu nebo k někomu; dosáhnout konkrétního cíle nebo místa.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.