Facebook

Ošklivit si - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu ošklivit si.

Význam: Ošklivit si znamená provádět nebo užívat něco, co je zpravidla zakázáno nebo špatné.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

štítit se <čeho>

Bránit se čemu, chránit se před něčím.

hnusit si <co>

Hnusit si je činit něco nepříjemného, aby se něco dosáhlo.

Podobná synonyma

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o to, aby někdo uznal něčí právo nebo nárok; uplatňovat něčí právo.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím nebo nějakou situací.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si <čeho> znamená ignorovat, opomíjet nebo přehlížet <čeho>.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit myšlenku, smysl nebo význam toho, co se říká nebo co se děje.

přimět <k čemu>

Přimět k činnosti, plnění povinností nebo k akceptování určitého názoru či stanoviska.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemukoli znamená soustředit se na to a věnovat tomu svou pozornost.

zbavit se <čeho>

Odstranit se čeho; odstranit se čehokoliv.

obviňovat <koho z čeho>

Obvinovat znamená obžalovat někoho z provedení deliktu či protiprávního jednání.

všimnout si <čeho>

Všimnout si něčeho je pozorně si všímat detaily, vypozorovat si informace, postřehnout něco, co by jinak bylo přehlíženo.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky či symbolicky se toho zmocnit, využít, zažít nebo prožít.

nedbat <čeho>

Nedbat znamená ignorovat nebo přehlížet něco; zanedbat, nevěnovat pozornost nebo ignorovat danou situaci.

chystat se <k čemu>

Připravovat se; přiřazovat úkoly, získávat informace a shromažďovat potřebné věci k dosažení požadovaného cíle.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získávat informace, inspiraci nebo podporu z něčeho.

vyrůstat <z čeho>

Vyrůstat je proces rostoucího vývoje; zahrnuje fyzický, psychický a sociální růst jedince.

vydělovat <co z čeho>

Vydělovat je oddělit část z celku.

donutit <koho k čemu>

Donutit znamená násilným způsobem přinutit někoho k činu či akci.

odpor

Odpor je silná až nepřekonatelná nesouhlasná reakce na něco, co se snažíme zastavit nebo změnit.

bořit se <do čeho>

Bořit se: dělat rychlé a intenzivní úpravy či změny v dané oblasti/situaci.

divit se <čemu>

Divit se <čemu> znamená být překvapen a udiven nad něčím, co se stalo, nebo co se řeklo.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.

vážit si <koho n. čeho>

Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

oddávat se <čemu>

Oddávat se: přen. věnovat se něčemu intenzivně, zaprodat se.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout : ignorovat, nevšímat si, nebrat v úvahu.

dbát <čeho>

Dbát <čeho> znamená pečovat o něco a dávat pozor, aby to bylo zachováno a chráněno.

dívat se vzhůru <k čemu>

Dívat se vzhůru: pozorovat nebe nebo výše položené objekty.

předejít <čemu>

Předejít: zabránit; předcházet; zabránit vzniku; předvídat a přijmout opatření k ochraně.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat nebo se pustit do něčeho nového.

přiložit <co k čemu>

Přiložit znamená přidat nebo připojit něco k něčemu jinému.