Facebook

Opatřit - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu opatřit.

Význam: Opatřit znamená zajistit si nebo získat něco potřebného, použít to, co je k dispozici.

získat

Získat: obdržet, získat, dosáhnout, nabytí něčeho, posílit si, zmocnit se.

obstarat

Zajišťovat nebo zakoupit věci nebo služby potřebné pro nějaký účel.

sehnat

Získat, nalézt nebo obstarat; přinést, dovézt nebo získat činností nákupu.

postarat se <o co>

Postarat se o něco znamená udělat vše nezbytné k tomu, aby se to podařilo.

pořídit

Koupit, nakoupit, získat, dovézt, obstarat.

zprostředkovat (byt)

Zprostředkovat byt znamená poskytnout nájemci právo užívat a užívat si výhody bydlení v daném bytě.

dohodit

Dohodit znamená dosáhnout cíle, ať už je to v práci, ve škole nebo v jiné činnosti.

zjednat

Zjednat znamená vyřešit, uskutečnit nebo uskutečňovat něco.

vyjednat

Vyjednávat znamená vyjednávat dohody, jednat o smluvních podmínkách nebo dohodnutí nějakých požadavků.

vybavit <koho čím>

Vybavit: pamatovat si; dodat někomu informace nebo předměty potřebné pro jeho činnost.

zásobit

Zásobit: dodat něco ve velkém množství, aby se zajistil dostatek zásob pro budoucí potřeby.

zaopatřit (svátostí)

Umožnit někomu získat potřebné zdroje nebo pomoc potřebnou pro jeho blaho.

přičinit se

Přičinit se znamená přispět něčím nebo dělat něco prospěšného pro nějaký cíl.

zasadit se

Zasadit se znamená učinit rozhodnutí a vynaložit úsilí k prosazení tohoto rozhodnutí.

vynasnažit se

Vynasnažit se znamená se maximálně snažit a úplně využít své možnosti k dosažení požadovaného cíle.

zaopatřit

Zaopatřit znamená zajistit potřebné zásoby, aby byly dostupné pro budoucí potřebu.

zabezpečit

Zabezpečit znamená vytvořit opatření pro ochranu a bezpečnost.

Podobná synonyma

hubovat <koho>

Hubovat znamená kritizovat nebo vyčítat někomu jeho chování nebo slova.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět, manipulovat nebo usilovat o zisk nespravedlivou cestou.

zadržovat <koho> (policie)

Zadržovat = chytit, vzít do vazby; Policie zadržuje osoby podezřelé ze spáchání trestného činu.

vrhnout se <na koho>

Vrhnout se na někoho znamená okamžitě se ho zhostit, například práce či úkol.

drbat <koho>

Drbat se rozumí třením nebo tlumením kůže člověka nebo zvířete, obvykle s náznakem nepříjemnosti.

dorážet <na koho>

Dorážet na někoho znamená opakovaně ho napadat nebo mu činit problémy.

následovat <koho>

Jít za někým, činit to, co on/ona dělá; dodržovat jeho/její pokyny a postupy.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo psychicky napadnout osobu nebo skupinu.

vyklidit <koho>

Vyklidit: opustit místo, umístit osobu mimo dosah.

oživovat <koho n. co>

Oživovat = obnovovat/probouzet život, energii nebo aktivitu.

usmrcovat <koho>

Usmrcovat znamená způsobit smrt člověku nebo jinému živému tvoru.

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená zmírnit jeho/její úzkost, hněv nebo vztek, aby se cítili lépe.

vyloudit <co z koho>

Vyloudit je vyvést, vynutit si (násilím) něco či někoho.

ukrýt <koho n. co>

Ukrýt znamená skrýt, odkrýt nebo zamaskovat, aby se neukázalo, co skrývá.

utýrat <koho>

Utýrat znamená fyzicky nebo psychicky týrat člověka; ubližovat, zneužívat, zastrašovat nebo omezovat jeho svobodu.

určit <koho>

Určit: rozhodnout, vybrat; odlišit od ostatních nebo stanovit meze.

zasednout si <na koho>

Zasednout si na někoho znamená, že se dotyčný stane vaším autoritativním lídrem, kterému se budete muset podřídit.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená projevit k němu podporu, bránit jeho zájmy a stát se jeho obhájcem.

vynutit <co z koho>

Vynutit: donutit někoho k činu nebo akci, kterou by jinak neučinil.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená povzbuzovat někoho k činu či činnosti.

hnát <koho> odkud

Hnát znamená násilím donutit někoho k opuštění místa nebo stavu.

překvapit <koho čím>

Překvapit: přivést někoho nečekaně do stavu šoku či nadšení pomocí neočekávaného jednání či akce.

živit <koho>

Nabízet potravu a udržovat v životě; udržovat někoho ve zdraví a šťastném stavu.

zklidnit <koho>

Učinit klidnějším; umlčet; uklidnit; usmířit; zmírnit napětí, konflikt nebo agresi.

smířit <koho s kým>

Smířit se: navázat klidný vztah po vzájemném odpuštění a přijetí odlišných názorů.

prohlašovat <koho za koho>

Prohlašovat znamená vyhlásit nebo oznámit někoho jako někoho jiného.

vybavit

Vybavit se znamená vybavit si něco v paměti, vyvolat si vzpomínku nebo připomenout si něco.

napadat <koho co>

Napadat znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho nebo něco.

oslavit <koho>

Oslavit: projevit někomu uznání a pozornost; vyjádřit radost a úctu.

ničit <koho>

Ničit znamená likvidovat nebo poškozovat fyzickou nebo duševní podstatu druhého člověka.