Facebook

Narazit <na co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu narazit <na co>.

Význam: Narazit na co znamená narazit na něco nečekaného, náročného nebo neobvyklého.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

brnknout <o co>

Brnknout znamená krátké zaklepání na dveře nebo jiné předměty.

setkat se <s čím>

Setkat se s něčím znamená zažít, spatřit nebo se stýkat s tím.

zmínit se <o čem> (zběžně)

Zmínit se o čem znamená zmínit či vzpomenout na danou věc.

Podobná synonyma

vrýt <co do čeho>

Vrýt: do hloubky zanést (ostřím, nástrojem apod.).

dopídit se <čeho>

Dopídit se znamená zjistit nebo dohledat informace o něčem.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečovat o něco, dbát na to, přihlížet k tomu, být zodpovědný za něco.

všimnout si <čeho>

Všimnout si něčeho je pozorně si všímat detaily, vypozorovat si informace, postřehnout něco, co by jinak bylo přehlíženo.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho: odpustit, opustit nebo toho zříci.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet něčeho; opustit, zanechat, přestat užívat.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě; zůstat po něčem nebo někom.

nechat <čeho>

Nechat = ponechat, nechat být, připustit existenci a dopustit, že se něco stane, aniž bychom to ovlivnili.

zběžně

Zběžně znamená prohlídka nebo pohled, který se zaměřuje na celkový obraz bez detailů.

poznání <čeho>

Proces objevování, porozumění a učení se o daném tématu nebo jevu.

zbavovat <čeho>

Zbavovat se: osvobozovat se od čeho nebo se oddělit od čeho.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat, přehlížet nebo se nezajímat o něco.

zahalovat <co do čeho>

Zahalovat znamená pokrýt nebo zakrýt něčím co je dostatečně silné na to, aby neprozradilo to, co je skryto.

zříci se <čeho>

Odmítnout nebo se vzdát něčeho; odmítnout či opustit činnost, názor, postoj nebo odpovědnost.

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout: odtrhnout či odebrat něco z něčeho nebo někoho silou.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o to, aby někdo uznal něčí právo nebo nárok; uplatňovat něčí právo.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená vycházet z určité skutečnosti nebo informace a dospět k určité závěrečné myšlence.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se: použít návaznost, aby se něco spojilo do jednoho celku.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces, při kterém je něco dokončeno nebo dokončeno.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat z předchozího, být výsledkem čeho.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout cíle, úspěchu nebo výsledku po dlouhém úsilí.

ujíst <čeho>

Ujíst je získat, zvládnout či zažít něco, co bylo vyčerpávající nebo obtížné.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

dopustit se <čeho>

Dopustit se - udělat něco nebo činit nějakou chybu.