Facebook

Narazit <na co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu narazit <na co>.

Význam: Narazit na co znamená narazit na něco nečekaného, náročného nebo neobvyklého.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

brnknout <o co>

Brnknout znamená krátké zaklepání na dveře nebo jiné předměty.

setkat se <s čím>

Setkat se s něčím znamená zažít, spatřit nebo se stýkat s tím.

zmínit se <o čem> (zběžně)

Zmínit se o čem znamená zmínit či vzpomenout na danou věc.

Podobná synonyma

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: dosáhnout cíle nebo požadovaného výsledku, překonat překážky a dosáhnout úspěchu.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím nebo nějakou situací.

nedbat <čeho>

Nedbat znamená ignorovat nebo přehlížet něco; zanedbat, nevěnovat pozornost nebo ignorovat danou situaci.

zmínit se

Uvést, zmínit nebo zahrnout do konverzace.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat, přehlížet nebo se nezajímat o něco.

zříkat se <čeho>

Zříkat se čeho: odmítnout, nevzít na sebe odpovědnost, neuznat.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

vyvolávání <čeho>

Vyvolávání je proces, který spouští vyvolávání reakce, při kterém se očekávaný výsledek dosáhne pomocí určitého podnětu.

lehce přetřít

Pomalu a jemně přetřít povrch tak, aby nebylo zřetelných stop po čištění.

házet <co do čeho>

Házet znamená hodit něco z místa na místo, např. míč, hřebík, kamen apod.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotýkat nebo se vyjadřovat k něčemu nebo k někomu.

lehce

Lehce se odkazuje na snadnost, jednoduchost nebo nenáročnost činnosti nebo procesu.

zúčastnit se <čeho>

Účastnit se čeho znamená podílet se na činnosti nebo akci, být součástí něčeho.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získávat informace, inspiraci nebo podporu z něčeho.

odvrátit <koho od čeho>

Odvrátit znamená zabránit tomu, aby se něco stalo, například odvrátit někoho od nějakého jednání.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho znamená získat právo, moc nebo kontrolu nad čímsi.

těžit <z čeho>

Těžit znamená vybírat, sbírat nebo získávat něco, obvykle přírodní suroviny, energetické zdroje nebo zisk.

vtlačovat <co do čeho>

Vtlačovat je tlačit věc do něčeho, aby se vešla nebo aby se do ní zasunula.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

vyndávat <co z čeho>

Vyndávat znamená odstraňovat něco z něčeho.

neexistence <čeho v čem>

Neschopnost existovat; absolutní neexistence.

ujíst <čeho>

Ujíst je získat, zvládnout či zažít něco, co bylo vyčerpávající nebo obtížné.

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

želet <čeho>

Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.