Facebook

Brnknout <o co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu brnknout <o co>.

Význam: Brnknout znamená krátké zaklepání na dveře nebo jiné předměty.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

narazit <na co>

Narazit na co znamená narazit na něco nečekaného, náročného nebo neobvyklého.

setkat se <s čím>

Setkat se s něčím znamená zažít, spatřit nebo se stýkat s tím.

zmínit se <o čem> (zběžně)

Zmínit se o čem znamená zmínit či vzpomenout na danou věc.

Podobná synonyma

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se: fyzicky se přiblížit k určité věci, udělat kontakt mezi dvěma objekty nebo osobami.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho znamená dostat se k cíli, dosáhnout požadovaného výsledku.

zříci se <čeho>

Odmítnout nebo se vzdát něčeho; odmítnout či opustit činnost, názor, postoj nebo odpovědnost.

dotknout se

Fyzicky se dostavit blíže, nebo se intelektuálně ocitnout v zásadním kontaktu s čím nebo s kým.

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: uchopit, získat nebo udržet něco.

narazit

Narazit znamená narazit fyzicky, například být přímo ve styku s tvrdou překážkou, nebo narazit i metafyzicky, například narazit do problému nebo konfliktu.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

pramenit <z čeho>

Pramenit znamená vycházet, pocházet, odvozovat se z něčeho.

vplést <co do čeho>

Vplést: začlenit do něčeho, čím se mění vzhled nebo struktura.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

vložit se <do čeho>

Vložit se do čeho znamená zapojit se do něčeho nebo se angažovat.

zmocňovat se <čeho>

Užívat si něčeho nezákonně, bez povolení nebo oprávnění.

nevšimnout si <čeho>

Nepozornost, nezaregistrování, nevšimnutí si čeho.

nacpat <co do čeho>

Nacpat znamená vměstnat co nejvíce něčeho do čeho se to vejde.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.

narazit (v běhu)

Běžet do něčeho a narazit: mít nečekaný nebo neočekávaný kontakt s něčím.

upouštět <od čeho>

Upouštět je vzdát se čeho, odříct se čeho, opustit to.

využívat <čeho>

Využívat: využívat čeho/čeho se týká, znamená používat nějaký zdroj, možnosti nebo výhody k dosažení určitého cíle.

vážit si <čeho>

Vážit si znamená uznávat a oceňovat hodnotu čeho, vyjadřovat úctu a dávat najevo uznání.

odhlédnout <od čeho>

Odhlédnout: nevšímat si něčeho, učinit kompromis a odpustit věc.

využít <čeho>

Využít: zúročit, využít, zneužít, použít; použít pro vlastní prospěch.

nabýt <čeho>

Nabýt znamená získat, získat vlastnictví, získat význam, vědomosti nebo dovednosti.

nakouknout <do čeho>

Nakouknout: získat první, rychlý pohled do čeho.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat, přehlížet nebo se nezajímat o něco.