Facebook

Lovit <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 24 synonym ke slovu lovit <koho n. co>.

Význam: Lovit: sbírat, hledat a obecně snažit se nalézt či získat cokoliv, často zvířata.

chápat <co>

Chápat: vnímat smysl, porozumět, pochopit něčemu.

uchopovat

Uchopovat znamená ovládat, chápat a zvládat situaci nebo problém.

popadat

Popadat znamená rychle se pohybovat, běžet nebo rozběhnout se. Slovo se také používá pro rychlou reakci na něco nebo pro náhlé převzetí zodpovědnosti.

pouštět

Pouštět znamená uvolňovat, propouštět nebo vypouštět, zejména tekutiny, plyny nebo energii.

lapat

Lapat: chytat, sbírat něco rychle a násilně; tahat, táhnout, sbírat, hledat.

chňapat

Chňapat znamená rychle chytat či stahovat, jako při sbírání či sklizni.

rafat

Rafat je arabský výraz pro přátelskou nebo laskavou pozornost, která je vyjádřena rychlou a velkorysou nabídkou pomoci.

připevňovat <co>

Připevňovat: umísťovat co, čím se přichytívá.

přidržovat

Držet se něčeho, činit něco pravidelně a pevně; trvat na něčem nebo držet něco v úctě.

přichytávat

Přichytávat znamená připevňovat nebo fixovat k něčemu, aby se udrželo na místě.

dobíhat (vlak)

Dobíhat znamená dostat se do cílové stanice, když člověk zmeškal vlak.

honit

Honit znamená rychle běžet za něčím nebo někým. Je to činnost, která vyžaduje nadměrnou fyzickou námahu.

stíhat

Stíhat znamená provádět právní řízení proti někomu za podezření ze spáchání trestného činu.

dopadat (zloděje)

Dopadat zloděje znamená jeho odhalení, vyšetření a potrestání trestného činu.

zadržovat

Zadržovat znamená odložit, zabránit něčemu, aby se dostalo do oběhu, či pohybu.

zmocňovat se

Zmocňovat se znamená užívat si či využívat něčeho, co není ve vlastnictví, s cílem dosáhnout určitého cíle.

získávat <co>

Získávat: získat, obdržet, zažít, dostat se k něčemu, mít přístup k něčemu.

nabývat <čeho>

Nabývat znamená získat, přivlastnit si, stát se vlastníkem či získat nějakou vlastnost.

přiučovat se <čemu>

Učit se něčemu novému; získat praktické zkušenosti a informace o dané problematice.

rozhořívat se (oheň)

Zapalovat oheň a držet ho při síle.

vzněcovat se

Vzněcovat se znamená projevovat vnitřní zájem, známost nebo vášeň pro něco.

zhasínat

Zhasínat znamená postupně ubývat až do úplného zmizení, umlknutí či zaniknutí.

zaujímat <co koho>

Zaujímat je vyjadřovat názor nebo stanovisko k něčemu, zaujmout postoj, vyvolat pozornost.

dojímat

Dojímat: prožívat silné emoce, které mohou vyústit až ve slzy a smutek.

Podobná synonyma

ztropit si žert <z koho>

Ztropit si žert: dělat si legraci z někoho, často s použitím nadsázky.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

okouzlovat <koho>

Okouzlovat: vyvolávat u druhých očarování přítomností a slovy.

vpíjet se <do čeho>

Vpíjet se: pronikat do něčeho, intenzivně to pozorovat a studovat.

zohavit <koho>

Zohavit znamená změnit vzhled někoho z lepšího na horší nebo ho oslabit.

rozladit <koho>

Rozladit znamená vyvolat v někom smutek, zlost či neklid.

vystříknout <na koho> (vodu)

Vystříknout; vylít na někoho velké množství tekutiny (např. vody).

nalít <co do čeho>

Nalít: přelít tekutinu do nádoby.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit nebo rozlišit věc nebo činnost od něčeho jiného.

zasednout si <na koho>

Zasednout si na někoho znamená požádat osobu o nějakou službu nebo pomoc.

útočit <na koho>

Napadat, útočit na někoho fyzicky nebo verbálně, aby se dosáhlo nějakého cíle.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat znamená přesvědčit ostatní o něčem prostřednictvím argumentů a důkazů.

být hoden <čeho>

Být hoden znamená, že máte potřebnou kvalitu nebo vlastnosti, abyste si zasloužili něco nebo někoho.

rozfoukat (oheň)

Foukat do ohně, aby byl plamen silnější nebo aby hořel.

angažovat se <za koho>

Angažovat se znamená přijmout aktivní zapojení do něčeho ve prospěch druhého člověka nebo skupiny.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

vymámit <co z koho>

Vymámit: donutit někoho, aby se vzdal něčeho.

uchopovat <co>

Uchopovat znamená vzít něco do ruky, zabrat se do něčeho nebo se něčeho ujmout.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho: odpustit, opustit nebo toho zříci.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená nemít k němu zvláštní náklonnost ani odpor, být neutrální.

uvolnit <z čeho>

Uvolnit: osvobodit, umožnit volný pohyb/volnost; uvolnit znamená odstranit všechny překážky, bloky a omezení.

nasytit <koho>

Nasytit znamená zaplnit do sytosti, aby byl/a plně uspokojen/a.

náchylný <k čemu>

Náchylný se vztahuje k citlivosti, ochotě nebo sklonu k něčemu. Může se týkat všeho, od počasí až po zdraví, chování, myšlení a dalších věcí.

dorážet <na koho>

Dorážet na někoho znamená opakovaně se na něj obracet s dotazy, požadavky nebo prosbami.

kousnout <koho>

Kousnout znamená udeřit zuby na někoho nebo něco jako útok nebo reakci na něčí chování.

vyplísnit <koho>

Vyplísnit znamená trestat někoho způsobem, který je nepřiměřený nebo přehnaný.

přivádět <koho kam>

Přivádět = dopravit něco nebo někoho na místo určení.

podvádět <koho>

Podvádět je využívání lží nebo klamání k získání výhod, jako je například peníze nebo majetek.

hnát <koho> odkud

Hnát znamená násilím donutit někoho k opuštění místa nebo stavu.

vrhnout se <na koho>

Rozhodnout se něco udělat a okamžitě se do toho pustit.