Facebook

Kolona - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu kolona.

Význam: Kolona je vertikální soubor dat nebo informací, který je obvykle umístěn v tabulce či seznamu.

proud (vozidel)

Proud vozidel je termín pro souběžné pohyby vozidel ve směru pohybu nebo v opačném směru.

konvoj

Konvoj je skupina vozidel či lidí, která jede společně po stejné trase za účelem ochrany.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, které zastupují nebo reprezentují něco jiného.

řada

Řada je souvislý pořad jednotek, které se vyznačují shodnou strukturou a předem stanoveným pořadím.

útvar

Útvar je soubor lidí, který je organizován a řízen pro určitý účel nebo funkci.

skupina (pracovní)

Skupina je shromáždění lidí, kteří společně pracují na dosahování určitých cílů.

sloupec (čísel)

Sloupec je řada čísel, která se uspořádává do vertikálního řádku. Označuje se např. sloupcem A, B, C atd.

zařízení (destilační)

Zařízení (destilační): zařízení sloužící k oddělování složek látek za použití destilace.

doprovod (ozbrojený)

Doprovod ozbrojený je skupina lidí, kteří provázejí nějakou osobu, aby ji ochránili.

eskorta

Eskorta je osoba, která doprovází někoho jiného na veřejnosti nebo na cestách.

řada (dopravních prostředků)

Řada je pojem označující sérii dopravních prostředků, které jsou navzájem spojené a plní stejnou či podobnou službu.

Podobná synonyma

podíl (čísel)

Podíl je poměr části k celku, který je vyjádřen v procentech nebo ve formě číselného vyjádření.

proud (elektrický)

Proud je tok elektrického náboje skrze materiál. Je to měřitelná veličina, která je udávána ve jednotkách Amperů (A).

dlouhý zástup

Dlouhý zástup: velké množství lidí vedoucích se po dlouhé vzdálenosti.

kázeň (pracovní)

Kázeň v práci je dodržování předepsaných pravidel, zachování času, disciplíny a odpovědnosti.

skupina

Skupina je soubor lidí, který je spojenými cíli, zájmy, charakterem nebo jinými vlastnostmi.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

proud

Proud je rychlý a silný tok kapaliny, plynu nebo elektrické energie, který může být řízen, směřován nebo uzavřen.

proud vzduchu

Proud vzduchu je obecný pojem pro proudění vzduchu, které může být vyvolané buď větrem, nebo pohybem vzduchu způsobeným jinými procesy.

zařízení

Zařízení je obecný pojem pro všechny přístroje, předměty a nástroje k určitému účelu.

vystřelovací zařízení

Vystřelovací zařízení je mechanismus, který slouží k odesílání nákladů do vesmíru.

otáčecí zařízení

Otáčecí zařízení je mechanický přístroj pro otočení nebo rotaci předmětu o stanovený úhel.

ozbrojený

Ozbrojený označuje stav, kdy je něco vybaveno zbraní nebo je schopno používat zbraně.

proud (nadávek)

Proud je vulgární výraz používaný pro urážku.

zakalený (proud)

Zakalený proud je proud, který je znečištěním vody nečistotami nebo částicemi, což může snížit jeho průzračnost.

klid (pracovní)

Klid je stav bez pohybu nebo rušení, kde není žádný hluk, stres nebo chaos. Je to stav, který je potřebný pro efektivní práci.

pracovní

Pracovní: činnost, kterou člověk vykonává, aby vydělal peníze nebo dosáhl jiných cílů.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

doprovod

Doprovod je osoba, která jde s někým jiným a pomáhá mu či jí.

pracovní postupy

Postupy pro práci, procesy a pravidla, které jsou potřeba, aby činnosti mohly být efektivně a efektivně provedeny.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.