Facebook

Kolona - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu kolona.

Význam: Kolona je vertikální soubor dat nebo informací, který je obvykle umístěn v tabulce či seznamu.

proud (vozidel)

Proud vozidel je termín pro souběžné pohyby vozidel ve směru pohybu nebo v opačném směru.

konvoj

Konvoj je skupina vozidel či lidí, která jede společně po stejné trase za účelem ochrany.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, které zastupují nebo reprezentují něco jiného.

řada

Řada je souvislý pořad jednotek, které se vyznačují shodnou strukturou a předem stanoveným pořadím.

útvar

Útvar je soubor lidí, který je organizován a řízen pro určitý účel nebo funkci.

skupina (pracovní)

Skupina je shromáždění lidí, kteří společně pracují na dosahování určitých cílů.

sloupec (čísel)

Sloupec je řada čísel, která se uspořádává do vertikálního řádku. Označuje se např. sloupcem A, B, C atd.

zařízení (destilační)

Zařízení (destilační): zařízení sloužící k oddělování složek látek za použití destilace.

doprovod (ozbrojený)

Doprovod ozbrojený je skupina lidí, kteří provázejí nějakou osobu, aby ji ochránili.

eskorta

Eskorta je osoba, která doprovází někoho jiného na veřejnosti nebo na cestách.

řada (dopravních prostředků)

Řada je pojem označující sérii dopravních prostředků, které jsou navzájem spojené a plní stejnou či podobnou službu.

Podobná synonyma

ozbrojený

Ozbrojený - vybavený zbraními nebo jinými bojovými prostředky; silný, odhodlaný, schopný boje.

opotřebovávat se (zařízení)

Používat se často až do únavy, s postupnou ztrátou kvality.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

proud

Proud je rychlý a silný tok kapaliny, plynu nebo elektrické energie, který může být řízen, směřován nebo uzavřen.

soupis čísel

Seznam čísel; stručný přehled čísel, které jsou uspořádány v určitém pořadí.

skupina

Skupina je skupina lidí nebo věcí, které mají něco společného a jsou dohromady.

proud vzduchu

Proud vzduchu je obecný pojem pro proudění vzduchu, které může být vyvolané buď větrem, nebo pohybem vzduchu způsobeným jinými procesy.

zařízení

Zařízení je souhrn prvků, které lze použít k provádění určitých úkonů nebo k výrobě produktu.

pracovní činnost

Pracovní činnost je činnost, kterou člověk vykonává, aby vydělal peníze. Může to být práce v kanceláři nebo zaměstnání ve výrobě.

typ zařízení (vývojová etapa)

Typ zařízení je souhrn jednotlivých částí hardware a software, které jsou potřebné pro provoz počítače během konkrétní fáze vývoje.

pracovní oblast

Pracovní oblast je obor činností, který zahrnuje veškeré činnosti, které provádí zaměstnanec ve své profesi.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

pracovní doba

Pracovní doba je doba, během které musí zaměstnanec být na pracovišti a vykonávat svou práci.

proud (vody)

Proud je tok vody, který se pohybuje v kanálu nebo ve volné přírodě.

obranná řada

Obranná řada je soubor pozic, obran a strategií, které jsou používány k ochraně před útokem nebo k obraně stávajících pozic.

pracovní den

Pracovní den je čas věnovaný práci a zaměstnaneckým povinnostem. Zahrnuje čas strávený na pracovišti a vykonáváním pracovních úkolů.

klid (pracovní)

Klid je stav bez pohybu nebo rušení, kde není žádný hluk, stres nebo chaos. Je to stav, který je potřebný pro efektivní práci.

skupina redaktorů

Skupina redaktorů je sestava osob zodpovědných za přípravu a úpravu mediálních materiálů pro publikování.

proud (elektrický)

Proud je tok elektrického náboje skrze materiál. Je to měřitelná veličina, která je udávána ve jednotkách Amperů (A).