Facebook

Pracovní - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu pracovní.

Význam: Pracovní je aktivita, která vyžaduje úsilí, čas a úsilí pro dosažení cílů.

pracovitý

Pracovitost je schopnost člověka vyvinout úsilí pro dosahování cílů a jeho odhodlání k úspěchu.

výkonný

Výkonný znamená schopnost účinně fungovat, být efektivní a úspěšné a dosahovat vytyčených cílů.

přičinlivý

Přičinlivý je to, kdo se snaží, je akční a usiluje o dosažení svých cílů. Je to člověk, který má odvahu jít do akce.

dělnický

Dělnický se vztahuje k pracovníkům, kteří pracují v manuálních profesích nebo pracích na produkci.

zaměstnanecký (poměr)

Zaměstnanecký (poměr) označuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který je vymezen právními předpisy a který je charakterizován oboustrannou závazností.

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.

Podobná synonyma

postup (výpočtu)

Postup je systémický přístup k provedení úkolu, který zahrnuje logické, krok za krokem postupy k dosažení cíle.

postup

Postup je série kroků k dosažení cíle, které jsou provedeny v určitém pořadí.

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

pracovitý člověk

Pracovitý člověk je osoba, která se aktivně zapojuje do činností, úkolů a procesů s cílem dosáhnout úspěchu.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

poměr

Poměr je vztah nebo srovnání mezi dvěma nebo více veličinami.

poměr (měn)

Poměr je matematický vztah mezi dvěma čísly nebo veličinami, který je vyjádřen jako podíl nebo podíl v procentech.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s příslušnými pravidly, zákony nebo dobrými mravy.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

obecný postup

Obecný postup je série kroků k dosažení cíle. Je to jednoduchý proces, který může být použit pro různé účely.

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

výrobní

Výrobní je adjektivum, které se používá pro popis procesu výroby nebo produkce. Znamená to, že se jedná o proces generování produktů nebo služeb.