Facebook

Pracovní - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu pracovní.

Význam: Pracovní je aktivita, která vyžaduje úsilí, čas a úsilí pro dosažení cílů.

pracovitý

Pracovitost je schopnost člověka vyvinout úsilí pro dosahování cílů a jeho odhodlání k úspěchu.

výkonný

Výkonný znamená schopnost účinně fungovat, být efektivní a úspěšné a dosahovat vytyčených cílů.

přičinlivý

Přičinlivý je to, kdo se snaží, je akční a usiluje o dosažení svých cílů. Je to člověk, který má odvahu jít do akce.

dělnický

Dělnický se vztahuje k pracovníkům, kteří pracují v manuálních profesích nebo pracích na produkci.

zaměstnanecký (poměr)

Zaměstnanecký (poměr) označuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který je vymezen právními předpisy a který je charakterizován oboustrannou závazností.

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.

Podobná synonyma

poměr

Poměr je souhrn vztahů mezi dvěma nebo více veličinami, které jsou mezi sebou spojeny.

mít poměr <s kým>

Mít poměr znamená vést milostný vztah nebo být ve spojení s někým jiným než s partnerem.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

postup

Postup je způsob, jak provedení něčeho krok za krokem, aby se dosáhlo určitého cíle.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s příslušnými pravidly, zákony nebo dobrými mravy.

milostný poměr

Milostný poměr je citový vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje romantické a erotické city.

číselný poměr (volební)

Číselný poměr je vyjádření volebního výsledku jako poměru hlasů získaných kandidáty či politickou stranou k celkovému počtu hlasů.

zrušit (právní poměr)

Zrušit znamená zcela zlikvidovat právní poměr, čímž se zaniká všechny jeho účinky.

postup (výpočtu)

Postup je systémický přístup k provedení úkolu, který zahrnuje logické, krok za krokem postupy k dosažení cíle.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

pracovitý člověk

Pracovitý člověk je osoba, která se aktivně zapojuje do činností, úkolů a procesů s cílem dosáhnout úspěchu.

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.

poměr (měn)

Poměr je matematický vztah mezi dvěma čísly nebo veličinami, který je vyjádřen jako podíl nebo podíl v procentech.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.