Facebook

Zvýšit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zvýšit.

Význam: Zvýšit znamená zvětšit, zvýšit úroveň, zvýšit množství, zvýšit rychlost nebo intenzitu.

posílit

Zvýšit sílu, hodnotu nebo schopnost čehokoliv.

vzpružit

Vzpružit znamená obnovit silnou motivaci a energii, aby se dosáhlo cíle.

oslabit

Oslabit znamená snížit sílu, intenzitu nebo míru závažnosti.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

zvětšit <co>

Zvětšit znamená zvýšit množství, rozměry nebo intenzitu něčeho.

zvednout <komu> (plat)

Zvednout plat znamená zvýšit jeho mzdu/odměnu.

vzrůst^5

Vzrůst znamená zvyšovat se, zvětšovat se nebo rozšiřovat se. Je to proces, který vyvolává změnu, například rozšíření nějakého objemu nebo velikosti.

snížit

Snížit znamená zmenšit, omezit, odebrat část čeho.

zesílit <co>

Zesílit znamená zvýšit intenzitu, sílu nebo množství čeho.

vystupňovat

Postupně zvyšovat intenzitu, sílu nebo význam čeho, co se zvětšuje.

Podobná synonyma

poskytnout sluchu <komu>

Poskytnout sluchu = věnovat pozornost, naslouchat a vnímat jeho názor.

zvětšit se

Zvětšení se znamená zvýšení velikosti nebo množství něčeho.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

odměnit se <komu>

Udělit někomu odměnu za dobrou práci nebo dobrý čin.

zabránit <komu v čem>

Zabránit: překážet někomu v něčem, udělat mu překážku, aby nemohl dosáhnout svého cíle.

vzpružit se

Znovu získat energii a odhodlání, obnovit se a dostat se zpět na nohy.

dopomoci <komu>

Pomoci někomu s něčím, co je pro něj důležité nebo potřebné.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat něco do oběhu nebo komu, vydávat povolení, licenci, zaštítit.

půjčit <komu> (peníze)

Půjčit peníze: poskytnout finanční prostředky k užití druhé straně, často s určením splácení.

mít důvěru <ke komu>

Mít důvěru ke komu znamená věřit v jeho schopnosti, čestnost a štěstí. Znamená podporovat a být věrný.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená kritizovat něčí chování nebo činy, vyčítat jim a zdůrazňovat nedostatky.

připadnout <co komu>

Připadnout znamená přidělit, přisoudit nebo přiřadit něco komu - například práci, úkol nebo odpovědnost.

zlořečit <komu>

Zlořečit znamená hanlivě a nadávat na někoho.

ordinovat <co komu>

Ordinovat znamená předepisovat léky nebo léčbu pro konkrétního pacienta.

darovat <co komu>

Darovat znamená věnovat nebo předat něco druhému člověku bez nároku na protihodnotu.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

nadržovat <komu>

Nadržovat znamená příznivě nakloněně jednat vůči někomu, často ve prospěch toho komu nadržujeme.

utrhat <komu>

Utrhat znamená odebrat něčemu nebo někomu něco, co mu patří, vyvlastnit, odebrat.

snížit se

Snížit se znamená snížit hodnotu, velikost nebo množství čeho.

poskytnout <komu> obživu

Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.

vytmavit <co komu>

Umlčet nebo zeslabit někoho, aby nebyl schopen mluvit nebo se projevovat.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo v určité oblasti nebo v určitém časovém období.

snížit <komu> (plat)

Snížit (plat) znamená odečíst část peněz z platu, který daná osoba obdrží.

odlákat <komu> (děvče)

Odlákat - odvést někoho od něčeho, udržet někoho od činnosti nebo od někoho jiného.

vypovědět <komu> (válku)

Vypovědět válku znamená oznámit otevřenou válku, která může být mezi dvěma státy nebo mezi dvěma skupinami.

zvětšit

Zvětšit znamená zvýšit velikost, objem nebo rozměr něčeho.

překážet <co komu>

Překážet znamená zabránit někomu v dosahování cíle nebo realizaci úkolu.

cpát <co komu>

Cpát je slangový výraz pro násilné vtlačení nebo vnutit něčeho někomu.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informace někomu.

sdělit <co komu>

Sdělit: poskytnout informaci nebo oznámit něco komu.