Facebook

Zdolat (chůzí) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zdolat (chůzí).

Význam: Dosáhnout cíle chůzí, projít cestou, která je obtížná, ale možná.

urazit

Urazit znamená porušit něčí právo nebo cti a způsobit jim emoční nebo fyzickou bolest.

uniknout <čemu>

Ujít čemukoliv, čeho se snažíme uniknout, abychom se vyhnuli problémům nebo nebezpečí.

vyhnout se

Uniknout, vyhnout se, vyhnout se nebezpečí, překonat překážky nebo potíže.

jevit se obstojně

Vystupovat, jednat nebo jevit se zdvořile, kultivovaně a vhodným způsobem.

být snesitelný

Být snesitelný znamená mít schopnost zvládnout něco, přijmout to, aniž by to bylo nepříjemné nebo odpudivé.

Podobná synonyma

přičlenit <co k čemu>

Přičlenit znamená připojit k něčemu nebo k někomu. Je to proces přidání čehokoli k něčemu jinému, aby se vytvořila jednotka.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítnout nebo se bránit čemu.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

věnovat <čemu> pozornost

Věnovat pozornost: pečlivě se věnovat čemukoliv, zaměřit se na to a poskytnout pozornost, která je potřeba.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

vyhnout se (překážce)

Vyhnout se je obcházet, unikat nebo se vyvarovat překážky nebo situaci.

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená vyhýbat se nebo se vyhnout čemu.

vztahovat se <k čemu n. na co>

Vztahovat se znamená být propojen, sdílet vzájemnou závislost a příslušnost k něčemu.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

dospět <k čemu>

Dospět: dosáhnout dostatečného věku nebo vývojové úrovně.

zabránit <čemu>

Zabránit: předejít, omezit nebo zastavit něco, co se chystá nebo již probíhá.

přivést <k čemu>

Přivést: přenést něco nebo někoho na jiné místo; dovést ke konci nebo k úspěchu.

přiložit <co k čemu>

Přiložit znamená přidat nebo připojit něco k něčemu jinému.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit: přijmout, respektovat a provádět určité zásady, podmínky nebo plán.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená zaměřit svou pozornost a úsilí na danou věc.

přivolit <k čemu>

Povolit konkrétní činnost; dovolit něco, co jinak není povoleno.

odolávat <čemu>

Odolávat znamená vystavovat se odporu nebo odmítat, jít proti čemu nebo se tomu bránit.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená jednat nebo mluvit s někým nebo o něčem řádně, zodpovědně a úctivě.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

vzhledem k čemu

Vzhledem k čemu: odkaz na situaci, v níž se vztahuje; souhrn je stručný a jasný souhrn toho, o čem je řeč.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

snesitelný

Snesitelný je něco, co je možné snést, vydržet, akceptovat či vystát.

přimykat se <ke komu n. čemu>

Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

jevit se <jak>

Jevit se: projevovat se, dávat najevo pocity, emoce nebo myšlenky.

zavázat se <k čemu>

Slibit, že se bude něco dělat nebo dodržovat; dát slovo, že se něco udělá.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout autoritu nebo se nechat ovlivnit něčím.

přivyknout <čemu>

Přivyknout <čemu> znamená zvyknout si na něco, adaptovat se na nové podmínky.