Facebook

Ponoukat <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu ponoukat <koho k čemu>.

Význam: Vybízet k úkonu, motivovat.

přivádět <koho kam>

Přivádět = dopravit něco nebo někoho na místo určení.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat znamená určit směr pohybu, jít nebo se ubírat určitým směrem.

mířit

Cíleně se zaměřit na určitý cíl nebo úkol.

jít

Jít znamená pohybovat se vpřed, nebo se pohybovat do určitého místa, cíle nebo směru.

podněcovat

Podněcovat znamená vyvolávat, inspirovat nebo stimulovat.

pobízet

Pobízet znamená vyzývat k nějaké činnosti nebo činu, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

povzbuzovat

Povzbuzovat znamená podporovat, inspirovat a motivovat jedince k dosažení jeho cílů.

nutit

Nutit: sílit někoho, aby něco udělal; přinutit k něčemu; donutit něco udělat.

nutkat

Nutkat znamená naléhavě a intenzivně požadovat něco nebo někoho.

vychovávat

Vychovávat je vytvářet prostředí, ve kterém se dítě může učit, rozvíjet se a získávat dovednosti potřebné k tomu, aby mohlo dospět do zralého dospělosti.

řídit (podnik)

Řídit podnik znamená vést a spravovat jeho činnost, aby byly dosahovány stanovené cíle.

spravovat

Správa znamená zajišťovat, řídit, plánovat a dohlížet na činnosti nebo části organizace.

starat se <o co>

Starat se: věnovat pozornost, pečovat, dbát o něco či někoho, přihlížet, být odpovědný.

obstarávat

Zajišťovat a dovézt všechny potřebné věci nebo služby, aby bylo možné uskutečnit nějakou činnost.

být na prvním místě

Být na prvním místě znamená být nejlepší, být úspěšný a dosáhnout vysokých cílů.

Podobná synonyma

uvrhovat <koho kam>

Uvrhovat znamená přemístit někoho nebo něco do jiného prostředí, často odlišného od toho původního.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

učit <koho>

Učit se označuje pro proces poskytování informací nebo dovedností tomu, koho se učí.

klamat <koho>

Klamat znamená lhát, zavádět, zfalšovat informace nebo manipulovat s druhým.

menší podnik

Menší podnik je malá firma nebo společnost s omezeným počtem zaměstnanců a obratem.

doléhat <co na koho>

Doléhat – přenášet se (např. zvuk, vůně) na větší vzdálenost, často v pomalém a nenápadném tempu.

odvléci <koho kam>

Odvléci: přesunout někoho nebo něco jinam; přenést někoho nebo něco někam jinam.

starat se <o koho>

Starat se znamená pečovat, dbát o potřeby dané osoby a vytvářet bezpečné a láskyplné prostředí.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená přijmout za něj odpovědnost, obhájit jeho jednání a hájit jeho zájmy.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky usmrtit, zcela zničit život.

potřísnit <koho n. co> (krví)

Potřísnit koho/co znamená znečistit je krví.

využít <koho>

Využít znamená využít jeho schopností, znalostí a dovedností ve prospěch sebe nebo jiného subjektu.

dobírat si <koho>

Dobírat si znamená naléhat na někoho, aby udělal něco, co nechtějí nebo odmítají udělat.

disgustovat <koho>

Vyvolávat odpor, vzbuzovat rozčarování, náladu ošklivosti nebo znechucení u někoho.

dorážet <na koho>

Naléhavě a opakovaně dotazovat se na něco, prosit nebo důrazně prosit o něco.

oslepit <koho>

Oslepit znamená udělat toho člověka nebo zvíře slepým nebo oslabeným zrakovou schopností.

znemožnit <koho>

Znemožnit znamená omezit jeho schopnost provádět určitou činnost nebo dosáhnout cíle.

potrestat <koho>

Potrestat: udělit trest nebo postih za nějakou provinění; trestat za porušení norem.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

zarmucovat <koho>

Zarmucovat znamená dát najevo smutek a zklamání, často v podobě lítosti a soucitu.

narazit <do koho> (autem)

Narazit autem do někoho: náraz autem, který způsobí újmu na zdraví nebo majetku druhé osoby.

obléci <koho>

Připojit oděv k tělu. Například: obléci se, obléci koho.

odradit <koho od čeho>

Odradit: přimět někoho, aby se od něčeho odvrátil; přesvědčit někoho, aby se vyhnul něčemu.

domlouvat se <na koho>

Domlouvat se znamená jednat a dojednat podmínky mezi dvěma stranami.

rozmrzet <koho>

Rozmrzet = ukončit strach, obavy nebo nepřátelství, obnovit přátelství nebo důvěru.

vycvičit <koho> (přísně)

Vycvičit (přísně) znamená naučit člověka či zvíře vykonávat určité činnosti a chovat se podle předem stanovených pravidel.

nasměrovat <koho n. co>

Nasměrovat znamená přesměrovat někoho nebo něco na správnou cestu.

ovládat <koho>

Mít kontrolu nad něčím nebo někým; mít schopnost nebo moc manipulovat, řídit, obezřetně řídit nebo regulovat.

obstarávat (knihy)

Obstarávat znamená zajistit si potřebné zboží, materiál či služby. V případě knih obstarávat znamená získat pro sebe knihy, např. koupit je.