Facebook

útvar - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu útvar.

Význam: Útvar je obecný název pro jakýkoli složitější tvar nebo strukturu, který může být fyzický, biologický nebo společenský.

celek

Celkem je celý soubor nebo soubor jednotlivých částí, které tvoří jednotnou a funkční celistvost.

soubor (hornin)

Soubor hornin je skupina hornin, které mají určité vlastnosti a jsou vyplňovány v určitém prostoru.

formace

Formace je tvar nebo skupina objektů, které jsou uspořádány do určitého tvaru nebo uspořádání.

instituce

Instituce je organizace či institut, který má určitou moc a pravomoc.

odbor

Odbor je část organizace, která má své vlastní cíle a úkoly a je odpovědná za určitou oblast činnosti.

oddíl (vojenský)

Oddíl je vojenská jednotka menší než brigáda, skládající se obvykle z několika štábů a rot.

žánr

Žánr je umělecky definované kategorie pojednávající o stylu hudby, literatury, filmu nebo jiného uměleckého díla.

forma

Forma je pojem označující tvar, strukturu nebo vzhled něčeho.

tvar

Tvar je aspekt vnějšího vzhledu, velikosti, formy nebo struktury něčeho.

seskupení

Seskupení je skupina lidí či věcí sdružených kolem společného cíle.

obraz

Obraz je vizuální reprezentace něčeho, co může být objektivní (fotografie, malba) nebo subjektivní (představivost).

způsob

Způsob je cesta nebo metoda, kterou lze dosáhnout určitého cíle. Je to postup, jakým se dělá něco nebo se dosahuje určitého výsledku.

obor

Obor je souhrn činností, věd a profesí spojených kolem stejného tématu nebo oboru zájmu.

druh

Druh je označení pro skupiny organismů, které jsou podobné a mohou mezi sebou přenášet genetickou informaci.

Podobná synonyma

soubor písemností

Soubor písemností je skupina dokumentů, které spolu souvisejí a mají společný cíl.

způsob léčení

Způsob léčení je metoda, prostředek nebo technika používaná k léčbě určitého onemocnění nebo stavu.

ponechat si (tvar)

Zachovat si něco; udržet si něco; vlastnit něco.

soubor právních norem

Soubor právních norem je souhrn zákonů, nařízení a jiných právních aktů, které stanoví práva a povinnosti občanů a institucí.

soubor věcí

Soubor je skupina souvisejících věcí nebo informací.

forma liturgie

Forma liturgie je oficiální ceremoniální rituál, jehož účelem je vyjádřit víru a zbožnost.

instituce (u soudu)

Instituce je organizace, která má konkrétní postavení a povinnosti ve společnosti. U soudu je to orgán, který je zodpovědný za dodržování práva a vymáhání spravedlnosti.

instituce (právní)

Instituce je organizace s právním postavením, která má konkrétní cíl a úkoly.

společenský (obor)

Společenský obor se zabývá studiem sociálních a kulturních vztahů, jakými lidé mezi sebou komunikují a jak se sdružují.

vojenský

Vojenský se obecně vztahuje k armádě, válce nebo válečným operacím; označuje činnosti, služby nebo materiály, které se používají v obranných operacích.

vytvořit celek

Vytvořit celek znamená sloučit různé části či prvky do jednoho funkčního systému.

obor (studia)

Obor je souhrn vybraných studijních předmětů, které pomáhají studentům získat znalosti a dovednosti v určité oblasti.

soubor květů

Soubor květů je skupina květin ve stejném stylu, které jsou použity pro vytvoření dekorace.

oddíl

Oddíl je skupina lidí sdílejících stejný zájem nebo cíl, kterou spojuje vedoucí nebo vůdce.

mohutný celek

Velká skupina, která má silnou sílu a vliv, nebo objekt, který je velký a majestátní.

zvratný (tvar)

Zvratný: obratem se měnící, vracící se k původnímu stavu.

tematický soubor

Tematický soubor je skupina souvisejících dat, která jsou organizována kolem jednoho tématu nebo konceptu.

způsob oblékání

Způsob oblékání je vyjadřování osobního stylu oblečením.

soubor jevů

Soubor jevů je souhrn různých fyzických, psychických nebo sociálních jevů, které mají něco společného.

obor (vědecký)

Obor je vědecká disciplína nebo oblast studia, která se zabývá specifickou problematikou a poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti.

způsob myšlení

Způsob myšlení je způsob, kterým člověk pojímá a interpretuje okolní svět.

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

instituce (zdravotní)

Instituce je organizace, která poskytuje služby a podporu ve veřejných oblastech, jako je zdravotnictví.

sestavení (v celek)

Sestavení se vztahuje k procesu spojení několika součástí dohromady, aby vytvořilo jeden celek.