Facebook

Obor - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu obor.

Význam: Obor je souhrn činností, věd a profesí spojených kolem stejného tématu nebo oboru zájmu.

okruh

Okruh je ohraničená část terénu, která se používá k provozu motorových vozidel nebo jiných sportů.

odvětví

Odvětví je oblast nebo odnož trhu nebo průmyslu, která se zabývá určitým druhem produktu nebo služby.

oblast

Oblast je část území nebo oblasti, která má určitý význam nebo charakteristické rysy.

disciplína

Disciplína je systematický a trvalý návyk, který vás vede k dosažení cílů a dosahování úspěchu.

doména

Doména je identifikátor webové stránky, který se skládá z názvu, koncovky a doménového serveru.

resort

Rezort je místo určené pro pohodlí a odpočinek. Může to být hotel, letovisko, tábor nebo dokonce luxusní destinace.

obraz

Obraz je vizuální reprezentace něčeho, co může být objektivní (fotografie, malba) nebo subjektivní (představivost).

útvar

Útvar je obecný název pro jakýkoli složitější tvar nebo strukturu, který může být fyzický, biologický nebo společenský.

způsob

Způsob je cesta nebo metoda, kterou lze dosáhnout určitého cíle. Je to postup, jakým se dělá něco nebo se dosahuje určitého výsledku.

druh

Druh je označení pro skupiny organismů, které jsou podobné a mohou mezi sebou přenášet genetickou informaci.

Podobná synonyma

semknutý útvar

Semknutý útvar je skupina objektů nebo částic, které jsou spojené a drženy pohromadě.

oznamovací způsob

Oznamovací způsob je označení gramatického tvaru, který se používá k vyjadřování přímého názoru, zjištění nebo sdělení.

něčí doména

Něčí doména je název webové stránky nebo e-mailové adresy, který je jedinečný a identifikuje jejich majitele.

okruh působení

Okruh působení je oblast činnosti nebo oblast, ve které se organizace, instituce nebo osoba snaží dosáhnout svých cílů.

určovat způsob léčení

Určovat způsob léčení: rozhodování o metodách léčby nebo terapii, které nejvíce vyhovují pacientovi.

obraz (skutečnosti)

Obraz je reprezentace skutečnosti, která může být vyjádřena formou obrazu, fotografie nebo jiného uměleckého projevu.

způsob vedení boje

Způsob vedení boje je strategie a taktika, kterou armáda používá k dosáhnutí vítězství v bitvě.

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

nejasný (obraz)

Nejasný: nejasný obraz, nejasný, nejasný, neurčitý, nejasný, rozmazaný, mlhavý.

okruh (uplatnění)

Okruh je obecný pojem označující vymezenou oblast, začátek a konec, za kterou lze zařadit všechny aktivity, jevy a objekty.

druh vojska

Druh vojska je specifické označení pro jednotlivé části ozbrojených sil, jako je armáda, námořnictvo a letectvo.

druh (botanický)

Druh je taxonomická jednotka, která se používá pro rozlišení jedinců stejného druhu. Znamená to, že všichni jedinci stejného druhu mají stejné genetické vlastnosti.

způsob provádění (činnosti)

Způsob provádění je proces realizace činností nebo úkolů; jde o konkrétní postupy, které vedou k cíli.

možný způsob

Možný způsob je činnost, postup nebo strategie, která se používá k dosáhnutí určitého cíle.

druh krmného hrachu

Druh krmného hrachu je druh obiloviny, která je běžně používána jako krmivo pro hospodářská zvířata.

(drobný) literární útvar

Drobný literární útvar je krátký text (nejčastěji jednorádkový) s výraznou myšlenkou, který je často využíván jako citát.

pracovní oblast

Pracovní oblast je obor činností, který zahrnuje veškeré činnosti, které provádí zaměstnanec ve své profesi.

způsob dosažení cíle

Strategické plánování a provedení činností potřebných k dosažení cíle.

zachytit (obraz)

Zachytit znamená uložit vizuální obraz do fyzické nebo digitální podoby.

způsob provedení díla (uměleckého)

Způsob provedení díla je konkrétní technika, kterou umělec používá k vyjádření svého umění.

obraz n. socha Panny Marie

Obraz: socha Panny Marie, symbol víry, lásky a naděje, která inspirovala miliónům lidí.

sundat (obraz)

Odstranit, odebrat, snížit (hloubku, intenzitu, kontrast); odstranit z obrazu.

obraz (podle nahého modelu)

Obraz je umělecké dílo, které vytváří vizuální reprezentaci něčeho. Může to být reálný objekt nebo abstraktní myšlenka.

okruh (pro běh)

Okruh je trasa, po které se běží, obvykle ve tvaru kruhu nebo obdélníku.

způsob myšlení

Způsob myšlení je způsob, kterým člověk pojímá a interpretuje okolní svět.

kamenouhelný útvar

Kamenouhelný útvar je geologická formace, která se skládá z kamene a uhlí. Je to druh sedimentárního horninového prostředí.

druh zboží

Druh zboží je typ nebo kategorie produktu. Označuje specifický typ výrobku, který je prodáván v obchodech.

obraz s krajinným motivem

Obraz s krajinným motivem je plastická reprezentace vizuálního krajiny, celého prostoru nebo jeho části.

zavěsit (obraz)

Připojit, přišroubovat nebo umístit něco někam vysoko tak, aby to viselo.

okruh (otázek)

Okruh je definovaný soubor témat či otázek, které jsou zaměřeny na konkrétní oblast znalostí.