Facebook

Základna - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu základna.

Význam: Základna je základním bodem nebo místem, ze kterého se vychází pro další úkoly nebo akce.

průmět

Průmět je matematický pojem označující součet hodnot vzorku a jejich průměrnou hodnotu.

řez

Řez je činnost, kdy se něco řeže nebo nabírá do úzkého tvaru, nebo se odřízne.

základ

Základ je nezbytná podmínka pro vybudování něčeho, může to být fyzická věc nebo nějaké dílo.

plán

Plán je předem stanovený postup, který se zaměřuje na dosahování konkrétních cílů.

podklad

Podklad je základní informace nebo materiál, který se používá k vytvoření něčeho nového.

báze

Báze je základní struktura dat, která slouží jako zdroj informací a je tvořena daty, která jsou uložena a uspořádána.

platforma

Platforma je technologické řešení, které umožňuje propojení různých aplikací a služeb do jednoho systému.

východisko

Východisko znamená začátek, základ, bod, od kterého se odvíjí další postup či řešení.

Podobná synonyma

dlouhodobý (plán)

Dlouhodobý plán je dlouhá strategie na dosáhnutí cíle, která může trvat několik měsíců nebo let.

rozvrhovat (plán)

Organizovat časový plán; rozdělit čas na jednotlivé úkoly a plánovat jejich realizaci.

časový plán

Časový plán je plán činností, jehož cílem je dosáhnout požadovaných výsledků v předem stanoveném čase.

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

plán (stavby)

Plán je podrobný dokument s informacemi o stavbě, který uvádí všechny nezbytné materiály a postupy pro provedení stavby.

vyzradit (plán)

Odhalit plán, který je tajemstvím, a sdělit jeho podrobnosti ostatním.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

mravní základ

Mravní základ je sada principů, které vymezují, co je správné a co není, aby se zajistilo, že se lidé chovají eticky.

opřít se (o základ)

Opřít se (o základ) znamená stát nebo sedět na pevné podpoře, aby se člověk udržel v rovnováze.

plán (finanční)

Finanční plán je dokument, který obsahuje finanční cíle, plánované výdaje a zdroje financování. Je to mapa, která pomáhá organizacím dosáhnout finančních cílů.

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

podklad změn

Podklad je informace (zdroj) nebo materiál, na kterém se založí nebo z něhož se vychází při udělování rozhodnutí, vytváření myšlenek nebo zlepšování postupů.

vypracovávat (plán)

Vypracovávat znamená analyzovat a připravovat podklady pro podporu realizace plánu.

platforma (u vagónu)

Platforma je otevřený prostor na nádraží nebo zastávce, kde jsou vlaky nebo autobusy připraveny k příjezdu a odjezdu.

mající základ v instituci

Instituce je formální organizace nebo subjekt s pevně stanovenými pravidly, cíli a účelem.

mít podklad

Mít podklad znamená mít dostatečné informace pro rozhodování nebo jednání, mít dostatek znalostí a informací.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

mít jako základ

Mít jako základ znamená mít něco jako základ pro další postup nebo rozhodnutí.