Facebook

Hmotný základ - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu hmotný základ.

Význam: Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

esence

Esence je podstatou nebo základem čeho, co je nezbytné pro vyjádření jádra věci.

podstata

Podstata je základní princip nebo základní povaha, vymezující nebo vysvětlující činnost či věci.

majetek

Majetek je souhrn všech hmotných a nehmotných statků, které má osoba nebo organizace.

jmění

Jmění je souhrn majetku, peněz a dalších finančních prostředků, které lidé mají k dispozici.

Podobná synonyma

propít (majetek)

Propít (majetek) znamená rozhazovat nebo utrácet majetek nebo peníze bez myšlení na budoucnost.

zvětšit se (majetek)

Zvětšit se: zvýšit objem majetku, např. nákupem nebo získáním dalších finančních prostředků.

nechat si (majetek)

Nechat si je vyjádření, které znamená uchovat si majetek nebo vlastnictví.

rozdělovat (majetek)

Rozdělovat znamená dělit majetek mezi lidi nebo skupiny lidí.

zabavení (jmění)

Zabavení jmění je postup, ve kterém se stát zmocní majetku, který je ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby.

prohýřit (majetek)

Prohýřit znamená utrácet nebo rozmarně ztrácet majetek.

rozmnožit (jmění)

Rozmnožit jmění znamená zvýšit finanční aktiva, aby se získalo více peněz.

podstata (věci)

Podstata je základní či nejhlubší význam nebo smysl dané věci.

rozmnožovat (majetek)

Zvyšovat množství majetku zvýšením jeho hodnoty.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit majetek znamená postoupit tento majetek orgánům státní správy.

promrhat (majetek)

Promrhat znamená přežírat, obětovat, utrácet či ztratit majetek nebo peníze.

majetek (nemovitý)

Majetek je označení pro nemovitou věc (např. budovy, pozemky, práva) vlastněnou jednotlivcem nebo organizací.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat je vyvlastnit majetek od někoho silou práva.

vracet (majetek)

Vracet se rozumí obnovit majetkovou hodnotu nebo majetek vrátit v původním stavu.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

zmařit (jmění)

Zmařit znamená zničit, zahodit či zneplatnit jakékoli jmění.

přisvojit si (cizí majetek)

Přijmout cizí majetek jako svůj vlastní.

skutková podstata

Skutková podstata je základem právního činu, který je nezbytný pro dosažení trestního práva. Označuje všechny skutečnosti, které jsou nezbytné pro možnost přiřadit daný čin k určitému činu.

navrátit (majetek)

Vrátit majetek do původního stavu, nebo jeho majiteli.

přepsat <na koho> (majetek)

Přepsat majetek: převést vlastnictví majetku na jinou osobu.

zvětšovat (majetek)

Přidávat k majetku další věci nebo peníze.

zablokovat (majetek)

Zablokování majetku znamená omezení jeho užívání nebo ovládání.

nemovitý (majetek)

Nemovitý majetek je majetek, který je pevně uchován na jednom místě, jako jsou nemovitosti, zemědělské pozemky atd.

podstata (člověka)

Podstata člověka je jeho jádro, jeho nejvnitřnější a základní vlastnosti, které jsou často spojeny s jeho charakterem, hodnotami a životním způsobem.

spravovat (majetek)

Správovat znamená udržovat, řídit a zajišťovat správné používání majetku.