Facebook

Plán - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu plán.

Význam: Plán je předem stanovený postup, který se zaměřuje na dosahování konkrétních cílů.

úmysl

Úmysl je vůle, která vychází ze záměru, a kterou lze vyjádřit jako záměr jednat nebo jednat určitým způsobem.

záměr

Záměr je vůle nebo úmysl jednat určitým způsobem. Je to schválený plán nebo strategie, která má sloužit k dosahování určitých cílů.

návrh

Návrh je představa, plán nebo nápad, který může být navržen, aby dosáhl určitého cíle.

rozvrh

Rozvrh je harmonogram činností, jako jsou schůzky, lekce, úkoly apod., na určitý časový úsek.

projekt

Projekt je plánované a koordinované úsilí, které se snaží dosáhnout specifického cíle v určitém časovém období.

rovina

Rovina je matematický pojem pro plochu, ve které jsou body na stejnou vzdálenost od sebe.

úroveň

Úroveň je míra nebo stupeň kvality, síly nebo schopnosti čehokoli.

aspekt

Aspekt je pohled, způsob nebo faktor, který je zohledněn při posuzování čehokoli.

nárys

Nárys je vypracování, shrnutí nebo podrobná interpretace nějakého textu, myšlenky nebo konceptu.

mapa

Mapa je grafické zobrazení určitého území s názvy míst a dalšími informacemi.

půdorys

Půdorys je grafický záznam rozmístění budov, budovách souvisejících objektů nebo terénu.

planina

Planina je vysoká rovina často pokrytá travou, keři nebo lesem, je obklopena horami a kopci.

plošina

Plošina je rovná, stabilní konstrukce často vysokého podstavce, která se používá jako platforma pro manipulaci s nákladem nebo pro výstup na vyšší úroveň.

průmět

Průmět je matematický pojem označující součet hodnot vzorku a jejich průměrnou hodnotu.

řez

Řez je činnost, kdy se něco řeže nebo nabírá do úzkého tvaru, nebo se odřízne.

základ

Základ je nezbytná podmínka pro vybudování něčeho, může to být fyzická věc nebo nějaké dílo.

základna

Základna je základním bodem nebo místem, ze kterého se vychází pro další úkoly nebo akce.

Podobná synonyma

problematický aspekt

Problematický aspekt je termín používaný pro popis komplexního problému nebo situace, která vyžaduje pozornost.

přednést (návrh)

Předložit, prezentovat či představit něco (např. návrh nebo nápad).

podat (návrh)

Podat návrh znamená předložit nápad, návrh či myšlenku k diskusi, schválení nebo realizaci.

mravní základ

Mravní základ je sada principů, které vymezují, co je správné a co není, aby se zajistilo, že se lidé chovají eticky.

akceptovat (návrh)

Přijmout, schválit návrh.

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

odmítnout (návrh)

Neuznat návrh; odmítnout ho.

plošina (na lodi)

Plošina je část lodi, která je umístěna na lodním trupu, obvykle vyvýšená nad hladinou moře a slouží k manipulaci s nákladem.

přijatelný (návrh)

Přijatelný: schválený nebo akceptovatelný, obvykle kvůli kontrole kvality nebo standardům.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

utajit (úmysl)

Utajit znamená skrýt (informace) nebo se před něčím či někým schovat, tak aby osoba nebo věc nebyla známa.

návrh (písemný)

Návrh je písemná iniciativa, která navrhuje konkrétní opatření nebo řešení.

mající základ v instituci

Instituce je formální organizace nebo subjekt s pevně stanovenými pravidly, cíli a účelem.

opřít se (o základ)

Opřít se (o základ) znamená stát nebo sedět na pevné podpoře, aby se člověk udržel v rovnováze.

předložit (návrh)

Předložit znamená navrhnout něco (návrh, myšlenku, nápad) pro schválení nebo diskusi.

mít jako základ

Mít jako základ znamená mít něco jako základ pro další postup nebo rozhodnutí.

návrh (zákona)

Návrh je vyjádření myšlenek nebo nápadů, jež mohou vést k vytvoření zákona.

návrh malby

Návrh malby je počáteční fáze výtvarného procesu, která zahrnuje výběr barvy, stylu a kompozice.

vypracovat (návrh)

Vypracovat návrh znamená připravit podrobný plán pro provedení činnosti.

zlepšit se (úroveň)

Zlepšit se znamená dosáhnout vyšší úrovně v daném tématu nebo dovednosti.

úroveň (mezd)

Úroveň mezd je míra výdělku na daném trhu práce, kterou obdrží zaměstnanci za svou práci.

úroveň (životní)

Úroveň životní je měřítkem kvality života, které se určuje na základě ekonomických faktorů, jako je příjem, vzdělání a životní prostředí.

výtvarný návrh

Výtvarný návrh je proces navrhování a tvorby uměleckého díla nebo produktu.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

plošina mezi patry

Plošina je prostor mezi patry, který slouží jako cesta k přístupu k horním a spodním patrům.

rozvrh služby

Rozvrh služby je plán času, který určuje, kdy a jak je třeba vykonávat úkoly a náplň práce.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

upadat (úroveň)

Upadat je poklesnout, snížit se na nižší úroveň.

upadnout (úroveň)

Pád do nižší úrovně; zhoršení nebo snížení hodnoty, kvality nebo pozice.