Facebook

Vyhubit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyhubit.

Význam: Vyhubit znamená zničit úplně, vyhladit, vymýtit.

vyhladit (národ)

Vymazat nebo odstranit část nebo celou populaci národa.

vyvraždit

Vyvraždit znamená úplně zničit, zabít velké množství lidí či živočichů.

zahubit (všechny)

Zahubit znamená zničit, zabít, zcela odstranit.

zničit

Zničit: zcela zrušit nebo rozbít na kousky; způsobit nevratnou škodu.

zničit <koho n. co>

Zničit: vyhlazovat, ničit, poškozovat nebo zabíjet.

zahubit

Zahubit znamená způsobit smrt, zničit nebo zcela vyhladit.

Podobná synonyma

oddalovat <koho od koho>

Oddalovat znamená odkládat, odkládat činnost, neplnit požadavky nebo zdržovat se od něčeho.

zabít (všechny)

Udělat nevratný a trvalý skon, zničit, usmrtit, zabránit existenci.

nevražit <na koho n. co>

Nevražit - nesouhlasit a nevykazovat sympatie k něčímu, čemu nebo komu.

vázat se <na koho n. co>

Vázat se znamená poutat se k něčemu nebo někomu: uzavírat smlouvu, zavazovat se k činům nebo jen být pevně spojeni.

zarmucovat <koho>

Zarmucovat znamená dát najevo smutek a zklamání, často v podobě lítosti a soucitu.

mít <koho k čemu>

Mít znamená vlastnit nebo užívat nějakou věc nebo osobu k určitému účelu.

zničit (ponožky)

Zničit: roztrhat, poškodit nebo zničit nevratně.

unavit <koho>

Unavení: vyčerpání, únava, únavou dosáhnout vyčerpání, oslabit.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

odmítnout <koho n. co>

Odmítnout je forma odpírání či zamítnutí žádosti, požadavku nebo návrhu.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí; dbát na jeho potřeby a potěšit jej.

vystřídat <koho>

Vystřídat znamená, že někdo nahradí někoho jiného ve funkci nebo činnosti.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená určit někoho určitou funkcí, úřadem nebo místem.

vyslýchat <koho>

Vyslýchat znamená vyptávat se na něco někoho, aby se získaly informace nebo došlo k určitému výsledku.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo verbálně útočit na někoho nebo něco.

vyloudit <co z koho>

Vyloudit je vyvést, vynutit si (násilím) něco či někoho.

dopadnout <koho>

Dopadnout znamená dosáhnout očekávaného výsledku, či cíle, který byl nastaven.

vzlétnout (na všechny strany)

Vzlétnout je pohyb, kdy se těleso vyšplhá do vzduchu. Symbolizuje odvahu a odhodlání.

chránit <koho>

Chránit znamená ochraňovat, dbát o bezpečí a zdraví někoho.

spalovat <koho n. co>

Spalovat znamená zničit či zahladit něco ohněm.

ztýrat <koho>

Ztýrat znamená fyzicky či psychicky týrat kohokoli nebo něčí vlastnictví.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav člověku s úsměvem nebo pohlazením.

obírat <koho>

Obírat znamená okrádat nebo oklamat kohokoliv o to, co mu právem náleží.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená přijmout za něj odpovědnost, obhájit jeho jednání a hájit jeho zájmy.

přivézt všechny

Donést všechny věci, které byly požadovány.

zničit <co>

Zničit: přivodit úplné a trvalé zničení, zničení, zničit, zcela zničit.

předstihnout <koho>

Předstihnout znamená udělat něco dříve než oni a být tak o krok napřed.

přetížit <koho> (prací)

Přetížit někoho prací znamená dát mu na starosti více práce, než je schopný zvládnout.

napadat <koho co>

Napadat znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho nebo něco.

podarovat <koho čím>

Podarovat znamená darovat někomu něco, být užitečným a ukázat lásku.