Facebook

Vnitřní - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vnitřní.

Význam: Vnitřní je přídavek, který se odkazuje na věci, co se nacházejí uvnitř nebo vycházejí zevnitř.

podstatný

Podstatné jsou zásadní složky, které tvoří základní charakteristiku čehokoliv.

základní

Základní je nejzákladnější, nejdůležitější část něčeho; je to základ, na kterém může být postaveno cokoli.

interní

Interní: uvnitř organizace nebo systému, týkající se vnitřního fungování nebo činnosti.

externí

Externí se vztahuje k něčemu, co není součástí vnitřního systému nebo struktury. Může být použito k popisu úkolů, lidí, zdrojů nebo prostředí mimo hlavní organizaci.

osobní

Osobní znamená související s konkrétní osobou, soukromou, individuální nebo osobitou.

vniterný

Vnitřní je odvozeno od latinského slova pro "uvnitř" a označuje věci, které jsou uvnitř něčeho, například myšlenky, emoce nebo síly.

niterný

Niterný je odvozeno od slova nitro, což znamená vnitřní. Označuje intenzivní, hluboké a citlivé prožívání a projevování emocí a myšlenek.

duševní

Duševní znamená související s duší, tělesné i psychické pohodlí, schopnosti, emoce a myšlení.

vnější

Vnější se odkazuje na to, co je voně nebo venku, ve srovnání s tím, co je uvnitř.

zevnější

Zevnější se vztahuje na to, co je vnější, nebo na vzhled člověka nebo objektu.

povrchový

Povrchový: přímý, vnější nebo nejbližší vzhled nebo povrch něčeho.

Podobná synonyma

osobní doklady

Osobní doklady jsou dokumenty oficiálně uznávané jako důkaz totožnosti a občanství osoby.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

základní teze

Základní teze je hlavní myšlenka či tvrzení, které slouží jako východisko pro další úvahy nebo zkoumání.

neklid (duševní)

Neklid je stav mysli, kdy je člověk nervózní, podrážděný, bez koncentrace a má obavy nebo úzkosti.

základní (číslovka)

Základní: základní se odkazuje na nezbytné, základní, nezbytné nebo důležité informace, informace nebo věci.

utrpení (duševní)

Utrpení je pocity bolesti, úzkosti, strachu nebo zoufalství, které člověk zažívá.

osobní (poměry)

Osobní poměry jsou vztahy mezi lidmi, které jsou založeny na důvěře, soucitu a otevřené komunikaci.

očista (duševní)

Očista duševní je proces čištění našich myšlenek, pocitů a emocí, který nám pomáhá zbavit se negativních vlivů.

nemoc (duševní)

Nemoc (duševní) je porucha nebo stav, který ovlivňuje psychiku a emoce, může být způsobený vnitřními nebo vnějšími faktory.

prostředky (základní)

Prostředky jsou zdroje nebo metody použité k dosažení cíle nebo k uskutečnění úkolu.

pojem (základní)

Pojem je slovo nebo fráze, které označuje konkrétní věc, koncept, proces nebo kombinaci všech těchto věcí.

duševní zaostalec

Duševní zaostalec je osoba s mentálním postižením, která má omezené schopnosti a poruchy chování.

duševní (síla)

Duševní síla je schopnost člověka aplikovat myšlení, emoce a chování k dosažení pozitivních výsledků ve svém životě.

osobní data

Osobní data jsou údaje o jedinci, jako je jeho jméno, adresa, rodné číslo, bankovní údaje, atd.

základní (kámen)

Základní kámen je nejdůležitější komponent stavby; je to základ na kterém je vše postaveno, tedy nejspodnější část, na které je celá budova založena.

podstatný (omyl)

Podstatné je to, co je zásadní nebo významné; je to základní část, princip nebo myšlenka.

základní tvar slova

Základní tvar slova je nejběžnější podoba slova, ve které se nejčastěji objevuje ve slovnících.

nepřítomnost (osobní)

Absence; stav, kdy člověk není fyzicky přítomný v určitém místě nebo situaci.

příručka (základní)

Příručka je kniha nebo dokument, který poskytuje informace a pokyny pro řešení některých úkolů.

pohoda (duševní)

Pohoda je stav duševního klidu a spokojenosti, který může přinést štěstí a harmonii.

(osobní) věci

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

duševní (podpora)

Duševní podpora je pomoc, kterou poskytují odborníci, aby lidem pomohli zvládat jejich emoční a psychické problémy.

osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o konkrétní osobě, jako je její jméno, adresa, datum narození atd.

základní myšlenka

Základní myšlenka je základní myšlenkový koncept, který je podstatou nebo východiskem něčeho.

důl (povrchový)

Důl je prostor, kde se těží nerostné suroviny nebo uhlí. Prostor bývá vykopán do povrchu nebo do hlubin země.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

vlastnost (osobní)

Vlastnost je charakteristika osoby, která ji odlišuje od ostatních. Jsou to její schopnosti, vlastnosti, myšlenky, názory, postoje a chování.